Προπληρωμένα Έξοδα - Παραδείγματα, Λογαριασμός Προπληρωμένου Έξοδα

Τα προπληρωμένα έξοδα αντιπροσωπεύουν δαπάνες Δαπάνες Οι δαπάνες αντιπροσωπεύουν μια πληρωμή είτε με μετρητά είτε με πίστωση για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών. Οι δαπάνες καταγράφονται σε μία μόνο χρονική στιγμή (τη στιγμή της αγοράς), σε σύγκριση με μια δαπάνη που κατανέμεται ή συγκεντρώνεται για μια χρονική περίοδο. Αυτός ο οδηγός θα εξετάσει τους διαφορετικούς τύπους δαπανών στη λογιστική που δεν έχουν ακόμη καταγραφεί από μια εταιρεία ως έξοδο, αλλά έχουν πληρωθεί εκ των προτέρων. Με άλλα λόγια, τα προπληρωμένα έξοδα είναι οι δαπάνες που καταβάλλονται σε μια λογιστική περίοδο Φορολογικό Έτος (ΟΜ) Μια φορολογική χρήση (FY) είναι μια περίοδος 12 μηνών ή 52 εβδομάδων που χρησιμοποιείται από κυβερνήσεις και επιχειρήσεις για λογιστικούς σκοπούς για τη διαμόρφωση ετήσιων οικονομικών εκθέσεων. Το φορολογικό έτος (FY) δεν ακολουθεί απαραίτητα το ημερολογιακό έτος. Μπορεί να είναι μια περίοδος όπως 1 Οκτωβρίου 2009 - 30 Σεπτεμβρίου 2010.,αλλά δεν θα αναγνωριστεί μέχρι μεταγενέστερη λογιστική περίοδο. Τα προπληρωμένα έξοδα καταγράφονται αρχικά ως περιουσιακά στοιχεία Τύποι περιουσιακών στοιχείων Οι συνήθεις τύποι περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνουν τρέχοντα, μη κυκλοφορούντα, φυσικά, άυλα, λειτουργικά και μη λειτουργικά. Ο σωστός προσδιορισμός και, επειδή έχουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη, και δαπανώνται τη στιγμή που πραγματοποιούνται τα οφέλη (αρχή αντιστοίχισης Αρχή αντιστοίχισης Η αρχή αντιστοίχισης είναι μια λογιστική έννοια που υπαγορεύει ότι οι εταιρείες αναφέρουν τα έξοδα ταυτόχρονα με τα έσοδα που είναι Τα έσοδα και τα έξοδα αντιστοιχίζονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων για μια χρονική περίοδο (π.χ. ένα έτος, τρίμηνο ή μήνα). Παράδειγμα της αρχής αντιστοίχισης).Τα προπληρωμένα έξοδα καταγράφονται αρχικά ως περιουσιακά στοιχεία Τύποι περιουσιακών στοιχείων Οι συνήθεις τύποι περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνουν τρέχοντα, μη κυκλοφορούντα, φυσικά, άυλα, λειτουργικά και μη λειτουργικά. Ο σωστός προσδιορισμός και, επειδή έχουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη, και δαπανώνται τη στιγμή που πραγματοποιούνται τα οφέλη (αρχή αντιστοίχισης Αρχή αντιστοίχισης Η αρχή αντιστοίχισης είναι μια λογιστική έννοια που υπαγορεύει ότι οι εταιρείες αναφέρουν τα έξοδα ταυτόχρονα με τα έσοδα που είναι Τα έσοδα και τα έξοδα αντιστοιχίζονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων για μια χρονική περίοδο (π.χ. ένα έτος, τρίμηνο ή μήνα). Παράδειγμα της αρχής αντιστοίχισης).Τα προπληρωμένα έξοδα καταγράφονται αρχικά ως περιουσιακά στοιχεία Τύποι περιουσιακών στοιχείων Οι συνήθεις τύποι περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνουν τρέχοντα, μη κυκλοφορούντα, φυσικά, άυλα, λειτουργικά και μη λειτουργικά. Ο σωστός προσδιορισμός και, επειδή έχουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη, και δαπανώνται τη στιγμή που πραγματοποιούνται τα οφέλη (αρχή αντιστοίχισης Αρχή αντιστοίχισης Η αρχή αντιστοίχισης είναι μια λογιστική έννοια που υπαγορεύει ότι οι εταιρείες αναφέρουν τα έξοδα ταυτόχρονα με τα έσοδα που είναι Τα έσοδα και τα έξοδα αντιστοιχίζονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων για μια χρονική περίοδο (π.χ. ένα έτος, τρίμηνο ή μήνα). Παράδειγμα της αρχής αντιστοίχισης).και δαπανώνται τη στιγμή που πραγματοποιούνται τα οφέλη (αρχή αντιστοίχισης Αρχή αντιστοίχισης Η αρχή αντιστοίχισης είναι μια λογιστική έννοια που υπαγορεύει ότι οι εταιρείες αναφέρουν τα έξοδα ταυτόχρονα με τα έσοδα που σχετίζονται. Τα έσοδα και τα έξοδα αντιστοιχίζονται στα έσοδα δήλωση για μια χρονική περίοδο (π.χ. έτος, τρίμηνο ή μήνα). Παράδειγμα της αρχής αντιστοίχισης).και δαπανώνται τη στιγμή που πραγματοποιούνται τα οφέλη (αρχή αντιστοίχισης Αρχή αντιστοίχισης Η αρχή αντιστοίχισης είναι μια λογιστική έννοια που υπαγορεύει ότι οι εταιρείες αναφέρουν τα έξοδα ταυτόχρονα με τα έσοδα που σχετίζονται. Τα έσοδα και τα έξοδα αντιστοιχίζονται στα έσοδα δήλωση για μια χρονική περίοδο (π.χ. έτος, τρίμηνο ή μήνα). Παράδειγμα της αρχής αντιστοίχισης).

Προπληρωθέντα έξοδα

Κοινοί λόγοι για προπληρωμένα έξοδα

Οι δύο πιο κοινές χρήσεις των προπληρωμένων εξόδων είναι ενοίκιο και ασφάλιση.

1. Το προπληρωμένο ενοίκιο είναι το ενοίκιο που καταβάλλεται πριν από την περίοδο ενοικίασης. Οι εγγραφές ημερολογίου για προπληρωμένο ενοίκιο είναι οι εξής:

Αρχική εγγραφή για προπληρωμένο ενοίκιο:

Αρχική εγγραφή για προπληρωμένο ενοίκιο

Προσαρμογή της καταχώρησης ημερολογίου καθώς λήγει το προπληρωμένο ενοίκιο:

Προσαρμοσμένη καταχώρηση ημερολογίου

2. Η προπληρωμένη ασφάλιση είναι η ασφάλιση που έχει πληρωθεί εκ των προτέρων και δεν έχει λήξει ακόμη κατά την ημερομηνία του ισολογισμού Ισολογισμός Ο ισολογισμός είναι μία από τις τρεις βασικές οικονομικές καταστάσεις. Αυτές οι καταστάσεις είναι βασικές τόσο για τη χρηματοοικονομική μοντελοποίηση όσο και για τη λογιστική. Ο ισολογισμός εμφανίζει το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και τον τρόπο χρηματοδότησης αυτών των περιουσιακών στοιχείων, είτε μέσω χρέους είτε με ίδια κεφάλαια. Περιουσιακά στοιχεία = Υποχρεώσεις + Ίδια Κεφάλαια.

Αρχική εγγραφή ημερολογίου για προπληρωμένη ασφάλιση:

Αρχική εγγραφή για προπληρωμένη ασφάλιση

Προσαρμογή εγγραφής ημερολογίου ως προπληρωμένης ασφάλισης λήγει

Προσαρμοσμένη καταχώρηση ημερολογίου

Παράδειγμα προπληρωμένων εξόδων

Θα εξετάσουμε δύο παραδείγματα προπληρωμένων εξόδων:

Παράδειγμα # 1

Η εταιρεία A υπογράφει μίας μίσθωσης ενός έτους σε μια αποθήκη έναντι 10.000 $ το μήνα. Ο ιδιοκτήτης απαιτεί από την Εταιρεία Α να πληρώνει το ετήσιο ποσό (120.000 $) εκ των προτέρων στις αρχές του έτους.

Η αρχική καταχώριση ημερολογίου Εγγραφές εγγραφών Εγγραφές εγγραφών είναι τα βασικά στοιχεία της λογιστικής, από την αναφορά έως τις καταχωρήσεις περιοδικού ελέγχου (που αποτελούνται από χρεώσεις και πιστώσεις). Χωρίς σωστές καταχωρίσεις περιοδικών, οι οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών θα ήταν ανακριβείς και πλήρες χάος. για την εταιρεία Α θα έχει ως εξής:

Αρχική εγγραφή για προπληρωμένο ενοίκιο

Στο τέλος ενός μήνα, η εταιρεία Α θα είχε εξαντλήσει έναν μήνα από τη σύμβαση μίσθωσης. Επομένως, το προπληρωμένο ενοίκιο πρέπει να προσαρμοστεί:

Προσαρμοσμένη καταχώρηση ημερολογίου

Σημείωση: Ένας μήνας αντιστοιχεί σε 10.000 $ (120.000 $ x 1/12) σε ενοίκιο.

Η προσαρμογή εγγραφής ημερολογίου πραγματοποιείται κάθε μήνα και στο τέλος του έτους, όταν η σύμβαση μίσθωσης δεν έχει μελλοντικά οικονομικά οφέλη, το προπληρωμένο υπόλοιπο ενοικίου θα είναι 0.

Παράδειγμα # 2

Με την υπογραφή της μονοετούς μίσθωσης για την αποθήκη, η εταιρεία αγοράζει επίσης ασφάλιση για την αποθήκη. Η εταιρεία πληρώνει 24.000 $ σε μετρητά εκ των προτέρων για ένα 12μηνο ασφαλιστήριο συμβόλαιο για την αποθήκη.

Η αρχική εγγραφή στο περιοδικό για την εταιρεία Α θα ήταν η εξής:

Αρχική εγγραφή για προπληρωμένη ασφάλιση

Στο τέλος ενός μήνα, η Εταιρεία Α θα είχε εξαντλήσει έναν μήνα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου της. Επομένως, η προπληρωμένη ασφάλιση πρέπει να προσαρμοστεί:

Προσαρμοσμένη καταχώρηση ημερολογίου

Σημείωση: Ένας μήνας αντιστοιχεί σε 2.000 $ (24.000 x 1/12 $) στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Η προσαρμογή της εγγραφής περιοδικού γίνεται κάθε μήνα και στο τέλος του έτους, όταν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο δεν έχει μελλοντικά οικονομικά οφέλη, το προπληρωμένο υπόλοιπο ασφάλισης θα είναι 0.

Επίδραση των Προπληρωμένων Εξόδων στις Οικονομικές Καταστάσεις

Η αρχική εγγραφή ημερολογίου για προπληρωμένα έξοδα δεν επηρεάζει τις οικονομικές καταστάσεις μιας εταιρείας Τρεις Οικονομικές Καταστάσεις Οι τρεις οικονομικές καταστάσεις είναι η κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, ο ισολογισμός και η κατάσταση ταμειακών ροών. Αυτές οι τρεις βασικές δηλώσεις είναι περίπλοκες. Για παράδειγμα, ανατρέξτε στο πρώτο παράδειγμα προπληρωμένου ενοικίου. Η αρχική καταχώριση ημερολογίου για προπληρωμένο ενοίκιο είναι μια χρέωση σε προπληρωμένο ενοίκιο και μια πίστωση σε μετρητά. Αυτοί είναι και οι δύο λογαριασμοί στοιχείων ενεργητικού και δεν αυξάνουν ούτε μειώνουν τον ισολογισμό μιας εταιρείας. Θυμηθείτε ότι τα προπληρωμένα έξοδα θεωρούνται περιουσιακά στοιχεία επειδή παρέχουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στην εταιρεία.

Ωστόσο, η προσαρμογή εγγραφής ημερολογίου για προπληρωμένα έξοδα επηρεάζει τόσο την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων μιας εταιρείας όσο και τον ισολογισμό. Ανατρέξτε στο πρώτο παράδειγμα προπληρωμένου ενοικίου. Η εγγραφή προσαρμογής στις 31 Ιανουαρίου θα είχε ως αποτέλεσμα έξοδο 10.000 $ (έξοδο ενοικίου) και μείωση των περιουσιακών στοιχείων 10.000 $ (προπληρωμένο ενοίκιο). Το κόστος θα εμφανιστεί στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, ενώ η μείωση του προπληρωμένου ενοικίου των 10.000 $ θα μείωνε τα περιουσιακά στοιχεία στον ισολογισμό κατά 10.000 $.

Βασικές επιλογές

Τα προπληρωμένα έξοδα είναι μελλοντικά έξοδα που καταβάλλονται εκ των προτέρων και ως εκ τούτου αναγνωρίζονται αρχικά ως περιουσιακά στοιχεία. Καθώς αναγνωρίζονται τα οφέλη των εξόδων, ο λογαριασμός του σχετικού περιουσιακού στοιχείου μειώνεται και αποσβένεται. Επομένως, ο ισολογισμός Ισολογισμός Ο ισολογισμός είναι μία από τις τρεις βασικές οικονομικές καταστάσεις. Αυτές οι καταστάσεις είναι βασικές τόσο για τη χρηματοοικονομική μοντελοποίηση όσο και για τη λογιστική. Ο ισολογισμός εμφανίζει το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και τον τρόπο χρηματοδότησης αυτών των περιουσιακών στοιχείων, είτε μέσω χρέους είτε με ίδια κεφάλαια. Περιουσιακά στοιχεία = Υποχρεώσεις + Ίδια Κεφάλαια αντικατοπτρίζουν το μη ληγμένο κόστος των προπληρωμένων εξόδων, ενώ η κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων αντικατοπτρίζει το κόστος που έχει λήξει. Οι πιο συνηθισμένοι τύποι προπληρωμένων εξόδων είναι η προπληρωμένη μίσθωση και η προπληρωμένη ασφάλιση.

Περισσότεροι πόροι

Το Finance προσφέρει την πιστοποίηση Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA® Συμμετάσχετε 350.600+ μαθητές που εργάζονται σε εταιρείες όπως το Amazon, το JP Morgan και το πρόγραμμα πιστοποίησης Ferrari για όσους θέλουν να πάρουν την καριέρα τους στο επόμενο επίπεδο. Για να συνεχίσετε να μαθαίνετε και να προωθείτε την καριέρα σας, οι ακόλουθοι πόροι χρηματοδότησης θα είναι χρήσιμοι:

  • Ανάλυση συμπεριφοράς κόστους Ανάλυση συμπεριφοράς κόστους Η ανάλυση συμπεριφοράς κόστους αναφέρεται στην προσπάθεια της διοίκησης να κατανοήσει πώς αλλάζει το λειτουργικό κόστος σε σχέση με μια αλλαγή στο επίπεδο δραστηριότητας ενός οργανισμού. Αυτά τα κόστη μπορεί να περιλαμβάνουν άμεσα υλικά, άμεση εργασία και γενικά έξοδα που προκύπτουν από την ανάπτυξη ενός προϊόντος.
  • Δομή κόστους Δομή κόστους Δομή κόστους αναφέρεται στους τύπους δαπανών που πραγματοποιεί μια επιχείρηση και συνήθως αποτελείται από σταθερό και μεταβλητό κόστος. Το σταθερό κόστος παραμένει αμετάβλητο
  • Σταθερό και μεταβλητό κόστος Το σταθερό και μεταβλητό κόστος Το κόστος είναι κάτι που μπορεί να ταξινομηθεί με διάφορους τρόπους ανάλογα με τη φύση του. Μία από τις πιο δημοφιλείς μεθόδους είναι η ταξινόμηση σύμφωνα με το σταθερό κόστος και το μεταβλητό κόστος. Το σταθερό κόστος δεν αλλάζει με αυξήσεις / μειώσεις σε μονάδες όγκου παραγωγής, ενώ το μεταβλητό κόστος εξαρτάται αποκλειστικά
  • Θεωρία Χρηματοοικονομικής Λογιστικής Θεωρία Χρηματοοικονομικής Λογιστικής Θεωρία Χρηματοοικονομικής Λογιστικής εξηγεί το "γιατί" πίσω από τη λογιστική - τους λόγους για τους οποίους οι συναλλαγές αναφέρονται με συγκεκριμένους τρόπους. Αυτός ο οδηγός θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τις βασικές αρχές πίσω από τη Θεωρία Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

Πρόσφατες δημοσιεύσεις