Algos - Οδηγός για αλγόριθμους που χρησιμοποιούνται στις στρατηγικές συναλλαγών

Οι αλγόριθμοι (Algos) είναι ένα σύνολο οδηγιών που εισάγονται για την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης εργασίας. Οι αλγόριθμοι εισάγονται για να αυτοματοποιήσουν τις συναλλαγές για να δημιουργήσουν κέρδη Μικτό κέρδος Το μικτό κέρδος είναι το άμεσο κέρδος που απομένει μετά την αφαίρεση του κόστους των πωληθέντων αγαθών ή του «κόστους πωλήσεων» από τα έσοδα από πωλήσεις. Χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του μικτού περιθωρίου κέρδους και είναι το αρχικό ποσό κέρδους που αναφέρεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων μιας εταιρείας. Το μικτό κέρδος υπολογίζεται πριν από το λειτουργικό κέρδος ή το καθαρό κέρδος. σε μια αδύνατη συχνότητα για έναν ανθρώπινο έμπορο. Η διαδικασία αναφέρεται ως αλγοριθμική διαπραγμάτευση και καθορίζει κανόνες βάσει των τιμών, της ποσότητας, του χρονισμού και άλλων μαθηματικών μοντέλων. Άλλες παραλλαγές της αλγοριθμικής διαπραγμάτευσης περιλαμβάνουν αυτόματες συναλλαγές και διαπραγμάτευση μαύρου κουτιού.

αλγόριθμοι, αλγόριθμοι και αλγοριθμικές συναλλαγές

Οι αλγοριθμικές συναλλαγές αποκλείουν τον ανθρώπινο (συναισθηματικό) αντίκτυπο στις εμπορικές δραστηριότητες. Η χρήση εξελιγμένων αλγορίθμων είναι κοινή μεταξύ θεσμικών επενδυτών, όπως επενδυτικές τράπεζες. . Η τυπική ιεραρχία των τραπεζών επενδύσεων - αναλυτής, συνεργάτης, διευθυντής, διευθυντής, διευθύνων σύμβουλος - είναι κοινό σε όλες σχεδόν τις επενδυτικές τράπεζες, τα συνταξιοδοτικά ταμεία και τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου Hedge Fund Strategies Ένα hedge fund είναι ένα επενδυτικό ταμείο που δημιουργήθηκε από διαπιστευμένα άτομα και θεσμικούς επενδυτές για σκοπός της μεγιστοποίησης των αποδόσεων και της μείωσης ή εξάλειψης του κινδύνου, ανεξάρτητα από την άνοδο της αγοράς ή την πτώση.Οι στρατηγικές αντιστάθμισης κεφαλαίων χρησιμοποιούνται μέσω ιδιωτικών επενδυτικών συνεργασιών μεταξύ διαχειριστή κεφαλαίων και επενδυτών λόγω του μεγάλου όγκου μετοχών που διαπραγματεύονται καθημερινά. Αυτό τους επιτρέπει να έχουν την καλύτερη δυνατή τιμή με ελάχιστο κόστος και χωρίς να επηρεάζουν σημαντικά την τιμή της μετοχής.

Στρατηγικές για αλγοριθμικές συναλλαγές

Οποιαδήποτε καλή στρατηγική για διαπραγμάτευση αλγορίθμων πρέπει να στοχεύει στη βελτίωση των εσόδων από διαπραγμάτευση Αρχή Αναγνώρισης Εσόδων Η αρχή αναγνώρισης εσόδων υπαγορεύει τη διαδικασία και τον χρόνο με τον οποίο τα έσοδα καταγράφονται και αναγνωρίζονται ως στοιχείο στις οικονομικές καταστάσεις μιας εταιρείας. Θεωρητικά, υπάρχουν πολλά σημεία στο χρόνο που τα έσοδα θα μπορούσαν να αναγνωριστούν από τις εταιρείες. και η μείωση του κόστους των συναλλαγών Οι οδηγοί αυτο-μελέτης Knowledge Finance είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να βελτιώσετε τις τεχνικές γνώσεις των χρηματοοικονομικών, της λογιστικής, της χρηματοοικονομικής μοντελοποίησης, της αποτίμησης, των συναλλαγών, των οικονομικών και πολλά άλλα . Οι πιο δημοφιλείς στρατηγικές είναι το arbitrage, η επανεξισορρόπηση κεφαλαίων δεικτών, η μέση αντιστροφή και ο χρόνος αγοράς. Άλλες στρατηγικές είναι το scalping, η μείωση κόστους συναλλαγής και η διαπραγμάτευση ζευγών

Αναχρηματοδότηση κεφαλαίων δεικτών

Τα χαρτοφυλάκια των αμοιβαίων κεφαλαίων δεικτών αμοιβαίων κεφαλαίων, όπως ατομικοί λογαριασμοί συνταξιοδότησης και συνταξιοδοτικά ταμεία, προσαρμόζονται τακτικά ώστε να αντικατοπτρίζουν τις νέες τιμές των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων του ταμείου. Το "rebalancing" δημιουργεί ευκαιρίες για αλγοριθμικούς εμπόρους που αξιοποιούν τις αναμενόμενες συναλλαγές ανάλογα με τον αριθμό των αποθεμάτων. Ένα άτομο που κατέχει μετοχές σε μια εταιρεία ονομάζεται μέτοχος και δικαιούται να διεκδικήσει μέρος των υπολειπόμενων περιουσιακών στοιχείων και κερδών της εταιρείας (σε περίπτωση που η εταιρεία διαλυθεί ποτέ). Οι όροι "απόθεμα", "μετοχές" και "ίδια κεφάλαια" χρησιμοποιούνται εναλλακτικά. στο ταμείο ευρετηρίου. Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται από αλγοριθμικά συστήματα διαπραγμάτευσης που επιτρέπουν τις καλύτερες τιμές, χαμηλό κόστος και έγκαιρα αποτελέσματα.

Algos και Arbitrage

Το Arbitrage είναι η πρακτική να εκμεταλλευόμαστε περιστασιακές μικρές ασυμφωνίες τιμών αγοράς που προκύπτουν στην τιμή αγοράς ενός τίτλου που διαπραγματεύεται σε δύο διαφορετικά χρηματιστήρια. Η αγορά ενός μετοχικού διπλού εισηγμένου με έκπτωση στο Market A και η πώληση του σε premium στο Market B προσφέρει μια ευκαιρία χωρίς κέρδη arbitrage για κέρδη. Η πρακτική μπορεί να εφαρμοστεί κατά την διαπραγμάτευση των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης S&P 500 και των μετοχών S&P 500, καθώς είναι σύνηθες να εμφανίζονται μικρές διαφορές τιμών μεταξύ της τιμής μελλοντικής εκπλήρωσης και της συνολικής τιμής των πραγματικών υποκείμενων μετοχών. Όταν συμβεί, η διαπραγμάτευση κινητών αξιών σε NASDAQ και NYSE είτε προχωράει είτε υστερεί πίσω από τα συμβόλαια S&P που διαπραγματεύονται στην αγορά CME, δημιουργώντας μια ευκαιρία για arbitrage.

Για να συμβεί το arbitrage, πρέπει να πληροί τρεις προϋποθέσεις. Πρώτον, τα ίδια περιουσιακά στοιχεία Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναφέρονται σε περιουσιακά στοιχεία που προκύπτουν από συμβατικές συμφωνίες για μελλοντικές ταμειακές ροές ή από ιδιοκτησιακά μέσα άλλης οντότητας. Ένα κλειδί δεν πρέπει να εμπορεύεται στην ίδια τιμή σε όλες τις αγορές. Δεύτερον, δύο περιουσιακά στοιχεία με τις ίδιες ταμειακές ροές Unlevered Free Cash Flow Unlevered Free Cash Flow είναι μια θεωρητική μορφή ταμειακών ροών για μια επιχείρηση, υποθέτοντας ότι η εταιρεία είναι εντελώς απαλλαγμένη από χρέη χωρίς τόκους. δεν πρέπει να εμπορεύεται στην ίδια τιμή. Τέλος, ένα περιουσιακό στοιχείο με μια γνωστή τιμή στο μέλλον δεν πρέπει να διαπραγματεύεται σήμερα στη μελλοντική τιμή, προεξοφλημένο στο επιτόκιο χωρίς κίνδυνο. Το Arbitrage είναι εφικτό μόνο με κινητές αξίες Δημόσιοι τίτλοι Οι δημόσιοι τίτλοι ή οι εμπορεύσιμοι τίτλοι είναι επενδύσεις που διαπραγματεύονται ανοιχτά ή εύκολα σε μια αγορά.Οι τίτλοι βασίζονται είτε σε ίδια κεφάλαια είτε σε χρέος. και τα χρηματοοικονομικά προϊόντα διαπραγματεύονται ηλεκτρονικά. Επίσης, οι συναλλαγές θα πρέπει να πραγματοποιούνται ταυτόχρονα για να ελαχιστοποιηθεί η έκθεση σε κίνδυνο αγοράς Premium Risk Premium Το ασφάλιστρο κινδύνου αγοράς είναι η πρόσθετη απόδοση που ένας επενδυτής αναμένει από την κατοχή ενός χαρτοφυλακίου επικίνδυνων αγορών αντί για περιουσιακά στοιχεία χωρίς κίνδυνο. ή την πιθανότητα να αλλάξει η τιμή μιας αγοράς πριν ολοκληρωθούν και οι δύο συναλλαγές.ή την πιθανότητα να αλλάξει η τιμή μιας αγοράς πριν ολοκληρωθούν και οι δύο συναλλαγές.ή την πιθανότητα να αλλάξει η τιμή μιας αγοράς πριν ολοκληρωθούν και οι δύο συναλλαγές.

Μέση αναστροφή

Η μέση αντιστροφή είναι μια μαθηματική μέθοδος που χρησιμοποιείται στην επένδυση μετοχών και υπολογίζει τον μέσο όρο των προσωρινών υψηλών και χαμηλών τιμών μιας μετοχής. Περιλαμβάνει τον προσδιορισμό του εύρους συναλλαγών για ένα απόθεμα και τον υπολογισμό της μέσης τιμής του χρησιμοποιώντας αναλυτικές τεχνικές. Όταν η τρέχουσα τιμή αγοράς υστερεί από τη μέση τιμή, το απόθεμα θεωρείται ελκυστικό, με την ελπίδα ότι η τιμή θα αυξηθεί. Από την άλλη πλευρά, όταν οι τρέχουσες τιμές της αγοράς υπερβαίνουν τη μέση τιμή, το απόθεμα θεωρείται ανεπιθύμητο καθώς οι επενδυτές αναμένουν ότι η τιμή θα πέσει, επιστρέφοντας στην μέση τιμή. Η τυπική απόκλιση των πρόσφατων τιμών της μετοχής χρησιμοποιείται συχνά ως δείκτης αγοράς ή πώλησης. Η διαπραγμάτευση γύρω από τη μέση αντιστροφή είναι μια κοινή χρήση του algos.

Χρονισμός αγοράς

Οι στρατηγικές που έχουν σχεδιαστεί για τη δημιουργία άλφα θεωρούνται στρατηγικές χρονισμού αγοράς και χρησιμοποιούν μια μέθοδο που περιλαμβάνει δοκιμές ζωντανά, δοκιμές backtest και δοκιμές προώθησης. Το Backtesting είναι το πρώτο στάδιο του χρονισμού της αγοράς και περιλαμβάνει την προσομοίωση υποθετικών συναλλαγών μέσω μιας περιόδου δεδομένων δείγματος. Το επόμενο βήμα είναι να πραγματοποιήσετε βελτιστοποίηση για να έχετε τα βέλτιστα αποτελέσματα. Το δεύτερο στάδιο του χρονισμού της αγοράς είναι ο έλεγχος προς τα εμπρός, και περιλαμβάνει την εκτέλεση των αλγορίθμων μέσω δειγμάτων δεδομένων για να διασφαλιστεί ότι λειτουργεί εντός των δοκιμασμένων προσδοκιών. Το τελευταίο στάδιο είναι η ζωντανή δοκιμή και απαιτεί από έναν προγραμματιστή να συγκρίνει ζωντανές συναλλαγές με τα δοκιμασμένα και προωθημένα μοντέλα.

Οφέλη από την αλγοριθμική συναλλαγή

Υπάρχουν διάφορα πλεονεκτήματα που επιτρέπει στον υπολογιστή να παρακολουθεί και να εκτελεί τις ζωντανές συναλλαγές. Ένα από τα οφέλη της διαπραγμάτευσης αλγορίθμων είναι η δυνατότητα ελαχιστοποίησης των συναισθημάτων σε όλη τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, καθώς οι συναλλαγές περιορίζονται σε ένα σύνολο προκαθορισμένων οδηγιών. Το ανθρώπινο εμπόριο είναι ευαίσθητο σε συναισθήματα όπως ο φόβος και η απληστία που μπορεί να οδηγήσουν σε κακή λήψη αποφάσεων. Μέσω της αυτοματοποιημένης διαπραγμάτευσης, οι έμποροι έχουν έναν εύκολο χρόνο να ακολουθήσουν το σχέδιο. Η αυτοματοποίηση της διαδικασίας συμβάλλει επίσης στον περιορισμό της υπέρβασης, όπου ορισμένοι έμποροι μπορούν να αγοράζουν και να πωλούν σε κάθε ευκαιρία που λαμβάνουν και μειώνουν τις πιθανότητες για ανθρώπινα λάθη.

Η διαπραγμάτευση με αλγόριθμους (Algos) συμβάλλει επίσης στην επίτευξη συνοχής. Η μεγαλύτερη πρόκληση στη διαδικασία διαπραγμάτευσης είναι ο προγραμματισμός του εμπορίου και η διαπραγμάτευση του σχεδίου. Η μη τήρηση όλων των κανόνων είναι πιθανό να αλλάξει αρνητικά κάθε πιθανότητα που έχει ένας έμπορος, ακόμα κι αν το σχέδιο διαπραγμάτευσης έχει τη δυνατότητα να είναι κερδοφόρο. Παρόλο που οι απώλειες αποτελούν μέρος της διαπραγμάτευσης, οι έμποροι του ανθρώπου μπορεί να αποθαρρυνθούν μετά από δύο ή περισσότερες διαδοχικές απώλειες και να μην προχωρήσουν στο επόμενο εμπόριο. Αν πέσει στη μέση της διαδικασίας, ο έμπορος καταστρέφει τυχόν πιθανότητες νίκης σε άλλους γύρους συναλλαγών. Η αυτοματοποιημένη διαπραγμάτευση συμβάλλει στην επίτευξη συνοχής, στο εμπόριο σύμφωνα με το σχέδιο και στην αύξηση των πιθανοτήτων νίκης.

Στις συναλλαγές, κάθε δευτερόλεπτο μετράει και η ταχύτητα των αλγοριθμικών συναλλαγών το καθιστά μια ευνοϊκή επιλογή για επενδύσεις. Οι υπολογιστές ανταποκρίνονται άμεσα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς και μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία παραγγελιών μόλις πληρούνται τα κριτήρια, πολύ πιο γρήγορα από ό, τι οποιοδήποτε άτομο μπορεί να αναγνωρίσει μια αλλαγή στην αγορά και να εισαγάγει χειροκίνητα παραγγελίες συναλλαγών. Επίσης, η έξοδος ή πολύ νωρίς ή αργά μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στις συναλλαγές της ημέρας και η αυτοματοποίηση της διαδικασίας βοηθά στη θεραπεία των επιρρεπείς σε ανθρώπινα λάθη.

Μειονεκτήματα της αλγοριθμικής συναλλαγής

Όπως και άλλες μηχανικές διαδικασίες, το αλγοριθμικό εμπόριο είναι μια εξελιγμένη διαδικασία και είναι επιρρεπές σε αποτυχίες. Ζητήματα συνδεσιμότητας στο Διαδίκτυο, απώλειες ενέργειας και σφάλματα υπολογιστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε λανθασμένες παραγγελίες, διπλές παραγγελίες και ακόμη και να λείπουν παραγγελίες που ενδέχεται να μην αποστέλλονται στην αγορά. Επίσης, θα μπορούσε να υπάρχει διαφορά μεταξύ των συναλλαγών που δημιουργούνται από τη στρατηγική συναλλαγών και των πραγματικών αποτελεσμάτων από τα αυτοματοποιημένα συστήματα συναλλαγών. Τα αυτοματοποιημένα συστήματα διαπραγμάτευσης πρέπει να παρακολουθούνται ανά πάσα στιγμή για την αποφυγή μηχανικών βλαβών.

Οι έμποροι που χρησιμοποιούν τεχνικές δοκιμής για τη βελτιστοποίηση των συστημάτων τους μπορεί να δημιουργήσουν συστήματα που φαίνονται καλά σε χαρτί αλλά δεν αποδίδουν σε μια ζωντανή αγορά. Το πρόβλημα μπορεί να προκύψει λόγω υπερβολικής βελτιστοποίησης, όπου οι έμποροι δημιουργούν μια υπερβολική προσαρμογή καμπύλης που παράγει ένα σχέδιο διαπραγμάτευσης που είναι προσεκτικά προσαρμοσμένο στην προηγούμενη συμπεριφορά των τιμών της αγοράς αλλά αναξιόπιστο σε ζωντανές, τρέχουσες αγορές. Ορισμένοι έμποροι υποθέτουν ότι ένα σχέδιο διαπραγμάτευσης πρέπει να έχει 100% κερδοφόρες συναλλαγές, χωρίς να αφήνει περιθώρια για αναλήψεις.

Το Bridgewater Hedge Fund

Η Bridgewater Associates είναι το μεγαλύτερο hedge fund στον κόσμο, με διαχείριση περιουσιακών στοιχείων άνω των 160 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Από μια ταπεινή αρχή, ο ιδρυτής Ray Dalio δημιούργησε σημαντική περιουσία, αλλά στη συνέχεια σχεδόν ρευστοποίησε την εταιρεία αφού προέβλεψε λανθασμένα την ύφεση της αγοράς το 1982. Αντ 'αυτού, η οικονομία πήγε το αντίθετο για μια έντονα ανοδική πορεία. Αυτή η αποτυχία, ωστόσο, ανάγκασε τον Ray Dalio να επανεκτιμήσει τη σκέψη του. Από αυτές τις εκδηλώσεις, ανέπτυξε τελικά τη στρατηγική Pure Alpha fund, η οποία είναι σε μεγάλο βαθμό ένα algo fund και είναι ένας από τους κύριους συντελεστές στην επιτυχία του Bridgewater. Στην πραγματικότητα, αυτή η στρατηγική λειτούργησε τόσο επιτυχημένα που ο Dalio τώρα μιλάει για την ανάπτυξη ενός προγράμματος τεχνητής νοημοσύνης (AI) για τη λειτουργία της εταιρείας με βάση τις αλγοριθμικές μεθοδολογίες που χρησιμοποιεί η Pure Alpha.

Μάθετε περισσότερα για τα άλγη και τις συναλλαγές:

  • Όροφος διαπραγμάτευσης Όροφος συναλλαγών Ένας όροφος συναλλαγών αναφέρεται σε ένα κυριολεκτικό πάτωμα σε ένα κτίριο όπου οι μετοχές, τα σταθερά έσοδα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, τα δικαιώματα προαίρεσης, τα εμπορεύματα ή οι διαπραγματευτές συναλλάγματος αγοράζουν και πωλούν τίτλους. Οι έμποροι αγοράζουν και πωλούν τίτλους για λογαριασμό πελατών ή για λογαριασμό της χρηματοοικονομικής εταιρείας που τους απασχολεί.
  • Χρόνος εντολών συναλλαγών - Χρονισμός εντολών συναλλαγών - Χρόνος διαπραγμάτευσης εμπορικών παραγγελιών αναφέρεται στη διάρκεια ζωής μιας συγκεκριμένης εντολής συναλλαγής. Οι πιο συνηθισμένοι τύποι χρονισμού εντολών συναλλαγών είναι εντολές αγοράς, εντολές GTC και εντολές πλήρωσης ή θανάτωσης.
  • Εντολές συναλλαγών - Εντολές συναλλαγών συναλλαγών - Οι εντολές συναλλαγών συναλλαγών αναφέρονται στους διαφορετικούς τύπους εντολών που μπορούν να τοποθετηθούν σε χρηματιστήρια συναλλαγών για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, όπως μετοχές ή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης.
  • Μηχανισμοί διαπραγμάτευσης - Μηχανισμοί διαπραγμάτευσης Οι μηχανισμοί διαπραγμάτευσης αναφέρονται στις διάφορες μεθόδους με τις οποίες διαπραγματεύονται περιουσιακά στοιχεία. Οι δύο κύριοι τύποι μηχανισμών διαπραγμάτευσης είναι μηχανισμοί διαπραγμάτευσης βάσει παραγγελιών και παραγγελιών

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found