Οργανωτική Ανάπτυξη - Ορισμός, Οφέλη, Διαδικασία

Η οργανωτική ανάπτυξη μπορεί να οριστεί ως μια αντικειμενική μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για να ξεκινήσει μια αλλαγή συστημάτων σε μια οντότητα. Η οργανωτική ανάπτυξη επιτυγχάνεται μέσω μιας αλλαγής στην επικοινωνία Επικοινωνία Η ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας είναι μια από τις πιο σημαντικές δεξιότητες ζωής για μάθηση. Η επικοινωνία ορίζεται ως μεταφορά πληροφοριών για μεγαλύτερη κατανόηση. Μπορεί να γίνει φωνητικά (μέσω λεκτικών ανταλλαγών), μέσω γραπτών μέσων (βιβλία, ιστότοποι και περιοδικά), οπτικά (χρησιμοποιώντας γραφήματα, γραφήματα και χάρτες) ή μη λεκτικές διαδικασίες ή τη δομή υποστήριξής τους. Η μελέτη της συμπεριφοράς των εργαζομένων επιτρέπει στους επαγγελματίες να εξετάσουν και να παρατηρήσουν το εργασιακό περιβάλλον και να προβλέψουν αλλαγές, οι οποίες στη συνέχεια πραγματοποιούνται για την επίτευξη ορθής οργανωτικής ανάπτυξης.

Οργανωτική ανάπτυξη

Οφέλη της οργανωτικής ανάπτυξης

Η αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας συνοδεύεται από πολλά οφέλη. Ένας από τους καλύτερους τρόπους για να ενθαρρύνετε τα θετικά αποτελέσματα σε αυτές τις μετρήσεις είναι να χρησιμοποιήσετε μια καλά μελετημένη δομή οργανωτικής ανάπτυξης. Η οργανωτική ανάπτυξη χρησιμοποιείται για να εξοπλίσει έναν οργανισμό με τα σωστά εργαλεία, ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί και να ανταποκριθεί θετικά (κερδοφόρα!) Στις αλλαγές στην αγορά. Τα οφέλη της οργανωτικής ανάπτυξης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

1. Συνεχής ανάπτυξη

Οι οντότητες που συμμετέχουν στην οργανωτική ανάπτυξη αναπτύσσουν συνεχώς τα επιχειρηματικά τους μοντέλα. Η οργανωτική ανάπτυξη δημιουργεί ένα σταθερό πρότυπο βελτίωσης στο οποίο αναπτύσσονται, αξιολογούνται, εφαρμόζονται και αξιολογούνται στρατηγικές για τα αποτελέσματα και την ποιότητα.

Στην ουσία, η διαδικασία δημιουργεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον στο οποίο μια εταιρεία μπορεί να αγκαλιάσει την αλλαγή, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Η αλλαγή αξιοποιείται για να ενθαρρύνει την περιοδική ανανέωση.

2. Αυξημένη οριζόντια και κάθετη επικοινωνία

Μεγάλης αξίας για την οργανωτική ανάπτυξη είναι η αποτελεσματική επικοινωνία, αλληλεπίδραση και ανατροφοδότηση σε έναν οργανισμό. Ένα αποτελεσματικό σύστημα επικοινωνίας ευθυγραμμίζει τους υπαλλήλους με τους στόχους, τις αξίες και τους στόχους της εταιρείας.

Ένα ανοιχτό σύστημα επικοινωνίας επιτρέπει στους υπαλλήλους να κατανοήσουν τη σημασία της αλλαγής σε έναν οργανισμό. Η ενεργή οργανωτική ανάπτυξη αυξάνει την επικοινωνία σε έναν οργανισμό, με τα σχόλια που κοινοποιούνται συνεχώς για να ενθαρρύνουν τη βελτίωση.

3. Αύξηση εργαζομένων

Η οργανωτική ανάπτυξη δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αποτελεσματική επικοινωνία, η οποία χρησιμοποιείται για να ενθαρρύνει τους υπαλλήλους να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες αλλαγές. Πολλές αλλαγές στη βιομηχανία απαιτούν προγράμματα ανάπτυξης εργαζομένων Κατάρτιση και ανάπτυξη υπαλλήλων Η κατάρτιση και ανάπτυξη υπαλλήλων αναφέρεται στις συνεχείς προσπάθειες μιας εταιρείας για ενίσχυση της απόδοσης των υπαλλήλων της. Οι εταιρείες στοχεύουν στην εκπαίδευση και ανάπτυξη εργαζομένων χρησιμοποιώντας μια σειρά εκπαιδευτικών μεθόδων και προγραμμάτων. . Ως αποτέλεσμα, πολλοί οργανισμοί εργάζονται για τη βελτίωση των δεξιοτήτων των υπαλλήλων τους για να τους εξοπλίσουν με περισσότερες δεξιότητες σχετικές με την αγορά.

4. Βελτίωση προϊόντων και υπηρεσιών

Η καινοτομία είναι ένα από τα κύρια οφέλη της οργανωτικής ανάπτυξης και αποτελεί βασικό παράγοντα για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών. Μια προσέγγιση για την αλλαγή είναι η ανάπτυξη των εργαζομένων - ένα κρίσιμο σημείο εστίασης είναι μια ανταμοιβή για κίνητρα και επιτυχία.

Η επιτυχής συμμετοχή των εργαζομένων οδηγεί σε αυξημένη καινοτομία και παραγωγικότητα. Μέσω της ανταγωνιστικής ανάλυσης, των προσδοκιών των καταναλωτών και της έρευνας αγοράς, η οργανωτική ανάπτυξη προωθεί την αλλαγή.

5. Αυξημένα περιθώρια κέρδους

Η οργανωτική ανάπτυξη επηρεάζει την κατώτατη γραμμή με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Ως αποτέλεσμα της αυξημένης παραγωγικότητας και της καινοτομίας, τα καθαρά κέρδη Τα καθαρά έσοδα είναι ένα βασικό στοιχείο γραμμής, όχι μόνο στην κατάσταση αποτελεσμάτων, αλλά και στις τρεις βασικές οικονομικές καταστάσεις. Ενώ επιτυγχάνεται μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων, το καθαρό κέρδος χρησιμοποιείται και στον ισολογισμό και στην κατάσταση ταμειακών ροών. και αύξηση της αποδοτικότητας. Το κόστος μειώνεται επειδή ο οργανισμός μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα τον κύκλο εργασιών και την απουσία εργαζομένων. Μετά την ευθυγράμμιση των στόχων μιας οντότητας, μπορεί να επικεντρωθεί πλήρως στην ανάπτυξη και την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών, οδηγώντας σε βελτιώσεις στην ικανοποίηση των πελατών.

Διαδικασία οργανωτικής ανάπτυξης

Μια συμβατική προσέγγιση στη διαδικασία οργανωτικής ανάπτυξης είναι το μοντέλο έρευνας δράσης. Αυτό το μοντέλο χρησιμοποιείται από πολλούς οργανισμούς για να καθοδηγήσει τη διαδικασία OD. Περιλαμβάνει αυτό που περιγράφει το όνομά του - έρευνα και δράση.

Ωστόσο, υπάρχουν πολλά περισσότερα για τη διαδικασία OD παρά απλώς έρευνα και ανάπτυξη. Υπάρχουν πολλοί βρόχοι που χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση σχολίων, γεγονός που καθιστά έναν οργανισμό πιο ευαίσθητο στις αλλαγές.

Συστατικά του Μοντέλου Έρευνας Δράσης

Το μοντέλο έρευνας δράσης περιλαμβάνει έξι βασικά στοιχεία:

1. Διάγνωση προβλημάτων

Η διαδικασία ανάπτυξης της οργάνωσης ξεκινά αναγνωρίζοντας προβλήματα. Η μέθοδος διάγνωσης συνήθως λαμβάνει τη μορφή συλλογής δεδομένων, αξιολόγησης της αιτίας, καθώς και μιας αρχικής διερεύνησης για την εξακρίβωση των επιλογών.

2. Ανατροφοδότηση και αξιολόγηση

Το βήμα ανατροφοδότησης και αξιολόγησης συχνά περιλαμβάνει τη σωστή διερεύνηση των εντοπισμένων προβλημάτων, έτσι ώστε να υπάρχει βαθιά κατανόηση της πρόκλησης που αντιμετωπίζεται. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει μια αξιολόγηση εγγράφων, ομάδες εστίασης Ομάδα εστίασης Η ομάδα εστίασης αποτελείται από μια ομάδα ατόμων που έχουν ερωτήσεις σχετικά με τις απόψεις και τη στάση τους απέναντι σε ορισμένα προϊόντα, υπηρεσίες ή έννοιες. , έρευνες πελατών ή υπαλλήλων, πρόσληψη συμβούλων και συνέντευξη υπαρχόντων υπαλλήλων. Οι πληροφορίες που συλλέγονται χρησιμοποιούνται για την εκ νέου αξιολόγηση των προκλήσεων στο πρώτο βήμα.

3. Προγραμματισμός

Μόλις ένας οργανισμός καθορίσει και κατανοήσει την πρόκλησή του, ένα σχέδιο δράσης συντάσσεται. Το σχέδιο καθορίζει όλα τα μέτρα παρέμβασης που θεωρούνται κατάλληλα για το πρόβλημα που αντιμετωπίζεται. Συνήθως, τα μέτρα περιλαμβάνουν πράγματα όπως εκπαιδευτικά σεμινάρια, εργαστήρια, οικοδόμηση ομάδων Η οικοδόμηση ομάδων Η οικοδόμηση ομάδας αναφέρεται στις δραστηριότητες που αναλαμβάνονται από ομάδες ανθρώπων για να αυξήσουν τα κίνητρά τους και να ενισχύσουν τη συνεργασία. Πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν τις φράσεις «οικοδόμηση ομάδας» και «ομαδική εργασία» εναλλακτικά. Ωστόσο, είναι δύο διαφορετικές έννοιες. Ενώ η οικοδόμηση της ομάδας δίνει έμφαση στη δημιουργία ομάδων και στην αλλαγή του μακιγιάζ ή της δομής των ομάδων. Επιπλέον, μετρήσιμοι στόχοι, που καθορίζουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του συνολικού σχεδίου.

4. Παρέμβαση και εφαρμογή

Μόλις τεθεί σε εφαρμογή ένα σχέδιο, αρχίζει η φάση παρέμβασης. Δεδομένου ότι η διαδικασία οργανωτικής ανάπτυξης είναι περίπλοκη, οι διαδικασίες υλοποίησης αποτελούν βασικό στοιχείο του μοντέλου. Για παράδειγμα, εάν τα μαθήματα κατάρτισης προτιμώνται από άλλες μεθόδους, τα αποτελέσματα των δοκιμών θα αποτελέσουν τη βάση βάσει της οποίας αξιολογείται η διαδικασία εκπαίδευσης. Ο στόχος σε αυτό το σημείο είναι να διασφαλιστεί ότι θα πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες αλλαγές. Εάν αυτό δεν συμβαίνει, τα σχόλια αξιολογούνται και χρησιμοποιούνται για να επιφέρουν την απαιτούμενη αλλαγή.

5. Αξιολόγηση

Μόλις ολοκληρωθεί το σχέδιο παρέμβασης, αξιολογείται το αποτέλεσμα της αλλαγής στον οργανισμό. Εάν η απαιτούμενη αλλαγή δεν πραγματοποιηθεί, ο οργανισμός αναζητά την αιτία. Γίνονται προσαρμογές για να διασφαλιστεί ότι το εμπόδιο εξαλείφεται.

6. Επιτυχία

Η επιτυχία σημαίνει ότι πραγματοποιήθηκε η επιθυμητή αλλαγή. Έχουν τεθεί σε εφαρμογή ένα κατάλληλο σχέδιο και πρότυπα απόδοσης για να διασφαλιστεί ότι ο νέος διακόπτης είναι βιώσιμος. Απαιτείται συνεχής παρακολούθηση για να διασφαλιστεί ότι θα διαρκέσουν οι εφαρμοζόμενες αλλαγές. Επιπλέον, καθώς οι αγορές και οι οργανισμοί αλλάζουν, μπορούν να προκύψουν νέα προβλήματα, οδηγώντας στην ώθηση για περαιτέρω ανάπτυξη. Οι μεγάλοι οργανισμοί εξελίσσονται συνεχώς.

Τελικές σκέψεις

Η οργανωτική ανάπτυξη είναι απαραίτητη, καθώς βοηθά τους οργανισμούς να μεταβούν σε μια πιο παραγωγική φάση. Η αλλαγή βοηθά στη δημιουργία νέων ιδεών και τρόπων εκτέλεσης πραγμάτων και διασφαλίζει ότι μια οντότητα είναι καινοτόμος και κερδοφόρος.

Περισσότεροι πόροι

Το Finance προσφέρει την πιστοποίηση Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA® Συμμετάσχετε 350.600+ μαθητές που εργάζονται σε εταιρείες όπως το Amazon, το JP Morgan και το πρόγραμμα πιστοποίησης Ferrari για όσους θέλουν να πάρουν την καριέρα τους στο επόμενο επίπεδο. Για να συνεχίσετε να μαθαίνετε και να προωθείτε την καριέρα σας, οι ακόλουθοι πόροι χρηματοδότησης θα είναι χρήσιμοι:

  • Γραφειοκρατία Γραφειοκρατία Το σύστημα διατήρησης ομοιόμορφης εξουσίας εντός και μεταξύ των θεσμών είναι γνωστό ως γραφειοκρατία. Η γραφειοκρατία ουσιαστικά σημαίνει να κυβερνάς από το γραφείο.
  • Εταιρική κοινωνική ευθύνη (CSR) Εταιρική κοινωνική ευθύνη (CSR) Εταιρική κοινωνική ευθύνη (CSR) αναφέρεται σε στρατηγικές που οι εταιρείες εφαρμόζουν ως μέρος της εταιρικής διακυβέρνησης που έχουν σχεδιαστεί για
  • Γεύμα και εκμάθηση Γεύμα και εκμάθηση Τα προγράμματα μεσημεριανού γεύματος και εκμάθησης αναφέρονται μερικές φορές ως μαθήματα μάθησης-μεσημεριανού γεύματος ή «καφέ-τσάντα» λόγω των καφετιών τσαντών που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά γεύματος. Οι περισσότερες εταιρείες
  • Διαχείριση ποιότητας Διαχείριση ποιότητας Η διαχείριση ποιότητας είναι η πράξη της εποπτείας διαφορετικών δραστηριοτήτων και εργασιών εντός ενός οργανισμού για να διασφαλιστεί ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρονται, καθώς και

Πρόσφατες δημοσιεύσεις