Κάθετη ολοκλήρωση - Κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της κάθετης ολοκλήρωσης

Κάθετη ολοκλήρωση είναι όταν μια επιχείρηση επεκτείνει τις δραστηριότητές της εντός της αλυσίδας εφοδιασμού της. Αυτό σημαίνει ότι μια κάθετα ολοκληρωμένη εταιρεία θα πραγματοποιεί εσωτερικές εργασίες εξωτερικής ανάθεσης. Η κατεύθυνση της κάθετης ολοκλήρωσης μπορεί είτε να είναι προς τα πάνω (προς τα πίσω) είτε προς τα κάτω (προς τα εμπρός). Αυτό μπορεί να επιτευχθεί είτε μέσω εσωτερικής ανάπτυξης μιας εκτεταμένης γραμμής παραγωγής Economies of Scale Οι οικονομίες κλίμακας αναφέρονται στο πλεονέκτημα κόστους που βιώνει μια εταιρεία όταν αυξάνει το επίπεδο παραγωγής της. Το πλεονέκτημα προκύπτει λόγω της αντίστροφης σχέσης μεταξύ ανά μονάδα σταθερού κόστους και η παραγόμενη ποσότητα. Όσο μεγαλύτερη είναι η παραγόμενη παραγωγή, τόσο χαμηλότερο είναι το σταθερό κόστος ανά μονάδα. Τύποι, παραδείγματα, οδηγός ή αποκτώντας κάθετα.

Διάγραμμα κάθετης ολοκλήρωσης

Οι τέσσερις βαθμοί κάθετης ολοκλήρωσης

1. Πλήρης κάθετη ολοκλήρωση

Απόκτηση όλων των περιουσιακών στοιχείων Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία Τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία είναι περιουσιακά στοιχεία με φυσική μορφή και που κατέχουν αξία. Παραδείγματα περιλαμβάνουν ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό. Τα ενσώματα στοιχεία φαίνονται και γίνονται αισθητά και μπορούν να καταστραφούν από πυρκαγιά, φυσική καταστροφή ή ατύχημα. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία, από την άλλη πλευρά, στερούνται φυσικής μορφής και αποτελούνται από πράγματα όπως πνευματική ιδιοκτησία, πόρους και εμπειρογνωμοσύνη που απαιτούνται για την αναπαραγωγή του ανάντη ή κατάντη μέλους της αλυσίδας εφοδιασμού.

2. Οιονεί κάθετη ολοκλήρωση

Η απόκτηση κάποιου μεριδίου σε έναν προμηθευτή με τη μορφή εξειδικευμένων επενδύσεων ή μετοχικού κεφαλαίου Μετοχικοί μετοχικοί μετοχικοί μετοχές (επίσης γνωστοί ως μέτοχοι μετοχικοί τίτλοι) είναι ένας λογαριασμός στον ισολογισμό μιας εταιρείας που αποτελείται από μετοχικό κεφάλαιο συν διατηρούμενα κέρδη. Αντιπροσωπεύει επίσης την υπολειμματική αξία των περιουσιακών στοιχείων μείον τις υποχρεώσεις. Αναδιατάσσοντας την αρχική λογιστική εξίσωση, λαμβάνουμε τους Μετόχους Equity = Περιουσιακά στοιχεία - Υποχρεώσεις για την απόκτηση παροχών αντιπροσωπείας αυξάνοντας το δικαίωμα ιδιοκτησίας στο αποτέλεσμα.

3. Μακροπρόθεσμες συμβάσεις

Μία αραιωμένη μορφή κάθετης ολοκλήρωσης στην οποία ορισμένα στοιχεία προμηθειών διατηρούνται σταθερά για να μειώσουν τις ασυνέπειες στην παράδοση προϊόντων, ενώ διατηρούν το κόστος σταθερό σε κάποιο βαθμό.

4. Συμβάσεις Spot

Το σημείο στο οποίο μια επιχείρηση δεν είναι κάθετα ολοκληρωμένη είναι όταν η εταιρεία βασίζεται σε συμβόλαια spot για να λάβει την άμεση εισροή που απαιτείται για την παραγωγή της.

Πλεονεκτήματα της κάθετης ολοκλήρωσης

Τα άμεσα οφέλη της κάθετης ολοκλήρωσης είναι ο μεγαλύτερος έλεγχος της αλυσίδας εφοδιασμού και το χαμηλότερο μεταβλητό κόστος παραγωγής.

Εφοδιαστική αλυσίδα

Χρόνοι παράδοσης πληροφοριών και παράδοσης προϊόντων σε μια αλυσίδα εφοδιασμού. Με άλλα λόγια, υπάρχει καθυστέρηση μεταξύ της μεταφοράς των πληροφοριών ή των προμηθειών μεταξύ των διαφόρων μελών μιας αλυσίδας εφοδιασμού. Δημιουργεί ένα εφέ που είναι γνωστό ως Bullwhip Effect, όπου οι πληροφορίες που σχετίζονται με την ποσότητα που απαιτείται από τον πελάτη ενισχύονται κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού έτσι ώστε ο κατασκευαστής να αντιδρά υπερβολικά στις πραγματικές πληροφορίες.

Με κάθετη ολοκλήρωση, επιτυγχάνεται μεγαλύτερος έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας υπό την έννοια ότι οι πληροφορίες ρέουν πιο ελεύθερα μεταξύ των διαφόρων μελών της αλυσίδας εφοδιασμού. Ως αποτέλεσμα, αυτό επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία στην προσαρμογή στις αλλαγές της ζήτησης, γεγονός που βελτιώνει την ελαστικότητα της προσφοράς.

Κόστος εισόδου

Σε μια απόλυτα ανταγωνιστική αγορά, τα αγαθά και οι υπηρεσίες ανταλλάσσονται με κόστος. Ωστόσο, οι περισσότερες αγορές αντιμετωπίζουν κάποιο επίπεδο ατέλειας που επιτρέπει αυξημένα κέρδη είτε λόγω επωνυμίας, ασυμμετρίας πληροφοριών, ισχύος στην αγορά ή άλλων παραγόντων. Ως αποτέλεσμα, η τιμή στην οποία μια εταιρεία αποκτά τους πόρους της είναι συχνά στο κόστος συν περιθώριο.

Μέσω της κάθετης ολοκλήρωσης, η εταιρεία είναι σε θέση να μειώσει αυτό το κόστος εισόδου κατά περιθώριο. Στην πραγματικότητα, οι τιμές των εισροών δεν μειώνονται κατά ποσό ίσο με το περιθώριο, αλλά βρίσκονται σε κάποιο εύρος μεταξύ του κόστους παραγωγής και των τιμών της αγοράς. Τιμολόγηση μεταφοράς Τιμολόγηση μεταφοράς Η τιμολόγηση μεταφοράς αναφέρεται στις τιμές αγαθών και υπηρεσιών που ανταλλάσσονται μεταξύ κοινώς ελεγχόμενων νομικών οντοτήτων εντός μιας επιχείρησης. Για παράδειγμα, εάν μια θυγατρική εταιρεία πωλεί αγαθά ή παρέχει υπηρεσίες στην εταιρεία χαρτοφυλακίου, η τιμή που χρεώνεται αναφέρεται ως τιμή μεταβίβασης περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο δύο κάθετα ολοκληρωμένες οντότητες καθορίζουν μια τιμή για ανταλλαγή, ενώ η συνολική οντότητα εσωτερικεύει τα καθαρά οφέλη.

Μειονεκτήματα της κάθετης ολοκλήρωσης

Ένα από τα κύρια μειονεκτήματα της κάθετης ολοκλήρωσης είναι η αύξηση της πολυπλοκότητας της διαχείρισης. Αυτό συμβαίνει επειδή η είσοδος σε μια νέα γραμμή εργασίας απαιτεί ένα νέο σύνολο εμπειρογνωμοσύνης για τη συμπλήρωση της υπάρχουσας επιχείρησης. Ένα σαφές αποτέλεσμα αυτού είναι η αύξηση των εκποιήσεων για να επιστρέψει μια εταιρεία στην βασική της ικανότητα.

Ένα παράδειγμα αυξημένης διαχειριστικής πολυπλοκότητας ως αντικίνητρου για κάθετη ολοκλήρωση ήταν όταν η Exxon Mobil (NYSE: XOM) σκέφτηκε να λειτουργήσει καταστήματα δίπλα στα βενζινάδικα. Αυτό συμβαίνει επειδή η μετάβαση στη διαχείριση των καταστημάτων λιανικής θα απαιτήσει ένα νέο σύνολο εμπειρογνωμοσύνης, την απόκτηση νέων προμηθευτών και τη διαχείριση της νέας επιχείρησης. Τελικά, ανέλαβαν αυτήν την ένταξη προς τα εμπρός, αλλά όχι χωρίς να λάβουν υπόψη τις δυσκολίες της ένταξης.

Εφαρμογές κάθετης ολοκλήρωσης

Ορισμένες εταιρείες είναι σε θέση να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα Ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι ένα χαρακτηριστικό που επιτρέπει σε μια εταιρεία να ξεπεράσει τους ανταγωνιστές της. Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα επιτρέπουν σε μια εταιρεία να επιτύχει μέσω της κάθετης ολοκλήρωσης, ενώ άλλες αντ 'αυτού επιλέγουν να αναπτύξουν πιο αποτελεσματικούς τρόπους για τη διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού και του κόστους εισόδου. Εξαρτάται από την ανταλλαγή οφελών και κόστους ολοκλήρωσης.

SpaceX

Το SpaceX είναι το σύγχρονο παράδειγμα χρήσης κάθετης ολοκλήρωσης για τη μείωση του κόστους των παραδοτέων. Με την παραγωγή της πλειοψηφίας των εξαρτημάτων της εσωτερικά, είναι σε θέση να μειώσει το κόστος του πρωταγωνιστή της, της United Space Alliance. Η United είναι μια κοινή συνεργασία μεταξύ της Boeing (NYSE: BA) και της Lockheed Martin (NYSE: LMT). Η SpaceX απολαμβάνει πολλά πλεονεκτήματα έναντι της United, λόγω της διασπαρμένης αλυσίδας εφοδιασμού της τελευταίας, όπου διάφοροι προμηθευτές παρήγαγαν με κόστος συν περιθώριο κέρδους, με αποτέλεσμα το διογκωμένο κόστος περίπου 460 εκατομμυρίων δολαρίων ανά κυκλοφορία. Αντίθετα, το κόστος της SpaceX είναι 90 εκατομμύρια δολάρια ανά εκτόξευση, το οποίο επίσης μειώνεται λόγω του επαναχρησιμοποιήσιμου σχεδιασμού του.

McDonalds

Εναλλακτικά, η McDonald's (NYSE: MCD) είναι γνωστή για την πολύ διεσπαρμένη αλυσίδα εφοδιασμού της λόγω του επιχειρηματικού της μοντέλου franchising. Αντί να ακολουθεί μια στρατηγική κάθετης ολοκλήρωσης, χρησιμοποιεί ένα ισχυρό σύστημα επικοινωνίας μεταξύ των διαχειριστών και των εξωτερικών προμηθευτών. Μέρος αυτού του συστήματος είναι μια πλατφόρμα crowdsourcing όπου διάφοροι προμηθευτές είναι σε θέση να μοιράζονται ιδέες και να βελτιώνουν τις επιμέρους διαδικασίες και αποτελεσματικότητα.

Συνέργειες στη χρηματοοικονομική μοντελοποίηση

Ένας χρηματοοικονομικός αναλυτής που εκτελεί χρηματοοικονομική μοντελοποίηση Τι είναι Χρηματοοικονομική Μοντελοποίηση Το χρηματοοικονομικό μοντέλο πραγματοποιείται στο Excel για να προβλέψει την οικονομική απόδοση μιας εταιρείας Επισκόπηση του τι είναι το χρηματοοικονομικό μοντέλο, πώς και γιατί να φτιάξετε ένα μοντέλο. και η αποτίμηση μιας επιχείρησης θα πρέπει να ενσωματώνει τις πιθανές συνέργειες. Τύποι Συνεργειών Οι συνεργίες M&A μπορούν να προκύψουν από την εξοικονόμηση κόστους ή την αύξηση των εσόδων. Υπάρχουν διάφοροι τύποι συνεργιών σε συγχωνεύσεις και εξαγορές. Αυτός ο οδηγός παρέχει παραδείγματα. Η συνέργεια είναι κάθε αποτέλεσμα που αυξάνει την αξία μιας συγχωνευμένης εταιρείας πάνω από τη συνδυασμένη αξία των δύο ξεχωριστών εταιρειών. Μπορεί να προκύψουν συνέργειες σε συναλλαγές M&A (εξοικονόμηση κόστους) που θα μπορούσαν να προκύψουν από κάθετη ολοκλήρωση. Εάν η ενοποίηση συμβαίνει ως μέρος συγχώνευσης ή εξαγοράς Mergers Acquisitions M &Μια διαδικασία Αυτός ο οδηγός σας καθοδηγεί σε όλα τα βήματα της διαδικασίας M&A. Μάθετε πώς ολοκληρώνονται οι συγχωνεύσεις και εξαγορές και προσφορές. Σε αυτόν τον οδηγό, θα περιγράψουμε τη διαδικασία απόκτησης από την αρχή έως το τέλος, τους διάφορους τύπους αγοραστών (στρατηγικές έναντι χρηματοοικονομικών αγορών), τη σημασία των συνεργιών και το κόστος συναλλαγών, ο αναλυτής θα δημιουργήσει ένα μοντέλο M&A στο Excel και θα την εξοικονόμηση κόστους που προκύπτει.

κάθετη ολοκλήρωση στη χρηματοοικονομική μοντελοποίηση

Επεξήγηση βίντεο της κάθετης ολοκλήρωσης

Παρακολουθήστε αυτό το σύντομο βίντεο για να κατανοήσετε γρήγορα τις κύριες έννοιες που καλύπτονται σε αυτόν τον οδηγό, συμπεριλαμβανομένης της κάθετης ολοκλήρωσης, των τύπων κάθετης ολοκλήρωσης, καθώς και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της εκτέλεσης κάθετης ολοκλήρωσης.

Επιπρόσθετοι πόροι

Σας ευχαριστούμε που διαβάσατε αυτό το άρθρο σχετικά με την κάθετη ολοκλήρωση. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις στρατηγικές εταιρικού επιπέδου, εγγραφείτε τώρα στο μάθημα Corporate & Business Strategy για να εμβαθύνετε τις γνώσεις σας!

Συνεχίστε να μαθαίνετε περισσότερα διαβάζοντας τους ακόλουθους πόρους χρηματοδότησης:

  • Horizontal Merger Horizontal Merger Μια οριζόντια συγχώνευση συμβαίνει όταν εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον ίδιο ή παρόμοιο κλάδο συνδυάζονται μεταξύ τους. Ο σκοπός μιας οριζόντιας συγχώνευσης είναι περισσότερο
  • Σκέψεις και επιπτώσεις της M&A Σκέψεις και επιπτώσεις της M&A Κατά τη διεξαγωγή M&A μια εταιρεία πρέπει να αναγνωρίζει και να επανεξετάζει όλους τους παράγοντες και τις πολυπλοκότητες που εισέρχονται σε συγχωνεύσεις και εξαγορές. Αυτός ο οδηγός περιγράφει σημαντικά
  • Conglomerate Merger Conglomerate Merger Το Conglomerate Merger είναι μια ένωση μεταξύ εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές βιομηχανίες και συμμετέχουν σε ξεχωριστές, άσχετες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Οι συγχωνεύσεις συγχωνεύσεων χωρίζονται σε καθαρές συγχωνεύσεις ομίλου και σε συγχωνεύσεις μεικτών ομίλων.
  • M&A Synergies M&A Synergies M&A Synergies συμβαίνουν όταν η αξία μιας συγχωνευμένης εταιρείας είναι υψηλότερη από το άθροισμα των δύο μεμονωμένων εταιρειών. 10 τρόποι για την εκτίμηση των επιχειρησιακών συνεργιών στις συμφωνίες M&A είναι: 1) ανάλυση του αριθμού κεφαλαίων, 2) αναζήτηση τρόπων ενοποίησης πωλητών, 3) αξιολόγηση τυχόν κεντρικών γραφείων ή εξοικονόμηση ενοικίου 4) εκτίμηση της αξίας που εξοικονομήθηκε με κοινή χρήση

Πρόσφατες δημοσιεύσεις