Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν - Μάθετε για διαφορετικούς τύπους ΑΕγχΠ

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) είναι ένα τυπικό μέτρο της οικονομικής υγείας μιας χώρας Οικονομικοί δείκτες Ένας οικονομικός δείκτης είναι μια μέτρηση που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση, τη μέτρηση και την αξιολόγηση της συνολικής κατάστασης της υγείας της μακροοικονομίας. Οικονομικοί δείκτες και δείκτης του βιοτικού επιπέδου του. Επίσης, το ΑΕγχΠ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση των επιπέδων παραγωγικότητας μεταξύ διαφορετικών χωρών.

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του ΑΕΠ είναι ότι οι υπολογισμοί του μέτρου είναι αρκετά ομοιόμορφοι από χώρα σε χώρα. Έτσι, μια σύγκριση μεταξύ των χωρών παρέχει υψηλό επίπεδο ακρίβειας. Επιπλέον, το ΑΕΠ υποδηλώνει οικονομική επέκταση ή συμπίεση Αποπληθωρισμός Ο αποπληθωρισμός είναι μια μείωση στο γενικό επίπεδο τιμών αγαθών και υπηρεσιών. Με άλλα λόγια, ο αποπληθωρισμός είναι αρνητικός πληθωρισμός. Όταν συμβεί, η αξία του νομίσματος αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου. Έτσι, περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες μπορούν να αγοραστούν με το ίδιο χρηματικό ποσό. και την ανάπτυξη ή την παρακμή μιας οικονομίας.

Διαφορετικοί οργανισμοί όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, τα Ηνωμένα Έθνη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο συλλέγουν και δημοσιεύουν δεδομένα σχετικά με τις εκτιμήσεις του ΑΕΠ σε όλες τις χώρες.

Ονομαστικού ΑΕΠ

Το ονομαστικό ΑΕΠ είναι το ΑΕγχΠ που μετράται στα τρέχοντα επίπεδα τιμών αγοράς Ονομαστικό ΑΕΠ δεν προσαρμόζεται για τον πληθωρισμό Πληθωρισμός Ο πληθωρισμός είναι μια οικονομική έννοια που αναφέρεται σε αυξήσεις στο επίπεδο τιμών των αγαθών για μια καθορισμένη χρονική περίοδο. Η άνοδος του επιπέδου των τιμών σημαίνει ότι το νόμισμα σε μια δεδομένη οικονομία χάνει την αγοραστική του δύναμη (δηλ. Λιγότερα μπορούν να αγοραστούν με το ίδιο χρηματικό ποσό). , έτσι είναι πιθανό ότι τα παρακάτω στοιχεία είναι υψηλότερα από τις εκτιμήσεις του πραγματικού ΑΕΠ. Οι εκτιμήσεις του ΑΕΠ δημοσιεύθηκαν από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τον Ιούνιο του 2018.

Ονομαστικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕγχΠ)Σχήμα 1. Ονομαστικό ΑΕΠ (σε τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ)

ΑΕΠ κατά κεφαλή (ΣΔΙΤ)

Το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ είναι ένα μέτρο της συνολικής παραγωγής μιας χώρας που υπολογίζεται λαμβάνοντας το ΑΕγχΠ της για μια δεδομένη περίοδο (συνήθως ένα έτος) και διαιρώντας τον αριθμό με τον μέσο συνολικό πληθυσμό της για την περίοδο. Το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ χρησιμοποιείται συνήθως ως δείκτης του βιοτικού επιπέδου, καθώς και ως μέτρο της παραγωγικότητας του εργατικού δυναμικού της χώρας. Το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ (σε ισοτιμία αγοραστικής δύναμης ισοτιμία αγοραστικής δύναμης Η έννοια της ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης (ΣΔΙΤ) χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση πολυμερών συγκρίσεων μεταξύ των εθνικών εισοδημάτων και του βιοτικού επιπέδου διαφορετικών χωρών. Η αγοραστική δύναμη μετράται από την τιμή ενός συγκεκριμένου καλαθιού αγαθών Έτσι, η ισοτιμία μεταξύ δύο χωρών συνεπάγεται ότι μια μονάδα νομίσματος σε μια χώρα θα αγοράσει) καθορίζεται με βάση τους υπολογισμούς ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης (ΣΔΙΤ).Η ΣΔΙΤ επιτρέπει τη σύγκριση του βιοτικού επιπέδου και των εισοδημάτων διαφορετικών χωρών, λαμβάνοντας υπόψη τα επίπεδα τιμών σε αυτές τις χώρες.

Οι παρακάτω κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ (ΣΔΙΤ) δημοσιεύθηκαν από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το 2017.

ΑΕΠ κατά κεφαλή (ΣΔΙΤ)Σχήμα 2. ΑΕΠ κατά κεφαλή (ΣΔΙΤ) (σε δολάρια ΗΠΑ)

ΑΕΠ ανά ώρα εργασίας

Το ΑΕΠ ανά ώρα εργασίας είναι ένας δείκτης της παραγωγικότητας της χώρας στη χώρα. Μετρά το πόσο αποτελεσματικά συνδυάζεται η εργασία με άλλους παράγοντες και χρησιμοποιείται στη διαδικασία παραγωγής. Το ΑΕγχΠ ανά ώρα εργασίας υπολογίζεται ως πραγματική παραγωγή ανά μονάδα εισροής εργασίας (μετρούμενη από τον συνολικό αριθμό ωρών εργασίας).

Τα ακόλουθα στοιχεία δημοσιεύθηκαν από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) το 2015.

ΑΕΠ ανά ώρα εργασίαςΣχήμα 3. ΑΕΠ ανά ώρα εργασίας (σε US $)

Σχετικές αναγνώσεις

Το Finance είναι ο επίσημος πάροχος του Financial Modeling and Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA® Certification Συμμετάσχετε 350.600+ φοιτητές που εργάζονται για εταιρείες όπως το Amazon, το JP Morgan και το πρόγραμμα πιστοποίησης Ferrari, σχεδιασμένο για να μετατρέψει οποιονδήποτε σε παγκόσμιο επίπεδο οικονομικός αναλυτής. Για να συνεχίσετε να μαθαίνετε και να αναπτύσσετε τις γνώσεις σας σχετικά με την οικονομική ανάλυση, συνιστούμε ανεπιφύλακτα τους πρόσθετους πόρους χρηματοδότησης παρακάτω:

  • Τύπος καταναλωτικού πλεονάσματος Τύπος καταναλωτικού πλεονάσματος Το καταναλωτικό πλεόνασμα είναι μια οικονομική μέτρηση για τον υπολογισμό του οφέλους (δηλ. Του πλεονάσματος) αυτού που οι καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν για ένα αγαθό ή μια υπηρεσία έναντι της τιμής αγοράς. Ο τύπος καταναλωτικού πλεονάσματος βασίζεται σε μια οικονομική θεωρία οριακής χρησιμότητας.
  • Ακαθάριστο εθνικό προϊόν Ακαθάριστο εθνικό προϊόν Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν (ΑΕΠ) είναι ένα μέτρο της αξίας όλων των αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται από κατοίκους και επιχειρήσεις μιας χώρας. Υπολογίζει την αξία των τελικών προϊόντων και υπηρεσιών που κατασκευάζονται από κατοίκους μιας χώρας, ανεξάρτητα από την τοποθεσία παραγωγής.
  • Stagflation Stagflation Το Stagflation είναι ένα οικονομικό γεγονός στο οποίο ο πληθωρισμός είναι υψηλός, ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης επιβραδύνεται και η ανεργία παραμένει σταθερά υψηλή. Αυτός ο δυσμενής συνδυασμός φοβάται και μπορεί να αποτελέσει δίλημμα για τις κυβερνήσεις, καθώς οι περισσότερες δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση του πληθωρισμού ενδέχεται να αυξήσουν τα επίπεδα ανεργίας
  • Προσφορά και ζήτηση Προσφορά και ζήτηση Οι νόμοι της προσφοράς και της ζήτησης είναι μικροοικονομικές έννοιες που δηλώνουν ότι σε αποτελεσματικές αγορές, η ποσότητα που παρέχεται ενός αγαθού και η ποσότητα που απαιτείται από αυτό το αγαθό είναι ίσες μεταξύ τους. Η τιμή αυτού του αγαθού καθορίζεται επίσης από το σημείο στο οποίο η προσφορά και η ζήτηση είναι ίσες μεταξύ τους.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις