Καθημερινό Όριο Συναλλαγών - Κατανοήστε πώς λειτουργούν τα Καθημερινά Όρια Συναλλαγών

Το ημερήσιο όριο διαπραγμάτευσης αναφέρεται στο μέγιστο ποσό από το οποίο η τιμή ενός αποθέματος Απόθεμα Τι είναι ένα απόθεμα; Ένα άτομο που κατέχει μετοχές σε μια εταιρεία ονομάζεται μέτοχος και δικαιούται να διεκδικήσει μέρος των υπολειπόμενων περιουσιακών στοιχείων και κερδών της εταιρείας (σε περίπτωση που η εταιρεία διαλύσει ποτέ). Οι όροι "απόθεμα", "μετοχές" και "ίδια κεφάλαια" χρησιμοποιούνται εναλλακτικά. ή άλλη συναλλαγή που διαπραγματεύεται με χρηματιστήριο μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης συναλλαγών. Τα όρια αποφασίζονται από την ανταλλαγή σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί η υπερβολική αστάθεια ή χειραγώγηση στις αγορές. Μόλις επιτευχθεί μια ημερήσια οριακή τιμή, η διαπραγμάτευση δεν μπορεί να ωθήσει την τιμή πέρα ​​από το όριο κατά την τρέχουσα περίοδο συναλλαγών, αλλά η διαπραγμάτευση μπορεί να συνεχίσει να συμβαίνει στην ημερήσια οριακή τιμή. Μια αγορά που φτάνει το ημερήσιο όριο συναλλαγών της ονομάζεται συχνά «κλειδωμένη αγορά».Άλλες ορολογίες που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν αυτήν την κατάσταση είναι «όριο αύξησης» και «όριο κάτω» ανάλογα με το εάν επιτυγχάνεται το ανώτερο ή χαμηλότερο ημερήσιο όριο αλλαγής τιμών, αντίστοιχα.

Ημερήσιο όριο συναλλαγών

Στις προθεσμιακές αγορές, τα ημερήσια όρια συναλλαγών συχνά εξαλείφονται κατά τη διάρκεια του μήνα λήξης της σύμβασης, καθώς οι τιμές υπόκεινται σε υψηλό επίπεδο μεταβλητότητας. Οι έμποροι τείνουν να αποφεύγουν συναλλαγές κατά τη διάρκεια αυτών των περιόδων, καθώς η αστάθεια γίνεται αρκετά αξιοσημείωτη.

Δεν επιβάλλουν καθημερινά όρια συναλλαγών σε κάθε αγορά συναλλαγών. Κάθε ανταλλαγή δίνει προηγούμενες προδιαγραφές σχετικά με την παρουσία ημερήσιων ορίων συναλλαγών, μαζί με τα συγκεκριμένα ημερήσια όρια συναλλαγών για όλους τους τίτλους που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο.

Η χρήση ορίων είναι δημοφιλής στις αγορές συναλλάγματος Συναλλαγές Forex - Πώς να ανταλλάσσετε την αγορά συναλλάγματος Η διαπραγμάτευση Forex επιτρέπει στους χρήστες να αξιοποιήσουν την ανατίμηση και την υποτίμηση διαφορετικών νομισμάτων. Η διαπραγμάτευση Forex περιλαμβάνει την αγορά και πώληση ζευγών νομισμάτων με βάση τη σχετική αξία κάθε νομίσματος με το άλλο νόμισμα που αποτελεί το ζεύγος. επισης. Σε αυτήν την περίπτωση, η Κεντρική Τράπεζα Federal Reserve (The Fed) Η Federal Reserve είναι η κεντρική τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών και είναι η χρηματοοικονομική αρχή πίσω από τη μεγαλύτερη οικονομία της ελεύθερης αγοράς στον κόσμο. είναι υπεύθυνος για την επιβολή ορίων για τον έλεγχο της μεταβλητότητας στην αγορά του νομίσματός της. Οι κεντρικές τράπεζες υπερασπίζονται αυτά τα όρια αλλάζοντας τη σύνθεση των συναλλαγματικών αποθεμάτων τους. Παρόλο που αυτές οι προσπάθειες αποτρέπουν την αστάθεια και τη χειραγώγηση στην αγορά, ορισμένοι υποστηρίζουν ότι οδηγεί σε ανισορροπίες τιμών.

Τα ημερήσια όρια συναλλαγών μπορούν να επηρεάσουν την αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων. Μπορεί να υπάρχουν ορισμένοι θεμελιώδεις παράγοντες που επηρεάζουν την πραγματική αξία ενός συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης, ενός νομίσματος ή άλλου περιουσιακού στοιχείου. Ωστόσο, η αδυναμία επίτευξης αυτής της συγκεκριμένης τιμής κατά τη διάρκεια μιας δεδομένης περιόδου διαπραγμάτευσης μπορεί να δημιουργήσει ένα περιουσιακό στοιχείο με τιμή. Για παράδειγμα, ένα ξαφνικό πάγωμα μπορεί να αυξήσει σημαντικά την εύλογη αξία των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης σίτου από 3 $ ανά μπούσελ σε 4 δολάρια ανά μπούσελ. Ωστόσο, το ημερήσιο όριο των 40 σεντ πάνω ή κάτω για συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σίτου δεν θα επιτρέψει στην αγορά να φτάσει τα 4 $ την τιμή του μπούσελ σε μία μόνο συνεδρία διαπραγμάτευσης.

Καθημερινό όριο συναλλαγών

Το Limit-up αναφέρεται στο μέγιστο ποσό που ένα χρηματιστήριο επιτρέπει στην τιμή μιας μετοχής, συμβόλαιου μελλοντικής εκπλήρωσης αγαθών ή δικαιωμάτων προαίρεσης ή άλλου περιουσιακού στοιχείου που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο να αυξηθεί σε μία ημέρα διαπραγμάτευσης. Ορισμένα χρηματιστήρια αναστέλλουν ακόμη και τη διαπραγμάτευση όταν φτάσει η οριακή τιμή. Για παράδειγμα, η διαπραγμάτευση μετοχών στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης αναστέλλεται εάν οι σημαντικοί δείκτες μετοχών υποχωρήσουν κατά ένα καθορισμένο ποσοστό κατά τη διάρκεια μιας μεμονωμένης συνεδρία διαπραγμάτευσης. Τέτοιοι κανονισμοί έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέπουν την πώληση πανικού που μπορεί να οδηγήσει σε πτώση της αγοράς.

Κατώτατο όριο συναλλαγών

Το Limit-down αναφέρεται στο μέγιστο ποσό που η τιμή μιας μετοχής, ενός συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης εμπορευμάτων ή συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης ή άλλου περιουσιακού στοιχείου που ανταλλάσσεται επιτρέπεται από ένα χρηματιστήριο να πέσει σε μία ημέρα διαπραγμάτευσης. Με άλλα λόγια, είναι η μέγιστη επιτρεπόμενη μείωση της τιμής προτού περιοριστεί η διαπραγμάτευση.

Παράδειγμα ημερήσιου ορίου συναλλαγών

Ας υποθέσουμε ότι το ημερήσιο όριο συναλλαγών που επιβάλλεται στην τιμή ενός παραγώγου είναι 5 $ με τον διακανονισμό της προηγούμενης ημέρας στα 20 $. Τώρα, το παράγωγο δεν μπορεί να διαπραγματευτεί σε τιμή κάτω των 15 $ ή πάνω από $ 25 κατά την τρέχουσα συνεδρία διαπραγμάτευσης. Μόλις η τιμή φτάσει σε οποιοδήποτε από τα όρια, η αγορά θα ονομάζεται «κλειδωμένη αγορά», πράγμα που σημαίνει ότι η τιμή δεν μπορεί να επεκταθεί περαιτέρω προς αυτή την κατεύθυνση.

Σκοπός των ορίων συναλλαγών

Ο λόγος για την επιβολή ορίων διαπραγμάτευσης είναι να μειωθεί ο αντίκτυπος της ακραίας μεταβλητότητας ή πιθανής χειραγώγησης που μπορεί να λάβει χώρα στην αγορά. Οι ανταλλαγές επιβάλλουν όρια για τη μείωση του δυνητικού αντίκτυπου που προκαλείται από την εμφάνιση ορισμένων απροσδόκητων γεγονότων στην αγορά. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να ωθήσουν ή να μεταφέρουν τις τιμές σε επίπεδα παράλογης αποτίμησης.

Κριτικές ενάντια στα όρια συναλλαγών

Ορισμένοι έμποροι και αναλυτές της αγοράς πιστεύουν ότι δεν πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί στις τιμές διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών. Το επιχείρημά τους προέρχεται από την πεποίθηση στις ελεύθερες αγορές και ότι δεν πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί στους συμμετέχοντες στην αγορά που ασχολούνται με το κρίσιμο καθήκον της ανακάλυψης τιμών. Ένας άλλος λόγος που επισημαίνεται είναι ότι τέτοιοι περιορισμοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ορισμένους συμμετέχοντες για να επιτύχουν ένα από τα πράγματα που έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέψουν τα όρια συναλλαγών - χειραγώγηση της αγοράς. Συχνά, όσο πιο απλός γίνεται ένας μηχανισμός ανταλλαγής συναλλαγών, τόσο ευκολότερος είναι ο χειρισμός της αγοράς.

Ημερήσιο συμπέρασμα ορίου συναλλαγών

Τα ημερήσια όρια συναλλαγών διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις συναλλαγές κινητών αξιών. Οι συμμετέχοντες στην αγορά θα πρέπει να διατηρούν μια ενημερωτική κατανόηση των ημερήσιων ορίων των αγορών ή της έλλειψής τους, προκειμένου να διαπραγματεύονται με σύνεση και να περιορίζουν τον κίνδυνο διαπραγμάτευσης. Τα όρια διαπραγμάτευσης λειτουργούν ως χρήσιμο εργαλείο για τον περιορισμό της δυνητικής αστάθειας στις αγορές με λιγότερο ρευστότητα και σε αγορές παραγώγων που χαρακτηρίζονται από υψηλά επίπεδα μόχλευσης. Τα ημερήσια όρια διαπραγμάτευσης είναι συγκρίσιμα με τους διακόπτες κυκλώματος για διαπραγμάτευση, σχεδιασμένα να περιέχουν μεταβολή τιμών που γίνεται «υπερθέρμανση».

Άλλοι πόροι

  • Τύποι Αγορών - Έμποροι, Μεσίτες, Ανταλλαγές Τύποι Αγορών - Έμποροι, Μεσίτες, Χρηματιστηριακές αγορές περιλαμβάνουν μεσίτες, εμπόρους και χρηματιστηριακές αγορές. Κάθε αγορά λειτουργεί με διαφορετικούς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, οι οποίοι επηρεάζουν τη ρευστότητα και τον έλεγχο. Οι διαφορετικοί τύποι αγορών επιτρέπουν διαφορετικά χαρακτηριστικά διαπραγμάτευσης, που περιγράφονται σε αυτόν τον οδηγό
  • Μηχανισμοί διαπραγμάτευσης Μηχανισμοί διαπραγμάτευσης Οι μηχανισμοί διαπραγμάτευσης αναφέρονται στις διάφορες μεθόδους με τις οποίες διαπραγματεύονται τα περιουσιακά στοιχεία. Οι δύο κύριοι τύποι μηχανισμών διαπραγμάτευσης είναι μηχανισμοί διαπραγμάτευσης βάσει παραγγελιών και παραγγελιών
  • Αλγόριθμοι Αλγόριθμοι (Algos) Αλγόριθμοι (Algos) είναι ένα σύνολο οδηγιών που εισάγονται για την εκτέλεση μιας εργασίας. Οι αλγόριθμοι εισάγονται για να αυτοματοποιήσουν τις συναλλαγές για να δημιουργήσουν κέρδη σε συχνότητα αδύνατη για έναν ανθρώπινο έμπορο
  • Η κερδοσκοπία Η κερδοσκοπία είναι η αγορά ενός περιουσιακού στοιχείου ή ενός χρηματοοικονομικού μέσου με την ελπίδα ότι η τιμή του περιουσιακού στοιχείου ή του χρηματοοικονομικού μέσου θα αυξηθεί στο μέλλον.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις