Πρότυπο κατάστασης ταμειακών ροών - Λήψη δωρεάν προτύπου Excel

Αυτό το πρότυπο κατάστασης ταμειακών ροών σας παρέχει ένα θεμέλιο για την καταγραφή λειτουργικών, επενδυτικών και χρηματοδοτικών ταμειακών ροών ετησίως.

Έτσι μοιάζει το πρότυπο καταστάσεων ταμειακών ροών:

Στιγμιότυπο οθόνης προτύπου κατάστασης ταμειακών ροών

Κατεβάστε το δωρεάν πρότυπο

Εισαγάγετε το όνομα και το email σας στην παρακάτω φόρμα και κατεβάστε το δωρεάν πρότυπο τώρα!

Η Κατάσταση Ταμειακών Ροών (αναφέρεται επίσης ως κατάσταση ταμειακών ροών) είναι μία από τις τρεις βασικές οικονομικές καταστάσεις Τρεις Οικονομικές Καταστάσεις Οι τρεις οικονομικές καταστάσεις είναι η κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, ο ισολογισμός και η κατάσταση ταμειακών ροών. Αυτές οι τρεις βασικές καταστάσεις είναι περίπλοκες που αναφέρουν τα μετρητά που δημιουργούνται και δαπανώνται για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο (δηλαδή ένα μήνα, τρίμηνο ή έτος). Η κατάσταση ταμειακών ροών λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ της κατάστασης αποτελεσμάτων Κατάσταση εισοδήματος Η Κατάσταση Εισοδήματος είναι μία από τις βασικές οικονομικές καταστάσεις μιας εταιρείας που δείχνει τα κέρδη και τις ζημίες τους για μια χρονική περίοδο. Το κέρδος ή η ζημία καθορίζεται λαμβάνοντας όλα τα έσοδα και αφαιρώντας όλα τα έξοδα τόσο από λειτουργικές όσο και από μη λειτουργικές δραστηριότητες.Αυτή η δήλωση είναι μία από τις τρεις καταστάσεις που χρησιμοποιούνται τόσο στα εταιρικά χρηματοοικονομικά (συμπεριλαμβανομένου του χρηματοοικονομικού μοντέλου) όσο και στη λογιστική. και ισολογισμός Ισολογισμός Ο ισολογισμός είναι μία από τις τρεις βασικές οικονομικές καταστάσεις. Αυτές οι καταστάσεις είναι σημαντικές τόσο για το χρηματοοικονομικό μοντέλο όσο και για τη λογιστική. Ο ισολογισμός εμφανίζει το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και τον τρόπο χρηματοδότησης αυτών των περιουσιακών στοιχείων, είτε μέσω χρέους είτε με ίδια κεφάλαια. Περιουσιακά στοιχεία = Υποχρεώσεις + Ίδια κεφάλαια από τον τρόπο με τον οποίο τα χρήματα μεταφέρθηκαν εντός και εκτός επιχείρησης.Περιουσιακά στοιχεία = Υποχρεώσεις + Ίδια κεφάλαια από τον τρόπο με τον οποίο τα χρήματα μεταφέρθηκαν εντός και εκτός επιχείρησης.Περιουσιακά στοιχεία = Υποχρεώσεις + Ίδια κεφάλαια από τον τρόπο με τον οποίο τα χρήματα μεταφέρθηκαν εντός και εκτός επιχείρησης.

Τρία κύρια τμήματα της Κατάστασης Ταμειακών Ροών:

  1. Λειτουργικές δραστηριότητες : Οι κύριες δραστηριότητες που δημιουργούν έσοδα ενός οργανισμού και άλλες δραστηριότητες που δεν επενδύουν ή χρηματοδοτούν. τυχόν ταμιακές ροές από κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναφέρονται σε περιουσιακά στοιχεία που προκύπτουν από συμβατικές συμφωνίες για μελλοντικές ταμειακές ροές ή από ιδιοκτήτες συμμετοχικών τίτλων άλλης οντότητας. Βασικές και τρέχουσες υποχρεώσεις Τρέχουσες υποχρεώσεις Οι τρέχουσες υποχρεώσεις είναι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις μιας επιχειρηματικής οντότητας που οφείλονται και καταβάλλονται εντός ενός έτους. Μια εταιρεία τα εμφανίζει στον ισολογισμό. Μια ευθύνη προκύπτει όταν μια εταιρεία έχει υποβληθεί σε μια συναλλαγή που έχει δημιουργήσει προσδοκίες για μελλοντική εκροή μετρητών ή άλλων οικονομικών πόρων.
  2. Επενδυτικές δραστηριότητες : Τυχόν ταμειακές ροές από την απόκτηση και διάθεση μακροπρόθεσμων περιουσιακών στοιχείων και άλλων επενδύσεων που δεν περιλαμβάνονται σε ταμιακά ισοδύναμα
  3. Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες : Τυχόν ταμειακές ροές που έχουν ως αποτέλεσμα αλλαγές στο μέγεθος και τη σύνθεση των συνεισφερόμενων ιδίων κεφαλαίων και δανεισμού της οντότητας (π.χ. ομόλογα, μετοχές, μερίσματα μετρητών)

Περισσότερα δωρεάν πρότυπα

Για περισσότερους πόρους, ρίξτε μια ματιά στη βιβλιοθήκη επιχειρηματικών προτύπων για να κατεβάσετε πολλά δωρεάν μοντέλα Excel, παρουσίαση PowerPoint και πρότυπα εγγράφων του Word.

  • Πρότυπα μοντέλων Excel Πρότυπα Excel & οικονομικού μοντέλου Λήψη δωρεάν προτύπων χρηματοοικονομικού μοντέλου - Η βιβλιοθήκη λογιστικών φύλλων χρηματοοικονομικών περιλαμβάνει ένα πρότυπο οικονομικού μοντέλου 3 καταστάσεων, μοντέλο DCF, πρόγραμμα χρεών, πρόγραμμα απόσβεσης, κεφαλαιουχικές δαπάνες, τόκους, προϋπολογισμούς, έξοδα, προβλέψεις, διαγράμματα, γραφήματα, χρονοδιαγράμματα , αποτίμηση, συγκρίσιμη ανάλυση εταιρείας, περισσότερα πρότυπα Excel
  • Πρότυπα παρουσίασης PowerPoint
  • Πρότυπα εγγράφων συναλλαγών Πρότυπα δωρεάν επιχειρηματικών προτύπων για χρήση στην προσωπική ή επαγγελματική σας ζωή. Τα πρότυπα περιλαμβάνουν το Excel, το Word και το PowerPoint. Αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συναλλαγές, νομικά, χρηματοοικονομικά μοντέλα, χρηματοοικονομική ανάλυση, επιχειρηματικό σχεδιασμό και επιχειρηματική ανάλυση.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις