Οικονομικές συνθήκες - Επισκόπηση, Δείκτες και Σημασία

Οι οικονομικές συνθήκες είναι η παρούσα κατάσταση στη συνολική οικονομία μιας χώρας ή γεωγραφικής περιοχής. Οι συνθήκες αναπτύσσονται με την πάροδο του χρόνου μέσω διαφόρων επιχειρηματικών και οικονομικών κύκλων.

Οικονομικές συνθήκες

Οι οικονομίες περνούν από κύκλους περιόδων συρρίκνωσης ή επέκτασης - ο πρώτος αναφέρεται σε μια οικονομία που εξασθενεί και η δεύτερη αναφέρεται σε μια οικονομία που ενισχύεται.

Κατανόηση των οικονομικών συνθηκών

Οι οικονομικοί όροι αναφέρονται στην κατάσταση μιας οικονομίας που περιγράφει το σύνολο των δραστηριοτήτων παραγωγής και κατανάλωσης που σχετίζονται με τον καθορισμό του τρόπου κατανομής των πόρων.

Στον σύγχρονο κόσμο, σχεδόν όλες οι οικονομίες βασίζονται στην οικονομία της αγοράς Οικονομία αγοράς Η οικονομία της αγοράς ορίζεται ως ένα σύστημα όπου η παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών καθορίζεται σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες επιθυμίες και ικανότητες των αρχών της αγοράς, όπου οι νόμοι της προσφοράς και η ζήτηση καθορίζει τις τιμές.

Η οικονομία επηρεάζεται από την προσφορά και τη ζήτηση, αλλά οι δυνάμεις σχετίζονται με διαφορετικές μεταβλητές που επηρεάζουν το οικονομικό τοπίο. Ορισμένοι παράγοντες και μεταβλητές περιλαμβάνουν νομισματική και δημοσιονομική πολιτική, παγκόσμιες οικονομικές συνθήκες, επίπεδα ανεργίας, εμπορικά ισοζύγια, παραγωγικότητα, συναλλαγματικές ισοτιμίες, πληθωρισμό και τόκους.

Οι οικονομικοί όροι αξιολογούνται από πολλούς ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων κρατικών φορέων, εταιρειών, ατόμων, επενδυτών κ.λπ. Αξιολογούνται από τη συστηματική έκδοση οικονομικών δεδομένων που προκύπτουν είτε σε εβδομαδιαία, μηνιαία, τριμηνιαία ή ετήσια βάση. Τα οικονομικά στοιχεία έχουν τη μορφή καθυστερημένων και κορυφαίων δεικτών.

Καθυστέρηση δεικτών

Ένας δείκτης υστέρησης είναι μια παρατηρήσιμη οικονομική μεταβλητή όπου η κατεύθυνση και η κίνησή της αλλάζουν σημαντικά μετά από μια αλλαγή στην οικονομία.

Οι δείκτες καθυστέρησης χρησιμοποιούνται για να εκτιμήσουν σε ποιο στάδιο του επιχειρηματικού ή οικονομικού κύκλου βρίσκεται η οικονομία, καθώς και να αποκτήσουν πληροφορίες σχετικά με την τάση της οικονομίας.

Παραδείγματα καθυστερημένων οικονομικών δεικτών είναι:

 • Ισοζύγιο Εμπορίου Ισοζύγιο Εμπορίου (BOT) Το εμπορικό ισοζύγιο (BOT), γνωστό και ως εμπορικό ισοζύγιο, αναφέρεται στη διαφορά μεταξύ της νομισματικής αξίας των εισαγωγών και των εξαγωγών μιας χώρας για μια δεδομένη χρονική περίοδο. Ένα θετικό εμπορικό ισοζύγιο δείχνει ένα εμπορικό πλεόνασμα, ενώ ένα αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο δείχνει ένα εμπορικό έλλειμμα.
 • Δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI)
 • Εταιρικά Κέρδη
 • Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕγχΠ)
 • Επιτόκια
 • Ποσοστό ανεργίας

Κορυφαίοι δείκτες

Ένας κύριος δείκτης είναι μια παρατηρήσιμη οικονομική μεταβλητή όπου η κατεύθυνση και η κίνησή της αλλάζουν σημαντικά πριν από την αλλαγή στην οικονομία.

Κορυφαίοι δείκτες χρησιμοποιούνται για να προβλέψουν πότε πρόκειται να συμβεί μια αλλαγή στον οικονομικό κύκλο. Χρησιμοποιούνται επίσης για να καταλάβουν τι μπορεί να συμβεί στο εγγύς μέλλον - για παράδειγμα τρεις έως έξι μήνες.

Οι κορυφαίοι δείκτες δεν είναι πάντοτε ακριβείς για να προσδιορίσουν σε ποιο στάδιο ενός οικονομικού κύκλου βρίσκεται μια οικονομία. Ωστόσο, οι κυβερνητικές οντότητες, οι εταιρείες και τα άτομα χρησιμοποιούν όλους τους δείκτες για να σχεδιάσουν τις στρατηγικές και τις δραστηριότητές τους.

Παραδείγματα κορυφαίων οικονομικών δεικτών είναι:

 • Δείκτης εμπιστοσύνης καταναλωτή
 • Εταιρικές κεφαλαιουχικές δαπάνες Κεφαλαιουχικές δαπάνες Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες αναφέρονται σε κεφάλαια που χρησιμοποιούνται από μια εταιρεία για την αγορά, βελτίωση ή συντήρηση μακροπρόθεσμων περιουσιακών στοιχείων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας ή της ικανότητας της εταιρείας. Τα μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία είναι συνήθως φυσικά και έχουν ωφέλιμη ζωή για περισσότερες από μία λογιστικές περιόδους.
 • Ξεκινά η στέγαση
 • Απαιτήσεις ανεργίας
 • Λιανικές πωλήσεις
 • Χρηματιστήριο
 • Yield Curve Yield Curve Η Yield Curve είναι μια γραφική αναπαράσταση των επιτοκίων του χρέους για ένα εύρος λήξης. Δείχνει την απόδοση που ένας επενδυτής αναμένει να κερδίσει εάν δανείσει τα χρήματά του για μια δεδομένη χρονική περίοδο. Το γράφημα εμφανίζει την απόδοση ενός δεσμού στον κατακόρυφο άξονα και τον χρόνο ωρίμανσης στον οριζόντιο άξονα.

Σημασία των οικονομικών συνθηκών

Ο οικονομικός κύκλος, ή ο επιχειρηματικός κύκλος, είναι μια τάση ανοδικών και πτωτικών κινήσεων του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕγχΠ), η οποία καθορίζει τη συνολική μακροπρόθεσμη τάση ανάπτυξης μιας οικονομίας.

Ουσιαστικά όλοι συμμετέχουν στην οικονομία της αγοράς. Ο καθένας παίζει ρόλο είτε στην κατανάλωση είτε στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών.

Η επιτυχία της οικονομίας που βασίζεται στην αγορά εξαρτάται από το γεγονός ότι βελτιώνει τον καθένα μέσω της παραγωγής και της κατανάλωσης περισσότερων αγαθών και υπηρεσιών με την πάροδο του χρόνου. Καταγράφεται από το ΑΕΠ, το οποίο παρέχει μια γενική απεικόνιση του συνολικού πλούτου μιας οικονομίας.

Οικονομικές συνθήκες - Οικονομικός κύκλος

Δεδομένου ότι σχεδόν όλοι συμμετέχουν στη συνολική οικονομία, λογικά προκύπτει ότι όλοι επηρεάζονται από τις οικονομικές συνθήκες. Είναι προς το συμφέρον όλων μας να επεκτείνεται συνεχώς η οικονομία και να συνεχίζει ο καθένας να συσσωρεύει περισσότερο πλούτο.

Όταν οι οικονομικές συνθήκες είναι ισχυρές και η οικονομία βρίσκεται σε μια περίοδο οικονομικής επέκτασης, γενικά, όλοι είναι καλύτεροι. Οι επιχειρήσεις δημιουργούν κέρδη και προσλαμβάνουν περισσότερους υπαλλήλους, γεγονός που οδηγεί σε περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα που δαπανάται για τη δημιουργία περισσότερων κερδών σε έναν ενάρετο κύκλο.

Ωστόσο, όταν οι οικονομικές συνθήκες είναι αδύναμες και η οικονομία βρίσκεται σε περίοδο οικονομικής συρρίκνωσης, γενικά, όλοι καταλήγουν να είναι χειρότεροι. Οι επιχειρήσεις αρχίζουν να χάνουν χρήματα και να απολύουν υπαλλήλους, γεγονός που οδηγεί σε λιγότερο διαθέσιμο εισόδημα και λιγότερες καταναλωτικές δαπάνες, με αποτέλεσμα λιγότερα έσοδα για τις επιχειρήσεις σε έναν φαύλο κύκλο.

Σχετικές αναγνώσεις

Η χρηματοδότηση είναι ο επίσημος πάροχος της παγκόσμιας πιστοποίησης Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ Η πιστοποίηση Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ είναι ένα παγκόσμιο πρότυπο για πιστωτικούς αναλυτές που καλύπτει χρηματοδότηση, λογιστική, πιστωτική ανάλυση, ανάλυση ταμειακών ροών , μοντελοποίηση συμβολαίων, αποπληρωμή δανείων και άλλα. πρόγραμμα πιστοποίησης, σχεδιασμένο να βοηθά όλους να γίνουν οικονομικοί αναλυτές παγκόσμιας κλάσης. Για να συνεχίσετε να προωθείτε την καριέρα σας, οι παρακάτω πόροι θα είναι χρήσιμοι:

 • Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) είναι ένα τυπικό μέτρο της οικονομικής υγείας μιας χώρας και δείκτης του βιοτικού επιπέδου της. Επίσης, το ΑΕγχΠ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση των επιπέδων παραγωγικότητας μεταξύ διαφορετικών χωρών.
 • Επιχειρηματικός Κύκλος Επιχειρηματικός Κύκλος Ένας επιχειρησιακός κύκλος είναι ένας κύκλος διακυμάνσεων στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) γύρω από τον μακροπρόθεσμο φυσικό ρυθμό ανάπτυξης. Εξηγεί την επέκταση και τη συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας που βιώνει μια οικονομία με την πάροδο του χρόνου.
 • Οικονομικοί δείκτες Οικονομικοί δείκτες Ένας οικονομικός δείκτης είναι μια μέτρηση που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση, τη μέτρηση και την αξιολόγηση της συνολικής κατάστασης της υγείας της μακροοικονομίας. Οικονομικοί δείκτες
 • Δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) Δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) Ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) είναι ένα μέτρο του συνολικού επιπέδου τιμών σε μια οικονομία. Ο CPI αποτελείται από μια δέσμη αγαθών και υπηρεσιών που αγοράζονται συνήθως. Ο ΔΤΚ μετρά τις αλλαγές στην αγοραστική δύναμη ενός νομίσματος μιας χώρας και στο επίπεδο τιμών ενός καλαθιού αγαθών και υπηρεσιών.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found