Ανακοίνωση Αξιολόγησης - Επισκόπηση, Τρόπος λήψης, Έλεγχοι CRA

Η Ανακοίνωση Αξιολόγησης (NOA) είναι μια δήλωση που εκδίδεται από τον Οργανισμό Εσόδων του Καναδά (CRA) προς τους Καναδάς φορολογούμενους στο τέλος ενός φορολογικού έτους. Η δήλωση αναφέρει λεπτομερώς το ποσό του φόρου εισοδήματος Πληρωτέος φόρος εισοδήματος Ο φόρος εισοδήματος είναι ένας όρος που δίδεται στη φορολογική υποχρέωση μιας επιχείρησης έναντι της κυβέρνησης όπου λειτουργεί. Το ποσό της υποχρέωσης θα βασίζεται στην αποδοτικότητά του κατά τη διάρκεια μιας δεδομένης περιόδου και στους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές. Ο πληρωτέος φόρος δεν θεωρείται μακροπρόθεσμη υποχρέωση, αλλά μάλλον τρέχουσα υποχρέωση, ότι ο φορολογούμενος οφείλει τον ΟΑΠΙ, το ποσό της επιστροφής φόρου, τις εκπτώσεις φόρου, τις φορολογικές εκπτώσεις και τον ήδη καταβληθέντα φόρο εισοδήματος.

Ανακοίνωση ΑξιολόγησηςΕικ. 1: Ανακοίνωση αξιολόγησης T2 Corporation (Πηγή)

Το ΝΟΑ περιλαμβάνει επίσης διορθώσεις στη φόρμα εισοδήματος, σημαντικές ενημερώσεις για την επόμενη φορολογική χρήση οικονομικές εκθέσεις. Το φορολογικό έτος (FY) δεν ακολουθεί απαραίτητα το ημερολογιακό έτος. Μπορεί να είναι μια περίοδος όπως η 1η Οκτωβρίου 2009 - 30 Σεπτεμβρίου 2010., υπενθυμίσεις σχετικά με τις πληρωμές δόσεων και άλλα ζητήματα που σχετίζονται με τη φορολογική έκθεση ενός φορολογούμενου.

Περίληψη

  • Η Ανακοίνωση Αξιολόγησης (ΝΟΑ) είναι ένα έντυπο φόρου που εκδίδεται στους φορολογούμενους από τον Οργανισμό Εσόδων του Καναδά μετά την επεξεργασία των δηλώσεων φόρου εισοδήματος.
  • Το ΝΟΑ περιλαμβάνει μια σύνοψη των φόρων εισοδήματος που πρέπει να πληρωθούν ή να επιστραφούν κατά τη διάρκεια της τρέχουσας φορολογικής χρήσης.
  • Η ΝΟΑ συνοψίζει επίσης τις εισφορές του Καταχωρισμένου Προγράμματος Αποταμίευσης κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους και τυχόν αχρησιμοποίητες εισφορές.

Κατανόηση της ανακοίνωσης αξιολόγησης

Η Ανακοίνωση Αξιολόγησης υπολογίζεται με βάση τις φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλει ένας φορολογούμενος. Είναι ένα έγγραφο δύο σελίδων και υποδεικνύει το όνομα του φορολογούμενου, τον αριθμό ασφάλισης, το φορολογικό έτος και το φορολογικό κέντρο.

Εάν ένας φορολογούμενος εντοπίσει σφάλματα στο NOA, του επιτρέπεται να υποβάλει αίτημα προσαρμογής, επισημαίνοντας τα σφάλματα που πρέπει να διορθωθούν. Ο Οργανισμός εσόδων του Καναδά επιτρέπει έως και 90 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του NOA για να υποβάλει ένσταση για τις πληροφορίες, εάν υπάρχουν πληροφορίες με τις οποίες δεν συμφωνούν.

Για παράδειγμα, εάν ένας φορολογούμενος αναμένει να λάβει επιστροφές φόρου 8.000 $, αλλά ο ΝΟΑ υποδεικνύει ότι ο φορολογούμενος οφείλει το CRA 3.000 $, ένας φορολογούμενος μπορεί να υποβάλει ένσταση για το σφάλμα εντός 90 ημερών. Όταν υποβάλλει ένσταση, ο φορολογούμενος υποχρεούται να επισυνάψει οποιαδήποτε δικαιολογητικά που να εξηγούν την αντίρρησή τους στον εκτιμώμενο φόρο εισοδήματος.

Μετά την υποβολή ένστασης, ο φορολογούμενος δεν υποχρεούται να καταβάλει το επίμαχο ποσό έως ότου ολοκληρωθεί ο έλεγχος. Τυχόν ένσταση μετά την πάροδο των 90 ημερών δεν λαμβάνονται υπόψη και οι πληροφορίες των φορολογουμένων θα αποστέλλονται σε συλλογές.

Πρόγραμμα ταμιευτηρίου καταχώρησης συνταξιοδότησης (RRSP)

Ένα από τα σημαντικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην Ανακοίνωση Αξιολόγησης είναι το Καταχωρισμένο Πρόγραμμα Αποταμίευσης Συνταξιοδότησης (RRSP). Η ενότητα παραθέτει τις συνεισφορές RRSP που πραγματοποίησε ένας φορολογούμενος κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους, τυχόν αχρησιμοποίητες εισφορές κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους και τα όρια εισφορών για το επόμενο φορολογικό έτος. Ο ΟΑΠΙ χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις φορολογικές δηλώσεις για τη σχετική φορολογική χρήση για να καθορίσει τις μέγιστες συνεισφορές που μπορούν να συνεισφέρουν τα άτομα στο RRSP τους για το επόμενο έτος.

Οι φορολογούμενοι μπορούν να ζητήσουν τις εισφορές RRSP ως αφαίρεση από το φορολογητέο εισόδημα Φορολογητέο εισόδημα Το φορολογητέο εισόδημα αναφέρεται σε αποζημίωση οποιουδήποτε ατόμου ή επιχείρησης που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της φορολογικής υποχρέωσης. Το συνολικό ποσό εισοδήματος ή το ακαθάριστο εισόδημα χρησιμοποιείται ως βάση για τον υπολογισμό του ποσού που οφείλει το άτομο ή ο οργανισμός στην κυβέρνηση για τη συγκεκριμένη φορολογική περίοδο. . Ο φορολογούμενος δεν υποχρεούται να διεκδικήσει τις παρακρατήσεις κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους και οι εκπτώσεις μεταφέρονται στο επόμενο φορολογικό έτος εάν αναμένουν να λάβουν αυξημένα εισοδήματα. Τους επιτρέπει να απαιτήσουν μεγαλύτερη έκπτωση από τον λογαριασμό φόρου για το επόμενο έτος.

Ωστόσο, εάν ένας φορολογούμενος συσσωρεύει αχρησιμοποίητες συνεισφορές όταν προηγούμενες εισφορές και εισφορές του τρέχοντος έτους υπερβαίνουν το όριο έκπτωσης RRSP, ένας φορολογούμενος μπορεί να τιμωρηθεί από τον ΟΑΠΙ. Ο φορολογούμενος θα πρέπει να πληρώσει ποινή με συντελεστή 1% ανά μήνα για το επιπλέον ποσό εισφοράς RRSP.

Πώς να λάβετε ειδοποίηση αξιολόγησης

Μετά την υποβολή φορολογικών δηλώσεων για το έτος, ένας φορολογούμενος μπορεί να αναμένει να λάβει την Ανακοίνωση Αξιολόγησης σε δύο έως οκτώ εβδομάδες, ανάλογα με το αν υπέβαλαν τη φορολογική δήλωση ηλεκτρονικά ή μέσω έντυπων δηλώσεων. Ένας φορολογούμενος μπορεί να λάβει το ΝΟΑ με τους ακόλουθους δύο τρόπους:

1. Σαλιγκάρι

Εάν ένα άτομο δεν έχει εγγραφεί για ηλεκτρονική αλληλογραφία, το NOA αποστέλλεται μέσω κανονικού ταχυδρομείου.

2. Ηλεκτρονική υπηρεσία αλληλογραφίας (από την CRA)

Οι φορολογούμενοι μπορούν να εγγραφούν για να λαμβάνουν το ΝΟΑ μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας κατά την ηλεκτρονική υποβολή φορολογικών δηλώσεων. Η επιλογή είναι ενεργοποιημένη στην υπηρεσία CRA "Ο λογαριασμός μου". Οι φορολογούμενοι μπορούν επίσης να ελέγξουν την κατάσταση επιστροφής και το ΝΟΑ στην καρτέλα "Ο λογαριασμός μου". Εάν το NOA είναι διαθέσιμο, μπορείτε να κατεβάσετε τη δήλωση ως PDF.

Έλεγχοι CRA

Ο Οργανισμός εσόδων του Καναδά μπορεί να διενεργήσει έλεγχο της επιχείρησης ή του προσωπικού εισοδήματος Αμοιβή Η αμοιβή είναι οποιοσδήποτε τύπος αποζημίωσης ή πληρωμής που λαμβάνει ένα άτομο ή υπάλληλος ως πληρωμή για τις υπηρεσίες του ή για την εργασία που κάνουν για έναν οργανισμό ή εταιρεία. Περιλαμβάνει ό, τι βασικό μισθό λαμβάνει ένας υπάλληλος, μαζί με άλλους τύπους πληρωμής που συγκεντρώνονται κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, ποιος από τους φορολογούμενους, ειδικά όταν ο οργανισμός υποψιάζεται ότι ένας φορολογούμενος έχει υποεκτιμήσει το ετήσιο εισόδημα ή υπερεκτιμά τις ετήσιες δαπάνες για τη μείωση της φορολογικής υποχρέωσης.

Ο φορολογικός έλεγχος συνεπάγεται διασταυρούμενη εξέταση όλων των εσόδων και εξόδων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους από τον φορολογούμενο, και μερικές φορές τον σύζυγο. Ένας φορολογικός έλεγχος μπορεί επίσης να διεξαχθεί τυχαία για έναν επιλεγμένο αριθμό φορολογουμένων ή μελών μιας φορολογικής ομάδας.

Μόλις ο ελεγκτής έχει στείλει αίτηση για φορολογικό έλεγχο, ο φορολογούμενος υποχρεούται να παρέχει στον ελεγκτή όλες τις ζητούμενες πληροφορίες, όπως αποδεικτικά στοιχεία δαπανών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους, οικονομικές καταστάσεις για τις τρέχουσες και προηγούμενες φορολογικές χρήσεις κ.λπ.

Για φορολογικούς σκοπούς, οι φορολογούμενοι υποχρεούνται να τηρούν αρχείο των φορολογικών αρχείων και των σχετικών εγγράφων για τα τελευταία έξι έτη, συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος έτους. Εάν το αποτέλεσμα του ελέγχου αποκαλύψει αποκλίσεις στα αναφερόμενα έσοδα και έξοδα, ο ΟΑΠΙ μπορεί να διατάξει την επανεκτίμηση των φόρων εισοδήματος της τρέχουσας και των προηγούμενων ετών.

Περισσότεροι πόροι

Το Finance προσφέρει την πιστοποίηση Πιστοποιημένου Τραπεζικού & Πιστοποιητικού Αναλυτή (CBCA) ™ CBCA ™ Η πιστοποίηση Πιστοποιημένου Τραπεζικού & Πιστωτικού Αναλυτή (CBCA) ™ είναι ένα παγκόσμιο πρότυπο για πιστωτικούς αναλυτές που καλύπτει χρηματοοικονομικά, λογιστικά, πιστωτική ανάλυση, ανάλυση ταμειακών ροών, μοντελοποίηση συμβολαίων, δάνειο αποπληρωμές και άλλα. πρόγραμμα πιστοποίησης για όσους θέλουν να πάρουν την καριέρα τους στο επόμενο επίπεδο. Για να συνεχίσετε να μαθαίνετε και να αναπτύσσετε τη βάση γνώσεων σας, ανατρέξτε στους παρακάτω σχετικούς πόρους:

  • Καναδικά αγκύλες φόρου εισοδήματος Καναδικά αγκύλες φόρου εισοδήματος Αυτό το άρθρο θα σκιαγραφήσει τον τρόπο λειτουργίας των καναδικών φορολογικών αγκυλών. Το σύστημα φορολογίας εισοδήματος στον Καναδά είναι ένα προοδευτικό σύστημα, που σημαίνει ότι τα άτομα που κερδίζουν περισσότερα φορολογούνται γενικά περισσότερο. Αντιθέτως, σε ένα σύστημα σταθερής φορολογίας, όλοι πληρώνουν το ίδιο ποσοστό
  • Μόνιμες / Προσωρινές Διαφορές στη Φορολογική Λογιστική Μόνιμες / Προσωρινές Διαφορές στη Φορολογική Λογιστική Οι μόνιμες διαφορές δημιουργούνται όταν υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ του προ φόρου εισοδήματος και του φορολογητέου εισοδήματος με φορολογικές δηλώσεις και φορολογικής λογιστικής που εμφανίζεται στους επενδυτές Ο πραγματικός πληρωτέος φόρος θα προέλθει από τη δήλωση φόρου. Αυτός ο οδηγός θα διερευνήσει τον αντίκτυπο αυτών των διαφορών στη φορολογική λογιστική
  • Προοδευτικός φόρος Προοδευτικός φόρος Ένας προοδευτικός φόρος είναι ένας φορολογικός συντελεστής που αυξάνεται καθώς αυξάνεται η φορολογητέα αξία. Συνήθως χωρίζεται σε αγκύλες που προχωρά σε διαδοχικά υψηλότερους συντελεστές. Για παράδειγμα, ένας προοδευτικός φορολογικός συντελεστής μπορεί να κινηθεί από 0% σε 45%, από τις χαμηλότερες και τις υψηλότερες αγκύλες
  • Εταιρικός έναντι προσωπικού φόρου εισοδήματος Εταιρικός έναντι προσωπικού φόρου εισοδήματος Σε αυτό το άρθρο, θα συζητήσουμε εταιρικό έναντι προσωπικού φόρου εισοδήματος. Ο εταιρικός φόρος είναι ένα κόστος μιας επιχείρησης (εκροή μετρητών) που επιβάλλεται από την κυβέρνηση

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found