Διαχείριση ποιότητας - Κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της διαχείρισης ποιότητας

Η διαχείριση ποιότητας είναι η πράξη της εποπτείας διαφορετικών δραστηριοτήτων και καθηκόντων εντός ενός οργανισμού Εταιρική δομή Η εταιρική δομή αναφέρεται στην οργάνωση διαφορετικών τμημάτων ή επιχειρηματικών μονάδων εντός μιας εταιρείας. Ανάλογα με τους στόχους μιας εταιρείας και τη βιομηχανία να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρονται, καθώς και τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την παροχή τους, είναι συνεπή. Βοηθά στην επίτευξη και διατήρηση ενός επιθυμητού επιπέδου ποιότητας εντός του οργανισμού.

Διαχείρισης της ποιότητας

Η διαχείριση ποιότητας αποτελείται από τέσσερα βασικά στοιχεία, τα οποία περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Ποιοτικός σχεδιασμός - Η διαδικασία εντοπισμού των ποιοτικών προτύπων που σχετίζονται με το έργο και η λήψη αποφάσεων σχετικά με τον τρόπο επίτευξής τους.
 • Βελτίωση ποιότητας - Η σκόπιμη αλλαγή μιας διαδικασίας για τη βελτίωση της εμπιστοσύνης ή της αξιοπιστίας του αποτελέσματος.
 • Ποιοτικός έλεγχος - Η συνεχής προσπάθεια να διατηρηθεί η ακεραιότητα και η αξιοπιστία μιας διαδικασίας για την επίτευξη ενός αποτελέσματος.
 • Διασφάλιση ποιότητας - Οι συστηματικές ή προγραμματισμένες ενέργειες που απαιτούνται για την παροχή επαρκούς αξιοπιστίας, έτσι ώστε μια συγκεκριμένη υπηρεσία ή προϊόν να πληροί τις καθορισμένες απαιτήσεις.

Ο στόχος της διαχείρισης της ποιότητας είναι να διασφαλιστεί ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς του οργανισμού Stakeholder vs. Shareholder Οι όροι «ενδιαφερόμενοι» και «μέτοχοι» χρησιμοποιούνται συχνά εναλλακτικά στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Εξετάζοντας προσεκτικά τις έννοιες των ενδιαφερομένων έναντι των μετόχων, υπάρχουν βασικές διαφορές στη χρήση. Γενικά, ένας μέτοχος είναι μέτοχος της εταιρείας, ενώ ένας μέτοχος δεν είναι απαραίτητα μέτοχος. συνεργαστείτε για να βελτιώσετε τις διαδικασίες, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τον πολιτισμό της εταιρείας για να επιτύχετε τη μακροπρόθεσμη επιτυχία που απορρέει από την ικανοποίηση των πελατών.

Η διαδικασία διαχείρισης ποιότητας περιλαμβάνει μια συλλογή κατευθυντήριων γραμμών που αναπτύσσονται από μια ομάδα για να διασφαλιστεί ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παράγουν είναι τα σωστά πρότυπα ή ταιριάζουν για έναν συγκεκριμένο σκοπό.

 • Η διαδικασία ξεκινά όταν ο οργανισμός θέτει ποιοτικούς στόχους που πρέπει να επιτευχθούν και οι οποίοι έχουν συμφωνηθεί με τον πελάτη.
 • Στη συνέχεια, ο οργανισμός καθορίζει τον τρόπο μέτρησης των στόχων. Παίρνει τις ενέργειες που απαιτούνται για τη μέτρηση της ποιότητας. Στη συνέχεια, εντοπίζει τυχόν ζητήματα ποιότητας που προκύπτουν και ξεκινά βελτιώσεις.
 • Το τελικό βήμα περιλαμβάνει την αναφορά του συνολικού επιπέδου της επιτευχθείσας ποιότητας.

Η διαδικασία διασφαλίζει ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παράγει η ομάδα ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πελατών.

Μέθοδοι βελτίωσης ποιότητας

Οι μέθοδοι βελτίωσης ποιότητας περιλαμβάνουν τρία συστατικά: βελτίωση προϊόντος, βελτίωση διαδικασίας και βελτίωση βάσει ανθρώπων. Υπάρχουν πολλές μέθοδοι διαχείρισης ποιότητας και τεχνικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Περιλαμβάνουν Kaizen, Zero Defect Programs, Six Sigma, Quality Circle, Taguchi Methods, το Toyota Production System, Kansei Engineering, TRIZ, BPR, OQRM, ISO και Top Down & Bottom Up.

Διαχείριση ποιότητας - Παράδειγμα

Ένα πρότυπο παράδειγμα εξαιρετικής ποιότητας διαχείρισης είναι η εφαρμογή του συστήματος Kanban από την Toyota Corporation. Το Kanban είναι ένα σύστημα ελέγχου αποθέματος που αναπτύχθηκε από την Taiichi Ohno για να δημιουργήσει ορατότητα τόσο για τους προμηθευτές όσο και για τους αγοραστές, προκειμένου να περιοριστεί η αύξηση του πλεονάζοντος αποθέματος. σε εξέλιξη και τελικά προϊόντα που έχει συσσωρεύσει μια εταιρεία. Συχνά θεωρείται το πιο ρευστό από όλα τα τρέχοντα περιουσιακά στοιχεία - επομένως, εξαιρείται από τον αριθμητή στον υπολογισμό της γρήγορης αναλογίας. στη γραμμή παραγωγής σε οποιαδήποτε δεδομένη χρονική στιγμή. Η Toyota χρησιμοποίησε το concept για να εκτελέσει το σύστημα Just-in-Time (JIT), το οποίο βοηθά στην ευθυγράμμιση των παραγγελιών πρώτων υλών από προμηθευτές απευθείας με τα χρονοδιαγράμματα παραγωγής.Η γραμμή συναρμολόγησης της Toyota αύξησε την απόδοση και η εταιρεία έλαβε αρκετά διαθέσιμα αποθέματα για να ικανοποιήσει τις παραγγελίες των πελατών καθώς δημιουργούνται.

Αρχές Διαχείρισης Ποιότητας

Υπάρχουν διάφορες αρχές διαχείρισης ποιότητας που υιοθετεί το Διεθνές Πρότυπο για τη Διαχείριση Ποιότητας. Αυτές οι αρχές χρησιμοποιούνται από την ανώτατη διοίκηση για να καθοδηγήσουν τις διαδικασίες ενός οργανισμού προς τη βελτίωση της απόδοσης. Περιλαμβάνουν:

1. Εστίαση πελατών

Ο πρωταρχικός στόχος κάθε οργανισμού πρέπει να είναι η κάλυψη και η υπέρβαση των προσδοκιών και των αναγκών των πελατών. Όταν ένας οργανισμός μπορεί να κατανοήσει τις τρέχουσες και τις μελλοντικές ανάγκες των πελατών και να τις ικανοποιήσει, αυτό οδηγεί στην αφοσίωση των πελατών, η οποία με τη σειρά της αυξάνει τα έσοδα. Η επιχείρηση είναι επίσης σε θέση να εντοπίσει νέες ευκαιρίες πελατών και να τις ικανοποιήσει. Όταν οι επιχειρηματικές διαδικασίες είναι πιο αποτελεσματικές, η ποιότητα είναι υψηλότερη και περισσότεροι πελάτες μπορούν να ικανοποιηθούν.

2. Ηγεσία

Καλά ηγετικά γνωρίσματα Ηγεσίας Τα ηγετικά χαρακτηριστικά αναφέρονται σε προσωπικές ιδιότητες που καθορίζουν αποτελεσματικούς ηγέτες. Η ηγεσία αναφέρεται στην ικανότητα ενός ατόμου ή ενός οργανισμού να καθοδηγεί άτομα, ομάδες ή οργανισμούς προς την επίτευξη των στόχων και των στόχων. Η ηγεσία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στα αποτελέσματα της διαχείρισης στην επιτυχία ενός οργανισμού. Η μεγάλη ηγεσία δημιουργεί ενότητα και σκοπό μεταξύ του εργατικού δυναμικού και των μετόχων. Η δημιουργία μιας ακμάζουσας εταιρικής κουλτούρας παρέχει ένα εσωτερικό περιβάλλον που επιτρέπει στους υπαλλήλους να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους και να συμμετάσχουν ενεργά στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας. Οι ηγέτες πρέπει να εμπλέκουν τους υπαλλήλους στον καθορισμό σαφών οργανωτικών στόχων και στόχων. Αυτό παρακινεί τους υπαλλήλους, οι οποίοι μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την παραγωγικότητα και την αφοσίωσή τους.

3. Δέσμευση ανθρώπων

Η συμμετοχή του προσωπικού είναι μια άλλη θεμελιώδης αρχή. Η διοίκηση εμπλέκει το προσωπικό στη δημιουργία και την παροχή αξίας, είτε είναι πλήρους απασχόλησης, μερικής απασχόλησης, εξωτερικής ανάθεσης ή εσωτερικού. Ένας οργανισμός πρέπει να ενθαρρύνει τους υπαλλήλους να βελτιώνουν συνεχώς τις δεξιότητές τους και να διατηρούν τη συνέπεια. Αυτή η αρχή περιλαμβάνει επίσης την ενδυνάμωση των εργαζομένων, τη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων και την αναγνώριση των επιτευγμάτων τους. Όταν οι άνθρωποι εκτιμούνται, εργάζονται στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους, διότι ενισχύει την εμπιστοσύνη και το κίνητρό τους. Όταν οι εργαζόμενοι εμπλέκονται πλήρως, τους κάνει να νιώθουν εξουσιοδοτημένοι και υπόλογοι για τις πράξεις τους.

4. Προσέγγιση διαδικασίας

Η απόδοση ενός οργανισμού είναι ζωτικής σημασίας σύμφωνα με την αρχή της διαδικασίας προσέγγισης. Η αρχή της προσέγγισης δίνει έμφαση στην επίτευξη αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας στις οργανωτικές διαδικασίες. Η προσέγγιση συνεπάγεται την κατανόηση ότι οι καλές διαδικασίες οδηγούν σε βελτιωμένη συνέπεια, ταχύτερες δραστηριότητες, μειωμένο κόστος, αφαίρεση αποβλήτων και συνεχή βελτίωση. Ένας οργανισμός ενισχύεται όταν οι ηγέτες μπορούν να διαχειρίζονται και να ελέγχουν τις εισόδους και τις εξόδους ενός οργανισμού, καθώς και τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των αποτελεσμάτων.

5. Συνεχής βελτίωση

Κάθε οργανισμός πρέπει να έχει έναν στόχο να συμμετέχει ενεργά στη συνεχή βελτίωση. Οι επιχειρήσεις που βελτιώνουν συνεχώς βιώνουν βελτιωμένη απόδοση, ευελιξία οργανισμού και αυξημένη ικανότητα να αγκαλιάζουν νέες ευκαιρίες. Οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι σε θέση να δημιουργούν συνεχώς νέες διαδικασίες και να προσαρμόζονται στις νέες καταστάσεις της αγοράς.

6. Λήψη αποφάσεων βάσει στοιχείων

Οι επιχειρήσεις πρέπει να υιοθετήσουν μια πραγματική προσέγγιση στη λήψη αποφάσεων. Οι επιχειρήσεις που λαμβάνουν αποφάσεις με βάση επαληθευμένα και αναλυμένα δεδομένα έχουν βελτιωμένη κατανόηση της αγοράς. Είναι σε θέση να εκτελούν εργασίες που παράγουν επιθυμητά αποτελέσματα και δικαιολογούν τις προηγούμενες αποφάσεις τους. Η πραγματική λήψη αποφάσεων είναι ζωτικής σημασίας για να κατανοήσουμε τις σχέσεις αιτίου-αποτελέσματος διαφορετικών πραγμάτων και να εξηγήσουμε πιθανά ακούσια αποτελέσματα και συνέπειες.

7. Διαχείριση σχέσεων

Η διαχείριση σχέσεων αφορά τη δημιουργία αμοιβαία επωφελών σχέσεων με προμηθευτές και εμπόρους λιανικής. Διαφορετικά ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση μιας εταιρείας. Ο οργανισμός θα πρέπει να διαχειρίζεται τη διαδικασία της αλυσίδας εφοδιασμού και να προωθεί τη σχέση μεταξύ του οργανισμού και των προμηθευτών του για τη βελτιστοποίηση του αντίκτυπου τους στην απόδοση της εταιρείας. Όταν ένας οργανισμός διαχειρίζεται καλά τη σχέση του με τα ενδιαφερόμενα μέρη, είναι πιο πιθανό να επιτύχει συνεχή επιχειρηματική συνεργασία και επιτυχία.

Αρχές Διαχείρισης Ποιότητας

Οφέλη της Διαχείρισης Ποιότητας

 • Βοηθά έναν οργανισμό να επιτύχει μεγαλύτερη συνέπεια σε εργασίες και δραστηριότητες που εμπλέκονται στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Αυξάνει την αποτελεσματικότητα στις διαδικασίες, μειώνει τη σπατάλη και βελτιώνει τη χρήση του χρόνου και άλλων πόρων.
 • Βοηθά στη βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών.
 • Επιτρέπει στις επιχειρήσεις να εμπορεύονται αποτελεσματικά τις επιχειρήσεις τους και να εκμεταλλεύονται νέες αγορές.
 • Διευκολύνει τις επιχειρήσεις να ενσωματώνουν νέους υπαλλήλους και έτσι βοηθά τις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται την ανάπτυξη πιο απρόσκοπτα.
 • Επιτρέπει σε μια επιχείρηση να βελτιώνει συνεχώς τα προϊόντα, τις διαδικασίες και τα συστήματά της.

Συμπέρασμα

Η διαχείριση της ποιότητας στις επιχειρήσεις είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλιστεί η συνέπεια στις διαδικασίες της, καθώς και στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Στην επιχείρηση, η ικανοποίηση των πελατών είναι το κλειδί. Καθώς το κύριο μέλημα του πελάτη είναι η ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών που αγοράζουν, ο κύριος στόχος του προμηθευτή θα πρέπει πάντα να είναι να διασφαλίζει ότι αυτό που παράγει είναι συνεπής και εξαιρετικής ποιότητας.

Σχετικές αναγνώσεις

Το Finance είναι ο επίσημος πάροχος του Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA® Certification Συμμετάσχετε 350.600+ μαθητές που εργάζονται σε εταιρείες όπως το Amazon, το JP Morgan και το πρόγραμμα πιστοποίησης Ferrari για όσους θέλουν να πάρουν την καριέρα τους στο επόμενο επίπεδο. Για να μάθετε περισσότερα και να επεκτείνετε την καριέρα σας, ανατρέξτε στους πρόσθετους πόρους χρηματοδότησης παρακάτω:

 • 5 Π μάρκετινγκ 5 Π Μάρκετινγκ Τα 5 Π Μάρκετινγκ - Προϊόν, Τιμή, Προώθηση, Τόπος και Άνθρωποι - είναι βασικά στοιχεία μάρκετινγκ που χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση μιας επιχείρησης στρατηγικά. Τα 5 P του
 • Brand Equity Brand Equity Στο μάρκετινγκ, το brand equity αναφέρεται στην αξία μιας μάρκας και καθορίζεται από την αντίληψη του καταναλωτή για τη μάρκα. Το μετοχικό σήμα επωνυμίας μπορεί να είναι θετικό ή
 • Ομοιογενές απόθεμα κόστους Ομοιογενές απόθεμα κόστους Μια ομοιογενής ομάδα κόστους είναι ουσιαστικά ένας λογιστικός όρος που χρησιμοποιείται από τη διοίκηση μιας εταιρείας για να ομαδοποιήσει τα κόστη που παρουσιάζουν παρόμοια σχέση αιτίας και αποτελέσματος ή οφέλη που λαμβάνονται, όσον αφορά τη βάση κατανομής του κόστους. Εν ολίγοις, οι ομοιογενείς συγκεντρώσεις κόστους είναι ένας τρόπος λογικής ομαδοποίησης μεταξύ τους
 • Walmart Marketing Mix Το Walmart Marketing Mix Το Walmart είναι ένα ισχυρό δυναμικό μιας επιχείρησης και ένα από τα βασικά πλεονεκτήματά του είναι το μίγμα μάρκετινγκ. Η επιβίωση στη λιανική αγορά απαιτεί κάτι περισσότερο από απλή τύχη

Πρόσφατες δημοσιεύσεις