Ανταλλαγή επιτοκίου - Μάθετε πώς λειτουργούν οι ανταλλαγές επιτοκίου

Η ανταλλαγή επιτοκίων είναι ένας τύπος συμβολαίου παραγώγων μέσω του οποίου δύο αντισυμβαλλόμενοι συμφωνούν να ανταλλάξουν ένα ρεύμα μελλοντικών πληρωμών τόκων με άλλο, βάσει ενός καθορισμένου αρχικού ποσού. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι ανταλλαγές επιτοκίων περιλαμβάνουν την ανταλλαγή ενός σταθερού επιτοκίου για κυμαινόμενο επιτόκιο Κυμαινόμενο επιτόκιο. Το κυμαινόμενο επιτόκιο αναφέρεται σε μεταβλητό επιτόκιο που αλλάζει κατά τη διάρκεια της υποχρέωσης χρέους. Είναι το αντίθετο ενός σταθερού επιτοκίου. .

Όπως και με άλλους τύπους ανταλλαγών, οι ανταλλαγές επιτοκίων δεν διαπραγματεύονται σε δημόσια χρηματιστήρια Χρηματιστήριο Η χρηματιστηριακή αγορά αναφέρεται σε δημόσιες αγορές που υπάρχουν για την έκδοση, αγορά και πώληση μετοχών που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήριο ή εξωχρηματιστηριακά. Οι μετοχές, γνωστές και ως μετοχές, αντιπροσωπεύουν κλασματική ιδιοκτησία σε μια εταιρεία - μόνο εξωχρηματιστηριακοί μηχανισμοί διαπραγμάτευσης Οι μηχανισμοί διαπραγμάτευσης αναφέρονται στις διαφορετικές μεθόδους με τις οποίες διαπραγματεύονται τα περιουσιακά στοιχεία. Οι δύο κύριοι τύποι μηχανισμών διαπραγμάτευσης είναι μηχανισμοί διαπραγμάτευσης βάσει παραγγελιών και παραγγελίας (OTC)

Σταθερό επιτόκιο έναντι κυμαινόμενου επιτοκίου

Οι ανταλλαγές επιτοκίων συνήθως περιλαμβάνουν την ανταλλαγή μιας ροής μελλοντικών πληρωμών βάσει ενός σταθερού επιτοκίου για ένα διαφορετικό σύνολο μελλοντικών πληρωμών που βασίζονται σε κυμαινόμενο επιτόκιο. Έτσι, η κατανόηση των εννοιών των δανείων σταθερού επιτοκίου έναντι των δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου είναι ζωτικής σημασίας για την κατανόηση των ανταλλαγών επιτοκίου.

Ένα σταθερό επιτόκιο είναι το επιτόκιο ενός χρέους ή άλλου τίτλου που παραμένει αμετάβλητο καθ 'όλη τη διάρκεια της σύμβασης ή μέχρι τη λήξη του τίτλου. Αντίθετα, τα κυμαινόμενα επιτόκια κυμαίνονται με την πάροδο του χρόνου, με τις αλλαγές στο επιτόκιο να βασίζονται συνήθως σε έναν υποκείμενο δείκτη αναφοράς. Τα κυμαινόμενα ομόλογα επιτοκίου χρησιμοποιούνται συχνά σε ανταλλαγές επιτοκίων, με το επιτόκιο του ομολόγου να βασίζεται στο Λονδίνο Interbank Offered Rate (LIBOR) Εν συντομία, το επιτόκιο LIBOR είναι ένα μέσο επιτόκιο που οι κορυφαίες τράπεζες που συμμετέχουν στη διατραπεζική αγορά του Λονδίνου χρεώνουν η μία την άλλη για βραχυπρόθεσμα δάνεια.

Το επιτόκιο LIBOR είναι ένα κοινό σημείο αναφοράς για τον καθορισμό άλλων επιτοκίων που χρεώνουν οι δανειστές για διάφορους τύπους χρηματοδότησης.

Πώς λειτουργεί μια ανταλλαγή επιτοκίου;

Βασικά, οι ανταλλαγές επιτοκίων συμβαίνουν όταν δύο μέρη - ένα από τα οποία λαμβάνει πληρωμές επιτοκίου σταθερού επιτοκίου και το άλλο λαμβάνει πληρωμές κυμαινόμενου επιτοκίου - συμφωνούν αμοιβαία ότι θα προτιμούσαν τη ρύθμιση δανείου του άλλου μέρους από τη δική τους. Το μέρος που πληρώνεται βάσει κυμαινόμενου επιτοκίου αποφασίζει ότι θα προτιμούσε να έχει ένα εγγυημένο σταθερό επιτόκιο, ενώ το μέρος που λαμβάνει πληρωμές σταθερού επιτοκίου πιστεύει ότι τα επιτόκια ενδέχεται να αυξηθούν και να επωφεληθεί από αυτήν την κατάσταση εάν συμβεί - κερδίζουν υψηλότερες πληρωμές τόκων - θα προτιμούσαν να έχουν κυμαινόμενο επιτόκιο, ένα που θα αυξηθεί εάν και όταν υπάρχει γενική ανοδική τάση στα επιτόκια.

Σε μια ανταλλαγή επιτοκίων, τα μόνα πράγματα που πραγματικά ανταλλάσσονται είναι οι πληρωμές τόκων. Η ανταλλαγή επιτοκίου, όπως έχει ήδη σημειωθεί, είναι ένα συμβόλαιο παραγώγων. Τα μέρη δεν αναλαμβάνουν το χρέος του άλλου μέρους. Αντ 'αυτού, απλώς συνάπτουν συμβόλαιο για να πληρώσουν ο ένας τον άλλον τη διαφορά στις πληρωμές δανείου όπως ορίζεται στη σύμβαση. Δεν ανταλλάσσουν περιουσιακά στοιχεία χρέους, ούτε πληρώνουν το πλήρες ποσό των τόκων που οφείλονται σε κάθε ημερομηνία πληρωμής τόκων - μόνο η διαφορά που οφείλεται ως αποτέλεσμα της σύμβασης ανταλλαγής.

Ένα καλό συμβόλαιο ανταλλαγής επιτοκίων αναφέρει σαφώς τους όρους της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων επιτοκίων που πρέπει να πληρώσει κάθε μέρος από το άλλο μέρος, καθώς και το πρόγραμμα πληρωμών (π.χ. μηνιαία, τριμηνιαία ή ετήσια). Επιπλέον, το συμβόλαιο αναφέρει τόσο την ημερομηνία έναρξης όσο και την ημερομηνία λήξης της σύμβασης ανταλλαγής και ότι και τα δύο μέρη δεσμεύονται από τους όρους της συμφωνίας μέχρι την ημερομηνία λήξης.

Σημειώστε ότι ενώ και τα δύο μέρη σε μια ανταλλαγή επιτοκίων παίρνουν αυτό που θέλουν - ένα μέρος παίρνει την προστασία κινδύνου ενός σταθερού επιτοκίου, ενώ το άλλο παίρνει την έκθεση σε πιθανό κέρδος από κυμαινόμενο επιτόκιο - τελικά, ένα μέρος θα αποκομίσει μια οικονομική επιβράβευση ενώ ο άλλος υποφέρει από οικονομική ζημία. Εάν τα επιτόκια αυξηθούν κατά τη διάρκεια της συμφωνίας ανταλλαγής, τότε το μέρος που λαμβάνει το κυμαινόμενο επιτόκιο θα κερδίσει και το μέρος που λαμβάνει το σταθερό επιτόκιο θα υποστεί ζημία. Αντιστρόφως, εάν μειωθούν τα επιτόκια, τότε το μέρος που πληρώνει την εγγυημένη απόδοση σταθερού επιτοκίου θα επωφεληθεί, ενώ το μέρος που λαμβάνει πληρωμές με βάση κυμαινόμενο επιτόκιο θα δει το ποσό των πληρωμών τόκων που λαμβάνει να μειώνεται.

Ανταλλαγή επιτοκίου

Παράδειγμα - Σύμβαση ανταλλαγής επιτοκίου σε δράση

Ας δούμε ακριβώς πώς μπορεί να μοιάζει μια συμφωνία ανταλλαγής επιτοκίων και πώς λειτουργεί στην πράξη.

Σε αυτό το παράδειγμα, οι εταιρείες Α και Β συνάπτουν συμφωνία ανταλλαγής επιτοκίου με ονομαστική αξία 100.000 $. Η Εταιρεία Α πιστεύει ότι τα επιτόκια είναι πιθανό να αυξηθούν τα επόμενα δύο χρόνια και στοχεύει στην απόκτηση έκθεσης σε δυνητικά κέρδη από μια κυμαινόμενη απόδοση επιτοκίου που θα αυξηθεί εάν τα επιτόκια πράγματι αυξηθούν. Η εταιρεία Β λαμβάνει επί του παρόντος κυμαινόμενη απόδοση επιτοκίου, αλλά είναι πιο απαισιόδοξη σχετικά με τις προοπτικές για τα επιτόκια, πιστεύοντας ότι είναι πιθανό ότι θα πέσουν τα επόμενα δύο χρόνια, γεγονός που θα μείωνε την απόδοση των επιτοκίων τους. Η εταιρεία Β παρακινείται από την επιθυμία να εξασφαλίσει προστασία κινδύνου από πιθανά μειωμένα ποσοστά, με τη μορφή κλειδώματος της απόδοσης σταθερού επιτοκίου για την περίοδο.

Οι δύο εταιρείες συνάπτουν συμβόλαιο ανταλλαγής επιτοκίου δύο ετών με την καθορισμένη ονομαστική αξία των 100.000 $. Η εταιρεία Α προσφέρει στην εταιρεία Β ένα σταθερό επιτόκιο 5% σε αντάλλαγμα για τη λήψη κυμαινόμενου επιτοκίου του επιτοκίου LIBOR συν 1%. Το τρέχον επιτόκιο LIBOR στην αρχή της συμφωνίας ανταλλαγής επιτοκίου είναι 4%. Επομένως, για να ξεκινήσω, οι δύο εταιρείες είναι ισότιμες, και οι δύο λαμβάνουν 5%: Η εταιρεία Α έχει το σταθερό επιτόκιο 5% και η εταιρεία Β λαμβάνει το ποσοστό LIBOR 4% συν 1% = 5%.

Τώρα υποθέστε ότι τα επιτόκια αυξάνονται, με το επιτόκιο LIBOR να έχει αυξηθεί στο 5,25% μέχρι το τέλος του πρώτου έτους της συμφωνίας ανταλλαγής επιτοκίων. Ας υποθέσουμε περαιτέρω ότι η συμφωνία ανταλλαγής ορίζει ότι οι πληρωμές τόκων θα γίνονται ετησίως (οπότε είναι καιρός για κάθε εταιρεία να λάβει την πληρωμή τόκων της) και ότι το κυμαινόμενο επιτόκιο για την Εταιρεία Β θα υπολογιστεί χρησιμοποιώντας το ισχύον επιτόκιο LIBOR τη στιγμή που πληρωμές τόκων.

Η εταιρεία A οφείλει στην εταιρεία B την απόδοση σταθερού επιτοκίου ύψους 5.000 $ (5% των 100.000 $). Ωστόσο, δεδομένου ότι τα επιτόκια έχουν αυξηθεί, όπως υποδεικνύεται από το επιτόκιο LIBOR αναφοράς που έχει αυξηθεί σε 5,25%, η Εταιρεία Β οφείλει την Εταιρεία 6,250 $ (5,25% συν 1% = 6,25% των 100.000 $). Για να αποφευχθεί το πρόβλημα και τα έξοδα και των δύο μερών που πληρώνουν το πλήρες οφειλόμενο ποσό μεταξύ τους, οι όροι της συμφωνίας ανταλλαγής ορίζουν ότι μόνο η καθαρή διαφορά στις πληρωμές πρέπει να καταβληθεί στο κατάλληλο μέρος. Σε αυτήν την περίπτωση, η Εταιρεία Α θα λάβει 1.250 $ από την Εταιρεία Β. Η εταιρεία Α έχει επωφεληθεί από την αποδοχή του πρόσθετου κινδύνου που ενέχει η αποδοχή της απόδοσης κυμαινόμενου επιτοκίου.

Η εταιρεία B υπέστη ζημία 1.250 $, αλλά έχει πάρει ακόμα αυτό που ήθελε - προστασία έναντι πιθανής μείωσης των επιτοκίων. Ας δούμε πώς θα φαινόταν τα πράγματα αν η αγορά επιτοκίων είχε κινηθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση Τι θα συμβεί αν στο τέλος του πρώτου έτους της συμφωνίας τους, το επιτόκιο LIBOR είχε μειωθεί στο 3,75%; Με την επιστροφή σταθερού επιτοκίου, η εταιρεία Β θα εξακολουθούσε να οφείλει 5.000 $ από την εταιρεία A. Ωστόσο, η εταιρεία B οφείλει μόνο την εταιρεία A 4.750 $ (3,75% συν 1% = 4,75% · 4,75% των 100.000 $ = 4,750 $). Αυτό θα επιλυθεί από την εταιρεία A που πληρώνει 250 $ στην εταιρεία B (5.000 $ μείον 4.750 $ = 250 $). Σε αυτό το σενάριο, η εταιρεία Α υπέστη μικρή ζημιά και η εταιρεία Β κέρδισε όφελος.

Κίνδυνοι ανταλλαγής επιτοκίου

Οι ανταλλαγές επιτοκίου είναι ένας αποτελεσματικός τύπος παραγώγου που μπορεί να ωφελήσει και τα δύο μέρη που συμμετέχουν στη χρήση τους, με διάφορους τρόπους. Ωστόσο, οι συμφωνίες ανταλλαγής συνοδεύονται επίσης από κινδύνους.

Ένας αξιοσημείωτος κίνδυνος είναι αυτός του κινδύνου αντισυμβαλλομένου. Επειδή τα εμπλεκόμενα μέρη είναι συνήθως μεγάλες εταιρείες ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου είναι συνήθως σχετικά χαμηλός. Εάν όμως συμβεί ότι ένα από τα δύο μέρη αθετήσει τις υποχρεώσεις του και δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του βάσει της συμφωνίας ανταλλαγής επιτοκίων, τότε θα ήταν δύσκολο για το άλλο μέρος να εισπράξει. Θα είχε μια εκτελεστή σύμβαση, αλλά ακολουθώντας τη νομική διαδικασία μπορεί να είναι ένας μακρύς και στριμμένος δρόμος.

Η απλή αντιμετώπιση του απρόβλεπτου χαρακτήρα των κυμαινόμενων επιτοκίων προσθέτει επίσης κάποιο εγγενή κίνδυνο και για τα δύο μέρη της συμφωνίας.

Σχετικές αναγνώσεις

Για να μάθετε περισσότερα και να προωθήσετε την καριέρα σας, δείτε τους ακόλουθους δωρεάν πόρους χρηματοδότησης:

  • Τόκοι πληρωτέοι τόκοι Πληρωτέοι τόκοι είναι ένας λογαριασμός υποχρέωσης που εμφανίζεται στον ισολογισμό μιας εταιρείας που αντιπροσωπεύει το ποσό των εξόδων τόκων που έχει συγκεντρωθεί μέχρι σήμερα, αλλά δεν έχει καταβληθεί από την ημερομηνία στον ισολογισμό. Αντιπροσωπεύει το ποσό των τόκων που οφείλονται σήμερα στους δανειστές και είναι συνήθως τρέχουσα υποχρέωση
  • Κόστος του χρέους Κόστος του χρέους Το κόστος του χρέους είναι η απόδοση που παρέχει μια εταιρεία στους δικαιούχους και τους πιστωτές της. Το κόστος του χρέους χρησιμοποιείται σε υπολογισμούς WACC για ανάλυση αποτίμησης.
  • Χρέος Χρονοδιάγραμμα Χρέος Ένα χρονοδιάγραμμα χρέους καθορίζει όλο το χρέος που έχει μια επιχείρηση σε ένα χρονοδιάγραμμα με βάση τη λήξη και το επιτόκιο. Στη χρηματοοικονομική μοντελοποίηση, ρέει έξοδα τόκων
  • Λόγος χρέους προς ίδια κεφάλαια Ο λόγος χρέους προς ίδια κεφάλαια Ο λόγος χρέους προς ίδια κεφάλαια είναι ένας δείκτης μόχλευσης που υπολογίζει την αξία του συνολικού χρέους και των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων έναντι των συνολικών ιδίων κεφαλαίων.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις