Αλλαγή ελέγχου - Πώς η αλλαγή ιδιοκτησίας επηρεάζει τις συμφωνίες

Στα οικονομικά, μια αλλαγή ελέγχου ελέγχεται όταν υπάρχει ουσιώδης αλλαγή στην ιδιοκτησία μιας εταιρείας. Τα ακριβή κριτήρια που καθορίζουν μια τέτοια αλλαγή μπορεί να διαφέρουν και καθορίζονται από το νόμο και μέσω συμβατικών συμφωνιών. Μια ρήτρα αλλαγής ελέγχου περιλαμβάνεται συχνά στα σύμφωνα των πιστωτών Χρονοδιάγραμμα χρέους Ένα πρόγραμμα χρέους καθορίζει όλο το χρέος που έχει μια επιχείρηση σε ένα χρονοδιάγραμμα με βάση τη λήξη και το επιτόκιο. Στη χρηματοοικονομική μοντελοποίηση, οι ροές εξόδων τόκων και οι συμβάσεις απασχόλησης εκτελεστικών στελεχών για την προστασία των επενδυτών Μετοχικό κεφάλαιο Μετοχικό κεφάλαιο Τα μετοχικά κεφάλαια (επίσης γνωστά ως μετοχικοί μετοχικοί τίτλοι) είναι ένας λογαριασμός στον ισολογισμό μιας εταιρείας που αποτελείται από μετοχικό κεφάλαιο συν διατηρούμενα κέρδη. Αντιπροσωπεύει επίσης την υπολειμματική αξία των περιουσιακών στοιχείων μείον τις υποχρεώσεις. Αναδιατάσσοντας την αρχική λογιστική εξίσωση,Παίρνουμε μετόχους Equity = Assets - Υποχρεώσεις και διαχειριστές από σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας.

Αλλαγή ελέγχου

Αλλαγή ελέγχου στις συμφωνίες πιστωτών

Είναι σύνηθες οι συμφωνίες πιστωτών να περιλαμβάνουν ρήτρα αλλαγής ελέγχου για την προστασία του δανειστή σε περίπτωση που η εταιρεία τεθεί υπό νέα ιδιοκτησία. Τέτοιες ρήτρες μπορεί να ορίζουν ότι ο δανειστής Lender of Last Resort Ο δανειστής της τελευταίας λύσης είναι ο πάροχος ρευστότητας σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Στις περισσότερες αναπτυσσόμενες και ανεπτυγμένες χώρες, ο τελευταίος δανειστής είναι η κεντρική τράπεζα της χώρας. Η ευθύνη της κεντρικής τράπεζας είναι να αποτρέψει την εξάπλωση τραπεζών ή πανικού από άλλες τράπεζες λόγω έλλειψης ρευστότητας. μπορεί να απαιτήσει την πλήρη εξόφληση με την ενεργοποίηση της ρήτρας από αλλαγή στην ιδιοκτησία της εταιρείας. Αβέβαιος ως προς την πιστοληπτική ικανότητα των νέων ιδιοκτητών, μιας τράπεζας ή άλλου δανειοδοτικού ιδρύματος μπορεί να προτιμά να επιστρέψει αμέσως ολόκληρο το κεφάλαιο του δανείου και να ακυρώσει το δάνειο.

Τέτοιες ρήτρες μπορεί να είναι απαραίτητες καθώς οι νέοι ιδιοκτήτες μπορούν να αλλάξουν το προφίλ κινδύνου Συστηματικός κίνδυνος Ο συστημικός κίνδυνος μπορεί να οριστεί ως ο κίνδυνος που σχετίζεται με την κατάρρευση ή την αποτυχία μιας εταιρείας, ενός κλάδου, ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος ή μιας ολόκληρης οικονομίας. Είναι ο κίνδυνος σοβαρής αποτυχίας ενός χρηματοπιστωτικού συστήματος, όπου προκύπτει κρίση όταν οι πάροχοι κεφαλαίου χάνουν την εμπιστοσύνη τους στους χρήστες του κεφαλαίου της εταιρείας και προκαλούν τους δανειστές να βρίσκονται σε μια κατάσταση όπου υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος αδυναμίας πληρωμής του δανειολήπτη.

Αλλαγή ελέγχου στις συμβάσεις εργασίας

Τα ανώτερα στελέχη μπορεί να έχουν μια ρήτρα στη σύμβαση εργασίας τους για να τα προστατεύσουν από τον τερματισμό εάν υπάρχει αλλαγή ελέγχου. Εάν μια σημαντική αλλαγή στην ιδιοκτησία της εταιρείας έχει ως αποτέλεσμα να απολυθούν, τότε η ρήτρα θα διασφαλίσει ότι θα λάβουν σημαντική πληρωμή σε περίπτωση τέτοιου τερματισμού.

Τα στελέχη μπορεί να επιμείνουν σε μια τέτοια ρήτρα στη συμφωνία τους λόγω του κινδύνου των νέων ιδιοκτητών να έχουν διαφορετική άποψη ως προς τη σωστή κατεύθυνση για την εταιρεία. Με άλλα λόγια, δεν μπορεί απαραίτητα να συμβαίνει ότι ο νέος ιδιοκτήτης πιστεύει ότι η ομάδα διαχείρισης κάνει κακή δουλειά, αλλά απλά ότι οι νέοι ιδιοκτήτες έχουν διαφορετικό εταιρικό όραμα.

Συγχωνεύσεις και εξαγορές

Ένας από τους πιο συνηθισμένους τρόπους για την ενεργοποίηση μιας ρήτρας ελέγχου είναι μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών (M&A). Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας M&A Mergers Acquisitions M&A Process Αυτός ο οδηγός σας καθοδηγεί σε όλα τα βήματα της διαδικασίας M&A. Μάθετε πώς ολοκληρώνονται οι συγχωνεύσεις και εξαγορές και προσφορές. Σε αυτόν τον οδηγό, θα περιγράψουμε τη διαδικασία απόκτησης από την αρχή έως το τέλος, τους διάφορους τύπους αγοραστών (στρατηγικές έναντι χρηματοοικονομικών αγορών), τη σημασία των συνεργιών και το κόστος συναλλαγών και την περίοδο διαπραγμάτευσης, είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη ο αντίκτυπος του αλλαγή ελέγχου του χρέους τόσο στον στόχο όσο και στον αγοραστή, καθώς και διευθετήσεις αποζημίωσης εκτελεστικού χαρακτήρα και στις δύο εταιρείες.

Μάθετε περισσότερα στο μάθημα μοντελοποίησης M&A Finance.

Επιπρόσθετοι πόροι

Ευχαριστούμε που διαβάσατε τον οδηγό Οικονομικών για αλλαγή ελέγχου Η αποστολή του Finance να βοηθήσει τον καθένα να γίνει σπουδαίος οικονομικός αναλυτής, και έχοντας υπόψη αυτό το στόχο, αυτοί οι πρόσθετοι πόροι χρηματοδότησης θα είναι χρήσιμοι:

  • Εταιρική δομή Εταιρική δομή Η εταιρική δομή αναφέρεται στην οργάνωση διαφορετικών τμημάτων ή επιχειρηματικών μονάδων εντός μιας εταιρείας. Ανάλογα με τους στόχους μιας εταιρείας και τον κλάδο
  • Διαδοχικός σχεδιασμός Διαδοχικός σχεδιασμός Ο σχεδιασμός διαδοχής αναφέρεται στη διαδικασία κατά την οποία οι εργαζόμενοι προσλαμβάνονται και αναπτύσσονται με σκοπό την πλήρωση ενός βασικού ρόλου εντός ενός οργανισμού. Το
  • Εταιρική στρατηγική Εταιρική στρατηγική Η εταιρική στρατηγική επικεντρώνεται στον τρόπο διαχείρισης πόρων, κινδύνων και επιστροφών σε μια επιχείρηση, σε αντίθεση με την εξέταση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων στην επιχειρηματική στρατηγική
  • Ικανότητα χρέους Ικανότητα χρέους Η ικανότητα χρέους αναφέρεται στο συνολικό ποσό χρέους που μπορεί να αναλάβει μια επιχείρηση και να αποπληρώσει σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης χρέους.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις