Ποσοτική Ανάλυση - Ορισμός, Τεχνικές και Εφαρμογές

Η ποσοτική ανάλυση είναι η διαδικασία συλλογής και αξιολόγησης μετρήσιμων και επαληθεύσιμων δεδομένων, όπως τα έσοδα, το μερίδιο αγοράς και οι μισθοί. οργανισμός ή εταιρεία. Περιλαμβάνει ό, τι βασικό μισθό λαμβάνει ένας υπάλληλος, μαζί με άλλους τύπους πληρωμής που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, οι οποίοι προκειμένου να κατανοήσουν τη συμπεριφορά και την απόδοση μιας επιχείρησης. Στο παρελθόν, οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και οι διευθυντές της εταιρείας βασίζονταν σε μεγάλο βαθμό στην εμπειρία και το ένστικτό τους κατά τη λήψη αποφάσεων. Ωστόσο, με την εποχή της τεχνολογίας των δεδομένων, η ποσοτική ανάλυση θεωρείται πλέον καλύτερη προσέγγιση για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.

Ποσοτική ανάλυση

Το κύριο καθήκον ενός ποσοτικού αναλυτή είναι να παρουσιάσει μια δεδομένη υποθετική κατάσταση ως προς τις αριθμητικές τιμές. Η ποσοτική ανάλυση βοηθά στην αξιολόγηση της απόδοσης, στην αξιολόγηση των χρηματοοικονομικών μέσων και στην πραγματοποίηση προβλέψεων. Περιλαμβάνει τρεις κύριες τεχνικές μέτρησης δεδομένων: ανάλυση παλινδρόμησης Ανάλυση παλινδρόμησης Η ανάλυση παλινδρόμησης είναι ένα σύνολο στατιστικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των σχέσεων μεταξύ μιας εξαρτημένης μεταβλητής και μίας ή περισσότερων ανεξάρτητων μεταβλητών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση της ισχύος της σχέσης μεταξύ των μεταβλητών και για τη μοντελοποίηση της μελλοντικής σχέσης μεταξύ τους. , γραμμικός προγραμματισμός και εξόρυξη δεδομένων.

Τεχνικές ποσοτικής ανάλυσης

1. Ανάλυση παλινδρόμησης

Η ανάλυση παλινδρόμησης είναι μια κοινή τεχνική που δεν χρησιμοποιείται μόνο από ιδιοκτήτες επιχειρήσεων αλλά και από στατιστικολόγους και οικονομολόγους. Περιλαμβάνει τη χρήση στατιστικών εξισώσεων για την πρόβλεψη ή την εκτίμηση της επίδρασης μιας μεταβλητής σε άλλη. Για παράδειγμα, η ανάλυση παλινδρόμησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο τα επιτόκια Επιτόκιο Το επιτόκιο αναφέρεται στο ποσό που χρεώνει ο δανειστής σε δανειολήπτη για οποιαδήποτε μορφή δανεισμού, γενικά εκφρασμένη ως ποσοστό του κεφαλαίου. επηρεάζουν τη συμπεριφορά των καταναλωτών όσον αφορά την επένδυση σε περιουσιακά στοιχεία. Μια άλλη βασική εφαρμογή της ανάλυσης παλινδρόμησης είναι ο προσδιορισμός της επίδρασης της εκπαίδευσης και της εργασιακής εμπειρίας στα ετήσια κέρδη των εργαζομένων.

Στον επιχειρηματικό τομέα, οι ιδιοκτήτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ανάλυση παλινδρόμησης για να προσδιορίσουν τον αντίκτυπο των διαφημιστικών εξόδων στα επιχειρηματικά κέρδη. Χρησιμοποιώντας αυτήν την προσέγγιση, ένας ιδιοκτήτης επιχείρησης μπορεί να διαπιστώσει εάν υπάρχει θετικός ή αρνητικός συσχετισμός Αρνητικός συσχετισμός Ένας αρνητικός συσχετισμός είναι μια σχέση μεταξύ δύο μεταβλητών που κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις. Με άλλα λόγια, όταν η μεταβλητή Α αυξάνεται, η μεταβλητή Β μειώνεται. Μια αρνητική συσχέτιση είναι επίσης γνωστή ως αντίστροφη συσχέτιση. Δείτε παραδείγματα, διαγράμματα και μεταξύ δύο μεταβλητών.

2. Γραμμικός προγραμματισμός

Οι περισσότερες εταιρείες συναντούν περιστασιακά έλλειψη πόρων όπως χώρος εγκαταστάσεων, μηχανήματα παραγωγής PP&E (Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός) Το PP&E (ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός) είναι ένα από τα βασικά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στον ισολογισμό. Το PP&E επηρεάζεται από το Capex, την απόσβεση και τις αποκτήσεις / διαθέσεις παγίων στοιχείων. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία διαδραματίζουν βασικό ρόλο στον οικονομικό σχεδιασμό και την ανάλυση των λειτουργιών μιας εταιρείας και των μελλοντικών δαπανών και της εργασίας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι διαχειριστές εταιρειών πρέπει να βρουν τρόπους για την αποτελεσματική κατανομή πόρων. Ο γραμμικός προγραμματισμός είναι μια ποσοτική μέθοδος που καθορίζει τον τρόπο επίτευξης μιας τέτοιας βέλτιστης λύσης. Χρησιμοποιείται επίσης για τον προσδιορισμό του τρόπου με τον οποίο μια εταιρεία μπορεί να αποφέρει βέλτιστα κέρδη και να μειώνει το λειτουργικό της κόστος, υπό την προϋπόθεση ενός δεδομένου συνόλου περιορισμών, όπως η εργασία.

3. Εξόρυξη δεδομένων

Η εξόρυξη δεδομένων είναι ένας συνδυασμός δεξιοτήτων προγραμματισμού υπολογιστών και στατιστικών μεθόδων. Η δημοτικότητα της εξόρυξης δεδομένων συνεχίζει να αυξάνεται παράλληλα με την αύξηση της ποσότητας και του μεγέθους των διαθέσιμων συνόλων δεδομένων. Οι τεχνικές εξόρυξης δεδομένων χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση πολύ μεγάλων συνόλων δεδομένων, με σκοπό την εύρεση μοτίβων ή συσχετισμών που κρύβονται μέσα τους.

Εφαρμογές ποσοτικής ανάλυσης στον επιχειρηματικό τομέα

Οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων αναγκάζονται συχνά να λαμβάνουν αποφάσεις υπό συνθήκες αβεβαιότητας. Ευτυχώς, οι ποσοτικές τεχνικές τους επιτρέπουν να κάνουν τις καλύτερες εκτιμήσεις και έτσι να ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους που σχετίζονται με μια συγκεκριμένη απόφαση. Στην ιδανική περίπτωση, τα ποσοτικά μοντέλα παρέχουν στους ιδιοκτήτες εταιρειών καλύτερη κατανόηση των πληροφοριών, ώστε να τους επιτρέπουν να λαμβάνουν τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις.

Διαχείριση έργου

Ένας τομέας όπου η ποσοτική ανάλυση θεωρείται απαραίτητο εργαλείο είναι στη διαχείριση έργων. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι ποσοτικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται για την εύρεση των καλύτερων τρόπων κατανομής πόρων, ειδικά εάν οι πόροι αυτοί είναι λιγοστοί. Τα έργα στη συνέχεια προγραμματίζονται με βάση τη διαθεσιμότητα ορισμένων πόρων.

Σχεδιασμός παραγωγής

Η ποσοτική ανάλυση βοηθά επίσης τα άτομα να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις σχεδιασμού προϊόντων. Ας υποθέσουμε ότι μια εταιρεία δυσκολεύεται να εκτιμήσει το μέγεθος και τη θέση μιας νέας εγκατάστασης παραγωγής. Ποσοτική ανάλυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση διαφορετικών προτάσεων για κόστος, χρονοδιάγραμμα και τοποθεσία. Με τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και τον προγραμματισμό των προϊόντων, οι εταιρείες θα είναι πιο σε θέση να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των πελατών τους, μεγιστοποιώντας επίσης τα κέρδη τους.

Εμπορία

Κάθε επιχείρηση χρειάζεται μια σωστή στρατηγική μάρκετινγκ. Ωστόσο, ο καθορισμός προϋπολογισμού για το τμήμα μάρκετινγκ μπορεί να είναι δύσκολος, ειδικά εάν οι στόχοι του δεν έχουν τεθεί. Με τη σωστή ποσοτική μέθοδο, οι έμποροι μπορούν να βρουν έναν εύκολο τρόπο καθορισμού του απαιτούμενου προϋπολογισμού και κατανομής των αγορών μέσων. Οι αποφάσεις μπορούν να βασίζονται σε δεδομένα που λαμβάνονται από καμπάνιες μάρκετινγκ.

Χρηματοδότηση

Το λογιστικό τμήμα μιας επιχείρησης βασίζεται επίσης σε μεγάλο βαθμό στην ποσοτική ανάλυση. Το λογιστικό προσωπικό χρησιμοποιεί διαφορετικά ποσοτικά δεδομένα και μεθόδους, όπως το μοντέλο προεξόφλησης ταμειακών ροών Walk me through a DCF Η ερώτηση, walk me Through a DCF ανάλυση είναι συνηθισμένη στις επενδυτικές τραπεζικές συνεντεύξεις. Μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε την ερώτηση με τον λεπτομερή οδηγό απαντήσεων του Finance. Δημιουργήστε μια πενταετή πρόβλεψη για ελεύθερη ταμειακή ροή χωρίς μοχλό, υπολογίστε μια τελική τιμή και προεξοφλήστε όλες αυτές τις ταμειακές ροές στην παρούσα αξία χρησιμοποιώντας το WACC για την εκτίμηση της αξίας μιας επένδυσης. Τα προϊόντα μπορούν επίσης να αξιολογηθούν, με βάση το κόστος παραγωγής τους και τα κέρδη που παράγουν.

Αγορά και απόθεμα

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις είναι η πρόβλεψη της ζήτησης για ένα προϊόν ή μια υπηρεσία. Ωστόσο, με ποσοτικές τεχνικές, οι εταιρείες μπορούν να καθοδηγηθούν σχετικά με το πόσα υλικά χρειάζονται να αγοράσουν, το επίπεδο αποθέματος που πρέπει να διατηρηθεί και το κόστος που είναι πιθανό να προκύψουν κατά την αποστολή και την αποθήκευση τελικών προϊόντων.

Η κατώτατη γραμμή

Η ποσοτική ανάλυση είναι η χρήση μαθηματικών και στατιστικών τεχνικών για την αξιολόγηση της απόδοσης μιας επιχείρησης. Πριν από την έλευση της ποσοτικής ανάλυσης, πολλοί διευθυντές εταιρειών βασίστηκαν τις αποφάσεις τους στην εμπειρία και στο έντερο. Οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων μπορούν τώρα να χρησιμοποιούν ποσοτικές μεθόδους για να προβλέψουν τάσεις, να καθορίσουν την κατανομή των πόρων και να διαχειριστούν έργα.

Ποσοτικές τεχνικές χρησιμοποιούνται επίσης για την αξιολόγηση των επενδύσεων. Με αυτόν τον τρόπο, οι οργανισμοί μπορούν να καθορίσουν τα καλύτερα περιουσιακά στοιχεία για να επενδύσουν και τον καλύτερο χρόνο για να το κάνουν. Μερικές από τις μεθόδους ποσοτικής ανάλυσης περιλαμβάνουν ανάλυση παλινδρόμησης, γραμμικό προγραμματισμό και εξόρυξη δεδομένων.

Σχετικές αναγνώσεις

Σας ευχαριστούμε που διαβάσατε τον οδηγό Οικονομικών για ποσοτική ανάλυση. Το Finance προσφέρει την πιστοποίηση Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA® Συμμετάσχετε 350.600+ μαθητές που εργάζονται σε εταιρείες όπως το Amazon, το JP Morgan και το πρόγραμμα πιστοποίησης Ferrari για όσους θέλουν να πάρουν την καριέρα τους στο επόμενο επίπεδο. Για να συνεχίσετε να μαθαίνετε και να προωθείτε την καριέρα σας, οι ακόλουθοι πόροι χρηματοδότησης θα είναι χρήσιμοι:

  • Συσχέτιση Συσχέτιση Η συσχέτιση είναι ένα στατιστικό μέτρο της σχέσης μεταξύ δύο μεταβλητών. Το μέτρο χρησιμοποιείται καλύτερα σε μεταβλητές που δείχνουν μια γραμμική σχέση μεταξύ τους. Η προσαρμογή των δεδομένων μπορεί να αναπαρασταθεί οπτικά σε ένα scatterplot.
  • Τύπος καταναλωτικού πλεονάσματος Τύπος καταναλωτικού πλεονάσματος Το καταναλωτικό πλεόνασμα είναι μια οικονομική μέτρηση για τον υπολογισμό του οφέλους (δηλ. Του πλεονάσματος) αυτού που οι καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν για ένα αγαθό ή μια υπηρεσία έναντι της τιμής αγοράς. Ο τύπος καταναλωτικού πλεονάσματος βασίζεται σε μια οικονομική θεωρία οριακής χρησιμότητας.
  • Inventory Inventory Inventory είναι ένας λογαριασμός τρεχουσών περιουσιακών στοιχείων που βρίσκεται στον ισολογισμό, που αποτελείται από όλες τις πρώτες ύλες, τις εργασίες σε εξέλιξη και τα τελικά προϊόντα που έχει συσσωρεύσει μια εταιρεία. Συχνά θεωρείται το πιο ρευστό από όλα τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία - επομένως, εξαιρείται από τον αριθμητή στον υπολογισμό της γρήγορης αναλογίας.
  • Walmart Marketing Mix Το Walmart Marketing Mix Το Walmart είναι ένα ισχυρό δυναμικό μιας επιχείρησης και ένα από τα βασικά πλεονεκτήματά του είναι το μίγμα μάρκετινγκ. Η επιβίωση στη λιανική αγορά απαιτεί κάτι περισσότερο από απλή τύχη

Πρόσφατες δημοσιεύσεις