Διείσδυση στην αγορά - Επισκόπηση, πώς υπολογίζεται και παράδειγμα

Η διείσδυση στην αγορά αναφέρεται σε ένα ποσοτικό μέτρο της χρήσης ενός προϊόντος από έναν πελάτη. Συγκρίνεται με τη συνολική εκτιμώμενη αγορά για ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία Προϊόντα και υπηρεσίες Ένα προϊόν είναι ένα απτό στοιχείο που διατίθεται στην αγορά για απόκτηση, προσοχή ή κατανάλωση, ενώ μια υπηρεσία είναι ένα άυλο στοιχείο, το οποίο προκύπτει και εκφράζεται ως μια αναλογία. Στη συνέχεια χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη στρατηγικών που απαιτούνται για την αύξηση του συνολικού μεριδίου ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας.

Διείσδυση αγοράς

Ο υπολογισμός της διείσδυσης στην αγορά επιτρέπει στους διευθυντές να εξακριβώσουν το μέγεθος της δυνητικής αγοράς για την προσφορά τους. Εάν το συνολικό μέγεθος της αγοράς είναι αρκετά μεγάλο, ένας νεοεισερχόμενος μπορεί να πειστεί ότι μπορεί να κερδίσει ένα καθορισμένο ποσοστό του συνολικού αριθμού δυνητικών πελατών Τύποι πελατών Οι πελάτες παίζουν σημαντικό ρόλο σε οποιαδήποτε επιχείρηση. Με την καλύτερη κατανόηση των διαφορετικών τύπων πελατών, οι επιχειρήσεις μπορούν να εξοπλιστούν καλύτερα για να αναπτυχθούν σε αυτόν τον κλάδο.

Η διείσδυση στην αγορά χρησιμοποιείται επίσης από καθιερωμένες εταιρείες για να προσδιοριστεί η δυνατότητα αύξησης των συνολικών εσόδων τους.

Περίληψη

  • Η διείσδυση στην αγορά αναφέρεται σε ένα ποσοτικό μέτρο της χρήσης ενός προϊόντος από έναν πελάτη.
  • Μπορεί να εκφραστεί μαθηματικά είτε ως ποσοστό είτε ως αναλογία, που αντιπροσωπεύει το ποσοστό της συνολικής αγοράς που διατίθεται σε μια εταιρεία.
  • Η διαδικασία διεύρυνσης της εμβέλειας μιας εταιρείας προκειμένου να πραγματοποιηθούν τα κέρδη που είναι προσβάσιμα σε αυτήν είναι γνωστή ως ανάπτυξη της αγοράς.

Παράδειγμα διείσδυσης στην αγορά

Σκεφτείτε μια κατάσταση όπου ο πληθυσμός μιας χώρας είναι 100 εκατομμύρια. Από τον δεδομένο πληθυσμό, περίπου 60 εκατομμύρια άνθρωποι διαθέτουν κινητά τηλέφωνα. Έτσι, η διείσδυση της αγοράς στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών θα είναι 60%.

Θεωρητικά, υπάρχει ακόμη ένα τμήμα του πληθυσμού, περίπου 40%, που είναι ακριβές, το οποίο παραμένει αναξιοποίητο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ακόμη δυνατότητα για την εταιρεία τηλεπικοινωνιών να αναπτυχθεί στη συγκεκριμένη χώρα. Ομοίως, σε μια χώρα με περίπου το 20% του πληθυσμού που δεν έχει αξιοποιηθεί, η ευκαιρία ανάπτυξης είναι χαμηλότερη.

Σε μια τέτοια κατάσταση, η αγορά θα αναφέρεται ως μια κορεσμένη αγορά, πράγμα που σημαίνει ότι οι ευκαιρίες για ανάπτυξη είναι ελάχιστες και δεν υπάρχουν καθόλου. Οι υπάρχουσες εταιρείες κατέχουν ήδη μεγάλο μέρος του μεριδίου αγοράς, αφήνοντας λίγο χώρο για αύξηση των πωλήσεων.

Διείσδυση αγοράς για εταιρείες

Η διείσδυση στην αγορά δεν εφαρμόζεται μόνο σε μια βιομηχανία ή έναν τομέα. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από εταιρείες για την αξιολόγηση του μεριδίου αγοράς του προϊόντος τους.

Όταν εκφράζεται ως μέτρηση, αντιπροσωπεύει τον συνολικό αριθμό χρηστών που είτε έχουν ήδη αγοράσει το προϊόν μιας συγκεκριμένης εταιρείας σε αντίθεση με το προϊόν που προσφέρει ο ανταγωνιστής είτε δεν έχουν αγοράσει καθόλου προϊόν.

Μπορεί να εκφραστεί μαθηματικά είτε ως ποσοστό είτε ως αναλογία, που αντιπροσωπεύει το ποσοστό της συνολικής αγοράς που διατίθεται σε μια εταιρεία.

Πώς υπολογίζεται η διείσδυση στην αγορά;

Για τον υπολογισμό της διείσδυσης μιας προσφοράς στην αγορά, ο τρέχων όγκος πωλήσεων αυτού του προϊόντος διαιρείται με τον συνολικό όγκο πωλήσεων όλων των προϊόντων με παρόμοια χαρακτηριστικά ή που ικανοποιούν τις ίδιες ανάγκες. Περιλαμβάνουν επίσης προϊόντα που πωλούνται από τους ανταγωνιστές της εταιρείας. Ο προκύπτων αριθμός πολλαπλασιάζεται επί 100 για να επιτευχθεί ένα ποσοστό.

Διείσδυση αγοράς

Πλεονεκτήματα της υψηλής διείσδυσης στην αγορά

Όταν μια εταιρεία απολαμβάνει υψηλό βαθμό διείσδυσης στην αγορά για τα προϊόντα της, θεωρείται ηγέτης της αγοράς στον συγκεκριμένο τομέα. Τους δίνει ένα μοναδικό πλεονέκτημα μάρκετινγκ δεδομένου ότι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μια μεγαλύτερη ομάδα δυνητικών πελατών.

Ένα καθιερωμένο προϊόν και ένα ισχυρό εμπορικό σήμα προωθούν την πίστη και τη θετική διαφήμιση από στόμα σε στόμα κ.λπ. Ηγέτης της αγοράς Ηγέτης της αγοράς Ηγέτης της αγοράς είναι μια εταιρεία που κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στον τομέα και απολαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των συνολικών πωλήσεων σε μια δεδομένη αγορά. Μια αγορά μπορεί επίσης να διαπραγματευτεί καλύτερους όρους από τους προμηθευτές τους, επειδή ένας μεγάλος όγκος πωλήσεων τους επιτρέπει να κάνουν μαζικές παραγγελίες.

Ομοίως, μπορούν να χρησιμοποιήσουν την αποδοτικότητα κόστους, δεδομένης της τεράστιας κλίμακας λειτουργίας τους. Ακόμη και στο λιανικό εμπόριο, ένας ηγέτης της αγοράς μπορεί να έχει καλύτερο χώρο στο ράφι και θέση σε αντίθεση με τις ανταγωνιστικές μάρκες, καθώς τα προϊόντα τους είναι πολύ πιο δημοφιλή στο κοινό-στόχο.

Πώς μπορούν οι εταιρείες να αυξήσουν τη διείσδυση στην αγορά;

Η διαδικασία διεύρυνσης της εμβέλειας μιας εταιρείας για την πραγματοποίηση κερδών που είναι προσβάσιμα σε μια εταιρεία με μεγάλο μερίδιο αγοράς είναι γνωστή ως ανάπτυξη της αγοράς. Περιλαμβάνει στρατηγικές που σχετίζονται με τη διαφήμιση, την προσέγγιση άμεσων πωλήσεων, τις εκστρατείες κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, τη μείωση των τιμών, την ομαδοποίηση προσφορών προϊόντων κ.λπ.

Μάθε περισσότερα

Το Finance είναι ο επίσημος πάροχος της Πιστοποίησης Πιστοποιημένων Τραπεζών & Αναλυτών Πιστώσεων (CBCA) ™ CBCA ™ Η πιστοποίηση Πιστοποιημένου Τραπεζικού & Πιστωτικού Αναλυτή (CBCA) ™ είναι ένα παγκόσμιο πρότυπο για πιστωτικούς αναλυτές που καλύπτει χρηματοοικονομικά, λογιστικά, πιστωτική ανάλυση, ανάλυση ταμειακών ροών, μοντελοποίηση συμβολαίων, αποπληρωμές δανείων και άλλα. πρόγραμμα πιστοποίησης, που έχει σχεδιαστεί για να μετατρέψει οποιονδήποτε σε παγκόσμιο επίπεδο οικονομικός αναλυτής. Για να συνεχίσετε να μαθαίνετε και να αναπτύσσετε τις γνώσεις σας σχετικά με την οικονομική ανάλυση, προτείνουμε ιδιαίτερα τους παρακάτω πόρους:

  • Market Dynamics Market Dynamics Η δυναμική της αγοράς αναφέρεται στις δυνάμεις που επηρεάζουν τις τιμές και τη συμπεριφορά των παραγωγών και των καταναλωτών. Οι δυνάμεις έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία σημάτων τιμολόγησης
  • Προσφορά και ζήτηση Προσφορά και ζήτηση Οι νόμοι της προσφοράς και της ζήτησης είναι μικροοικονομικές έννοιες που δηλώνουν ότι σε αποτελεσματικές αγορές, η ποσότητα που παρέχεται ενός αγαθού και η ποσότητα που απαιτείται από αυτό το αγαθό είναι ίσες μεταξύ τους. Η τιμή αυτού του αγαθού καθορίζεται επίσης από το σημείο στο οποίο η προσφορά και η ζήτηση είναι ίσες μεταξύ τους.
  • Σέρβις Λαμβάσιμη Αγορά (SOM) Σέρβις Λαμβάσιμη Αγορά (SOM) Η Σέρβις Αποκτήσιμη Αγορά (SOM) είναι μια εκτίμηση του τμήματος των εσόδων σε ένα συγκεκριμένο τμήμα προϊόντος που μπορεί να συλλάβει μια εταιρεία.
  • Σύνολο διευθυνσιοδοτούμενης αγοράς (TAM) Σύνολο διευθυνσιοδοτούμενης αγοράς (TAM) Η συνολική διευθύνσιμη αγορά (TAM), που αναφέρεται επίσης ως συνολική διαθέσιμη αγορά, είναι η συνολική ευκαιρία εσόδων που είναι διαθέσιμη σε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία εάν

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found