Όριο σημαντικότητας στους ελέγχους - Επισκόπηση και μέθοδοι

Το κατώτατο όριο σημαντικότητας στους ελέγχους αναφέρεται στο σημείο αναφοράς που χρησιμοποιήθηκε για την απόκτηση εύλογης διασφάλισης ότι ένας έλεγχος δεν εντοπίζει ουσιώδη ανακρίβεια που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη χρηστικότητα των οικονομικών καταστάσεων.

Όριο σημαντικότητας στους ελέγχους

Δεν είναι εφικτό να δοκιμάσετε και να επαληθεύσετε κάθε συναλλαγή και οικονομικό αρχείο, επομένως το κατώτατο όριο σημαντικότητας είναι σημαντικό για την εξοικονόμηση πόρων, αλλά εξακολουθεί να ολοκληρώνει τον στόχο του ελέγχου.

Εξηγούμενη ουσία

Η ουσία μπορεί να έχει διάφορους ορισμούς σύμφωνα με διαφορετικά λογιστικά πρότυπα, όπως οι Γενικώς Αποδεκτές Αρχές Λογιστικής (GAAP) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS) Πρότυπα IFRS είναι τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS) που αποτελούνται από ένα σύνολο λογιστικών κανόνων που καθορίστε πώς οι συναλλαγές και άλλα λογιστικά γεγονότα πρέπει να αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις. Έχουν σχεδιαστεί για να διατηρούν την αξιοπιστία και τη διαφάνεια στον χρηματοοικονομικό κόσμο. Άλλα πιο συγκεκριμένα λογιστικά πρότυπα ενδέχεται να ισχύουν σε διαφορετικές περιστάσεις.

Σύμφωνα με το US GAAP, το GAAP GAAP, ή οι γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές, είναι ένα κοινώς αναγνωρισμένο σύνολο κανόνων και διαδικασιών που έχουν σχεδιαστεί για να διέπουν την εταιρική λογιστική και την οικονομική αναφορά. Το GAAP είναι ένα ολοκληρωμένο σύνολο λογιστικών πρακτικών που αναπτύχθηκαν από κοινού από το Συμβούλιο Χρηματοοικονομικών Λογιστικών Προτύπων (FASB) και, δεν υπάρχει συγκεκριμένος ορισμός για την ουσία. Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ, μια συναλλαγή θεωρείται ουσιώδης εάν παραλείψει ή ανακριβεί ότι μπορεί να επηρεάσει αποφάσεις που λαμβάνουν οι χρήστες βάσει οικονομικών πληροφοριών σχετικά με την αναφέρουσα οντότητα.

Διαφορετικά, η ουσία αναφέρεται στον πιθανό αντίκτυπο των πληροφοριών στη λήψη αποφάσεων του χρήστη σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις ή τις εκθέσεις της οντότητας.

Οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων περιλαμβάνουν:

 • Μέτοχοι
 • Πιστωτές
 • Προμηθευτές
 • Οι πελάτες
 • Διαχείριση
 • Ρυθμιστικές οντότητες

Παράδειγμα κατωφλίου σημαντικότητας στους ελέγχους

Υπάρχουν δύο συναλλαγές - η μία είναι δαπάνη 1,00 $ και η άλλη συναλλαγή είναι 1.000.000 $.

Είναι ξεκάθαρο, εάν η συναλλαγή 1,00 $ ήταν λανθασμένη, δεν θα έχει μεγάλο αντίκτυπο στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων, ακόμη και αν η εταιρεία ήταν μικρή. Ωστόσο, ένα σφάλμα σε μια συναλλαγή 1.000.000 $ θα έχει σχεδόν σίγουρα σημαντική επίδραση στις αποφάσεις του χρήστη σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις.

Καθορισμός της σημαντικότητας

Δεν υπάρχει σταθερός κανόνας για τον καθορισμό της σημασίας των συναλλαγών εντός των οικονομικών καταστάσεων. Οι ελεγκτές πρέπει να βασίζονται σε ορισμένες αρχές και επαγγελματική κρίση. Το ποσό και ο τύπος ανακρίβειας λαμβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισμό της σημασίας.

Στο παραπάνω παράδειγμα, υπάρχουν δύο συναλλαγές απόλυτων ποσών σε δολάρια. Ωστόσο, στην πράξη, ο καθορισμός της ουσιαστικότητας είναι πιο αποτελεσματικός σε σχετική βάση.

Για παράδειγμα, αντί να εξετάσει εάν μια συναλλαγή 1,00 $ ή 1.000.000 $ θεωρείται σημαντική, ο ελεγκτής θα αναφερθεί στο ποσοστό επίπτωσης που μπορεί να έχει η ανακρίβεια στις οικονομικές καταστάσεις.

Έτσι, για μια εταιρεία με έσοδα 5 εκατομμυρίων δολαρίων, η ανακρίβεια 1 εκατομμυρίου δολαρίων μπορεί να αντιπροσωπεύει μια επίπτωση περιθωρίου 20%, η οποία είναι πολύ σημαντική.

Ωστόσο, εάν η εταιρεία έχει έσοδα 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η ανακρίβεια 1 εκατομμυρίου δολαρίων θα έχει ως αποτέλεσμα μόνο την επίπτωση περιθωρίου 0,02%, η οποία, σε σχετική βάση, δεν είναι σημαντική για τη συνολική οικονομική απόδοση της εταιρείας.

Εάν το σφάλμα ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων οφειλόταν σε δόλια συμπεριφορά, η απάτη απάτη αναφέρεται σε οποιαδήποτε παραπλανητική δραστηριότητα που ασκείται από ένα άτομο με σκοπό να κερδίσει κάτι μέσω μέσων που παραβιάζουν το νόμο. Μία λέξη-κλειδί - ίσως ένας εκτελεστικός υπάλληλος που καταχράται χρήματα από την εταιρεία - αυτή η ανακρίβεια μπορεί να θεωρηθεί ουσιώδης, δεδομένου ότι συνεπάγεται πιθανή εγκληματική δραστηριότητα.

Επομένως, είναι ζωτικής σημασίας να ληφθούν υπόψη όχι μόνο τα απόλυτα και σχετικά ποσά των αναφορών, αλλά και οι ποιοτικές επιπτώσεις των αναφορών.

Μέθοδοι υπολογισμού της σημαντικότητας

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) απέφυγε να δώσει ποσοτικές οδηγίες και πρότυπα σχετικά με τον υπολογισμό της σημαντικότητας. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει σημείο αναφοράς ή τύπος, είναι πολύ υποκειμενικό κατά την κρίση του ελεγκτή.

Ωστόσο, ορισμένοι ακαδημαϊκοί φορείς έχουν αναπτύξει μεθόδους υπολογισμού.

Μέθοδοι υπολογισμού σημαντικότητας του Νορβηγικού Συμβουλίου Έρευνας

Το Νορβηγικό Συμβούλιο Έρευνας χρηματοδότησε μια μελέτη για τον υπολογισμό της σημαντικότητας που περιλαμβάνει μεθόδους ενός κανόνα εκτός από τις μεθόδους κανόνων μεταβλητού μεγέθους.

Μέθοδοι ενός κανόνα:

 • 5% των εσόδων προ φόρων
 • 5% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων
 • 1% των ιδίων κεφαλαίων
 • 1% των συνολικών εσόδων

Μέθοδοι κανόνα μεταβλητού μεγέθους:

 • 2% έως 5% του μικτού κέρδους (εάν είναι λιγότερο από 20.000 $)
 • 1% έως 2% του μικτού κέρδους (εάν το μικτό κέρδος είναι μεγαλύτερο από 20.000 $ αλλά λιγότερο από 1.000.000 $)
 • 5% έως 1% του μικτού κέρδους (εάν το μικτό κέρδος είναι μεγαλύτερο από 1.000.000 $ αλλά λιγότερο από 100.000.000 $
 • 5% του μικτού κέρδους (εάν το μικτό κέρδος είναι μεγαλύτερο από 100.000.000 $)

Υπάρχουν επίσης συνδυασμένες μέθοδοι που συνδυάζουν μερικές από τις μεθόδους και χρησιμοποιούν κατάλληλη στάθμιση για κάθε στοιχείο.

Έγγραφο συζήτησης 6: Κίνδυνος ελέγχου και ουσιαστικότητα (Ιούλιος 1984)

Αυτό το δημοσιευμένο έγγραφο παρέχει μεθόδους για εύρη υπολογισμού της σημαντικότητας. Ανάλογα με τον κίνδυνο ελέγχου, οι ελεγκτές θα επιλέξουν διαφορετικές τιμές εντός αυτών των ορίων.

 • 5% έως 10% των συνολικών εσόδων
 • 1% έως 2% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων
 • 1% έως 2% του μικτού κέρδους
 • 2% έως 5% των ιδίων κεφαλαίων
 • 5% έως 10% των καθαρών εσόδων

Μπορούν επίσης να συνδυαστούν σε μικτές μεθόδους.

Σχετικές αναγνώσεις

Το Finance προσφέρει την πιστοποίηση Πιστοποιημένου Τραπεζικού & Πιστοποιητικού Αναλυτή (CBCA) ™ CBCA ™ Η πιστοποίηση Πιστοποιημένου Τραπεζικού & Πιστωτικού Αναλυτή (CBCA) ™ είναι ένα παγκόσμιο πρότυπο για πιστωτικούς αναλυτές που καλύπτει χρηματοοικονομικά, λογιστικά, πιστωτική ανάλυση, ανάλυση ταμειακών ροών, μοντελοποίηση συμβολαίων, δάνειο αποπληρωμές και άλλα. πρόγραμμα πιστοποίησης για όσους θέλουν να πάρουν την καριέρα τους στο επόμενο επίπεδο. Για να συνεχίσετε να μαθαίνετε και να αναπτύσσετε τη βάση γνώσεων σας, ανατρέξτε στους παρακάτω σχετικούς πόρους:

 • Νομική ευθύνη των ελεγκτών Νομική ευθύνη των ελεγκτών Οι ανησυχίες σχετικά με τη νομική ευθύνη των ελεγκτών συνεχίζουν να αυξάνονται καθημερινά. Οι ελεγκτές είναι πολύ σημαντικοί άνθρωποι, διότι, τελικά, είναι υπεύθυνοι για την ενίσχυση της αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων για όλα τα είδη εξωτερικών χρηστών. Όπως και άλλοι επαγγελματίες, μπορούν να αντιμετωπίσουν αστική και ποινική ευθύνη
 • Λογιστικές πολιτικές Λογιστικές πολιτικές Οι λογιστικές πολιτικές είναι κανόνες και οδηγίες που έχουν καθοριστεί, ώστε μια εταιρεία να τις ακολουθεί κατά την προετοιμασία και παρουσίαση των οικονομικών της καταστάσεων
 • Έλεγχος νομικών επιπτώσεων Λογιστική Λογιστική είναι ένας όρος που περιγράφει τη διαδικασία ενοποίησης χρηματοοικονομικών πληροφοριών για να καταστούν σαφείς και κατανοητές για όλους
 • Αποδεικτικά στοιχεία σε ελεγκτικά τεκμήρια σε ελεγκτικά αποδεικτικά στοιχεία σε έλεγχο είναι πληροφορίες που συλλέγονται κατά την επανεξέταση των οικονομικών συναλλαγών, των υπολοίπων και των εσωτερικών ελέγχων μιας οντότητας για την πιστοποίηση της

Πρόσφατες δημοσιεύσεις