Απόσβεση ευθείας γραμμής - Τύπος και οδηγός για τον υπολογισμό της απόσβεσης

Με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης, η αξία ενός περιουσιακού στοιχείου μειώνεται ομοιόμορφα σε κάθε περίοδο έως ότου φτάσει στην τιμή διάσωσης Αξία διάσωσης Η αξία διάσωσης είναι το εκτιμώμενο ποσό που αξίζει ένα περιουσιακό στοιχείο στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του. Η αξία διάσωσης είναι επίσης γνωστή ως αξία απορριμμάτων ή υπολειμματική αξία και χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του κόστους απόσβεσης. Η τιμή εξαρτάται από το πόσο καιρό αναμένει η εταιρεία να χρησιμοποιήσει το περιουσιακό στοιχείο και πόσο σκληρά χρησιμοποιείται το περιουσιακό στοιχείο. Για παράδειγμα, εάν Η απόσβεση ευθείας γραμμής είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη και απλή μέθοδος απόσβεσης Έξοδα απόσβεσης Το κόστος απόσβεσης χρησιμοποιείται για τη μείωση της αξίας των εγκαταστάσεων, των ακινήτων και του εξοπλισμού που ταιριάζει με τη χρήση του, και φθορά με την πάροδο του χρόνου. Το έξοδο απόσβεσης χρησιμοποιείται για να αντικατοπτρίζει καλύτερα το κόστος και την αξία ενός μακροπρόθεσμου περιουσιακού στοιχείου καθώς σχετίζεται με τα έσοδα που παράγει.για την κατανομή του κόστους ενός κεφαλαίου ενεργητικού Τύποι περιουσιακών στοιχείων Οι συνήθεις τύποι περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνουν τρέχοντα, μη κυκλοφορούντα, φυσικά, άυλα, λειτουργικά και μη λειτουργικά. Σωστή αναγνώριση και. Υπολογίζεται διαιρώντας απλώς το κόστος ενός περιουσιακού στοιχείου, μείον την αξία διάσωσής του, με την ωφέλιμη ζωή του περιουσιακού στοιχείου.

Διάγραμμα απόσβεσης ευθείας γραμμής

Image: Δωρεάν λογιστικό μάθημα χρηματοδότησης.

Τύπος απόσβεσης ευθείας γραμμής

Ο σταθερός τύπος απόσβεσης ενός στοιχείου έχει ως εξής:

Τύπος ετήσιας απόσβεσης

Που:

Το κόστος του περιουσιακού στοιχείου είναι η τιμή αγοράς του περιουσιακού στοιχείου

Η αξία διάσωσης είναι η αξία του περιουσιακού στοιχείου στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του

Η ωφέλιμη ζωή του περιουσιακού στοιχείου αντιπροσωπεύει τον αριθμό περιόδων / ετών κατά τις οποίες το περιουσιακό στοιχείο αναμένεται να χρησιμοποιηθεί από την εταιρεία

Επιπλέον, το ποσοστό απόσβεσης ευθείας γραμμής μπορεί να υπολογιστεί ως εξής:

Τύπος ποσοστού απόσβεσης ευθείας γραμμής

Πώς να υπολογίσετε την απόσβεση ευθείας γραμμής

Τα βήματα υπολογισμού ευθείας γραμμής είναι:

 1. Προσδιορίστε το κόστος του περιουσιακού στοιχείου.
 2. Αφαιρέστε την εκτιμώμενη αξία διάσωσης του περιουσιακού στοιχείου από το κόστος του περιουσιακού στοιχείου για να λάβετε το συνολικό αποσβέσιμο ποσό.
 3. Προσδιορίστε την ωφέλιμη ζωή του περιουσιακού στοιχείου.
 4. Διαιρέστε το άθροισμα του βήματος (2) με τον αριθμό που φτάσατε στο βήμα (3) για να λάβετε το ετήσιο πρόγραμμα απόσβεσης Πρόγραμμα απόσβεσης Απαιτείται χρονοδιάγραμμα απόσβεσης στο χρηματοοικονομικό μοντέλο για τη σύνδεση των τριών οικονομικών καταστάσεων (έσοδα, ισολογισμός, ταμειακές ροές) στο Excel ποσό.

Παράδειγμα ευθείας γραμμής

Η εταιρεία Α αγοράζει ένα μηχάνημα για $ 100.000 με εκτιμώμενη αξία διάσωσης Αξία διάσωσης Η αξία διάσωσης είναι το εκτιμώμενο ποσό που αξίζει ένα περιουσιακό στοιχείο στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του. Η αξία διάσωσης είναι επίσης γνωστή ως αξία απορριμμάτων ή υπολειμματική αξία και χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του κόστους απόσβεσης. Η τιμή εξαρτάται από το πόσο καιρό αναμένει η εταιρεία να χρησιμοποιήσει το περιουσιακό στοιχείο και πόσο σκληρά χρησιμοποιείται το περιουσιακό στοιχείο. Για παράδειγμα, αν είναι 20.000 $ και μια ωφέλιμη ζωή 5 ετών.

Η απόσβεση ευθείας γραμμής για το μηχάνημα υπολογίζεται ως εξής:

 1. Κόστος του περιουσιακού στοιχείου: 100.000 $
 2. Κόστος του περιουσιακού στοιχείου - Εκτιμώμενη αξία διάσωσης: 100.000 $ - 20.000 $ = 80.000 $ συνολικό αποσβέσιμο κόστος
 3. Ωφέλιμη ζωή του περιουσιακού στοιχείου: 5 χρόνια
 4. Διαιρέστε το βήμα (2) με το βήμα (3): 80.000 $ / 5 έτη = 16.000 $ ετήσιο ποσό απόσβεσης

Ως εκ τούτου, η εταιρεία Α θα υποτιμούσε το μηχάνημα στο ποσό των 16.000 $ ετησίως για 5 χρόνια.

Το ποσοστό απόσβεσης μπορεί επίσης να υπολογιστεί εάν είναι γνωστό το ετήσιο ποσό απόσβεσης. Το ποσοστό απόσβεσης είναι το ετήσιο ποσό απόσβεσης / συνολικό αποσβέσιμο κόστος. Σε αυτήν την περίπτωση, το μηχάνημα έχει σταθερό ποσοστό απόσβεσης 16.000 $ / 80.000 $ = 20%.

Πίνακας απόσβεσης

Σημειώστε πώς η λογιστική αξία του μηχανήματος στο τέλος του έτους 5 είναι η ίδια με την τιμή διάσωσης. Κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής ενός περιουσιακού στοιχείου, η αξία ενός περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να υποτιμηθεί στην αξία διάσωσής του.

Κατεβάστε το δωρεάν πρότυπο

Εισαγάγετε το όνομα και το email σας στην παρακάτω φόρμα και κατεβάστε το δωρεάν πρότυπο τώρα!

Άλλες μέθοδοι απόσβεσης

Εκτός από την ευθεία απόσβεση, υπάρχουν και άλλες μέθοδοι υπολογισμού των αποσβέσεων Μέθοδοι απόσβεσης Οι πιο συνηθισμένοι τύποι μεθόδων απόσβεσης περιλαμβάνουν ευθεία, διπλό φθίνουσα ισορροπία, μονάδες παραγωγής και ψηφία αθροίσματος ετών. Υπάρχουν διάφοροι τύποι για τον υπολογισμό της απόσβεσης ενός περιουσιακού στοιχείου. Τα έξοδα απόσβεσης χρησιμοποιούνται στη λογιστική για την κατανομή του κόστους ενός ενσώματου περιουσιακού στοιχείου κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του. ενός περιουσιακού στοιχείου. Χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι απόσβεσης περιουσιακών στοιχείων για να αντικατοπτρίζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια την απόσβεση και την τρέχουσα αξία ενός περιουσιακού στοιχείου. Μια εταιρεία μπορεί να επιλέξει να χρησιμοποιήσει μια μέθοδο απόσβεσης έναντι μιας άλλης προκειμένου να κερδίσει πλεονεκτήματα φόρου ή ταμειακών ροών.

1. Μέθοδος ισορροπίας διπλής μείωσης

Η μέθοδος υπολειπόμενου υπολοίπου είναι μια μορφή επιταχυνόμενης απόσβεσης. Αυτό σημαίνει ότι το περιουσιακό στοιχείο θα αποσβένεται γρηγορότερα από ό, τι με τη μέθοδο ευθείας γραμμής. Η μέθοδος του ισοζυγίου διπλής πτώσης οδηγεί σε υψηλότερα έξοδα απόσβεσης στην αρχή της ζωής ενός περιουσιακού στοιχείου και σε χαμηλότερα έξοδα απόσβεσης αργότερα. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται με περιουσιακά στοιχεία που χάνουν γρήγορα αξία νωρίς στην ωφέλιμη ζωή τους. Μια εταιρεία μπορεί επίσης να επιλέξει να ακολουθήσει αυτήν τη μέθοδο εάν τους προσφέρει πλεονεκτήματα φόρου ή ταμειακών ροών.

2. Μονάδες μεθόδου παραγωγής

Οι μονάδες μεθόδου παραγωγής βασίζονται στη χρήση, τη δραστηριότητα ή τις μονάδες αγαθών που παράγονται. Επομένως, οι αποσβέσεις θα ήταν υψηλότερες σε περιόδους υψηλής χρήσης και χαμηλότερες σε περιόδους χαμηλής χρήσης. Αυτή η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απόσβεση περιουσιακών στοιχείων όπου η διακύμανση στη χρήση είναι ένας σημαντικός παράγοντας, όπως αυτοκίνητα που βασίζονται σε μίλια ή φωτοαντιγραφικά σε αντίγραφα που έχουν δημιουργηθεί.

Επεξήγηση βίντεο για το πώς λειτουργεί η απόσβεση

Ακολουθεί ένα εκπαιδευτικό βίντεο που εξηγεί πώς λειτουργεί η απόσβεση και πώς επηρεάζει τις τρεις οικονομικές καταστάσεις μιας εταιρείας Τρεις Οικονομικές Καταστάσεις Οι τρεις οικονομικές καταστάσεις είναι η κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, ο ισολογισμός και η κατάσταση ταμειακών ροών. Αυτές οι τρεις βασικές δηλώσεις είναι περίπλοκες.

Βίντεο: Μάθημα Λογιστικών Βασικών Λογιστικών.

Η πρακτικότητα της απόσβεσης ευθείας γραμμής

Οι λογιστές χρησιμοποιούν τη μέθοδο απόσβεσης ευθείας γραμμής επειδή είναι ο ευκολότερος υπολογισμός και μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία. Ωστόσο, η ευθεία μέθοδος δεν αντικατοπτρίζει με ακρίβεια τη διαφορά στη χρήση ενός στοιχείου και μπορεί να μην είναι η καταλληλότερη μέθοδος υπολογισμού αξίας για ορισμένα αποσβέσιμα στοιχεία.

Για παράδειγμα, λόγω των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων, μια μέθοδος απόσβεσης ευθείας γραμμής μπορεί να μην είναι κατάλληλη για ένα στοιχείο όπως ένας υπολογιστής. Ένας υπολογιστής θα αντιμετώπιζε μεγαλύτερα έξοδα απόσβεσης κατά την πρώιμη ωφέλιμη ζωή του και μικρότερα έξοδα απόσβεσης στις μεταγενέστερες περιόδους της ωφέλιμης ζωής του, λόγω της γρήγορης απαξίωσης της παλαιότερης τεχνολογίας. Θα ήταν ανακριβές να υποθέσουμε ότι ένας υπολογιστής θα είχε το ίδιο κόστος απόσβεσης για όλη τη διάρκεια ζωής του.

Σχετική ανάγνωση

Σας ευχαριστούμε που διαβάσατε αυτόν τον οδηγό για τον πιο συνηθισμένο τύπο απόσβεσης - ευθεία γραμμή. Το Finance είναι ο επίσημος πάροχος της πιστοποίησης Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ Πιστοποίηση FMVA® Συμμετοχή σε 350.600+ μαθητές που εργάζονται για εταιρείες όπως η Amazon, η JP Morgan και η Ferrari. Για να προετοιμαστείτε για το πρόγραμμα σπουδών FMVA, αυτοί οι πρόσθετοι πόροι χρηματοδότησης θα είναι χρήσιμοι:

 • Έξοδα απόσβεσης Έξοδα απόσβεσης Τα έξοδα απόσβεσης χρησιμοποιούνται για τη μείωση της αξίας των εγκαταστάσεων, των ακινήτων και του εξοπλισμού που ταιριάζουν με τη χρήση του, και φθορά με την πάροδο του χρόνου. Το κόστος απόσβεσης χρησιμοποιείται για να αντικατοπτρίζει καλύτερα το κόστος και την αξία ενός μακροπρόθεσμου περιουσιακού στοιχείου, καθώς σχετίζεται με τα έσοδα που δημιουργεί.
 • Συσσωρευμένη Απόσβεση Συσσωρευμένη Απόσβεση Η σωρευμένη απόσβεση είναι το συνολικό ποσό της δαπάνης απόσβεσης που έχει διατεθεί σε ένα συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο από τότε που το περιουσιακό στοιχείο τέθηκε σε χρήση. Πρόκειται για έναν λογαριασμό αντισταθμιστικών περιουσιακών στοιχείων - έναν λογαριασμό αρνητικού περιουσιακού στοιχείου που αντισταθμίζει το υπόλοιπο στο λογαριασμό περιουσιακών στοιχείων με τον οποίο συνήθως συσχετίζεται.
 • Προβλέποντας στοιχεία γραμμής Κατάστασης εσόδων Προβλέποντας στοιχεία γραμμής Κατάστασης εισοδήματος Συζητάμε τις διάφορες μεθόδους προβολής στοιχείων γραμμής κατάστασης αποτελεσμάτων. Η προβολή των στοιχείων γραμμής δήλωσης εισοδήματος ξεκινά με έσοδα από πωλήσεις και, στη συνέχεια, με κόστος
 • Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός (PP&E) Το PP&E (Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός) Το PP&E (Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός) είναι ένα από τα βασικά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στον ισολογισμό. Το PP&E επηρεάζεται από το Capex, την απόσβεση και τις αποκτήσεις / διαθέσεις παγίων στοιχείων. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία διαδραματίζουν βασικό ρόλο στον οικονομικό σχεδιασμό και ανάλυση των λειτουργιών και των μελλοντικών δαπανών μιας εταιρείας

Πρόσφατες δημοσιεύσεις