Δήλωση διατηρημένων κερδών - Επισκόπηση, χρήσεις, τρόπος ρύθμισης

Η κατάσταση των κερδών εις νέον παρέχει μια επισκόπηση των αλλαγών στα διατηρούμενα κέρδη μιας εταιρείας κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου λογιστικού κύκλου Λογιστικός κύκλος Ο λογιστικός κύκλος είναι η ολιστική διαδικασία καταγραφής και επεξεργασίας όλων των χρηματοοικονομικών συναλλαγών μιας εταιρείας, από τη στιγμή που πραγματοποιείται η συναλλαγή, έως την εκπροσώπησή της στις οικονομικές καταστάσεις, στο κλείσιμο των λογαριασμών. Το κύριο καθήκον του λογιστή είναι να παρακολουθεί τον πλήρη λογιστικό κύκλο από την αρχή έως το τέλος. Είναι δομημένο ως εξίσωση, έτσι ώστε να ανοίγει με τα διατηρούμενα κέρδη στην αρχή της περιόδου αναφοράς, να κάνει προσαρμογές για στοιχεία όπως το καθαρό εισόδημα και τα μερίσματα, και κλείνει με το υπόλοιπο των διατηρούμενων κερδών για αυτόν τον λογιστικό κύκλο. Το ισοζύγιο κλεισίματος για αυτόν τον λογιστικό κύκλο αποτελεί το υπόλοιπο έναρξης για την επόμενη λογιστική περίοδο της εταιρείας.

Δήλωση των Διατηρούμενων Κερδών

Η κατάσταση των κερδών εις νέον μπορεί να δημιουργηθεί ως αυτόνομο έγγραφο ή να προσαρτηθεί σε μια άλλη οικονομική κατάσταση, όπως στον ισολογισμό Ισολογισμός Ο ισολογισμός είναι μία από τις τρεις βασικές οικονομικές καταστάσεις. Αυτές οι καταστάσεις είναι σημαντικές τόσο για το χρηματοοικονομικό μοντέλο όσο και για τη λογιστική. Ο ισολογισμός εμφανίζει το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και τον τρόπο χρηματοδότησης αυτών των περιουσιακών στοιχείων, είτε μέσω χρέους είτε με ίδια κεφάλαια. Περιουσιακά στοιχεία = Υποχρεώσεις + Κατάσταση ιδίων κεφαλαίων ή αποτελεσμάτων Κατάσταση εσόδων Η Κατάσταση Εισοδήματος είναι μία από τις βασικές οικονομικές καταστάσεις μιας εταιρείας που δείχνει τα κέρδη και τις ζημίες τους για μια χρονική περίοδο. Το κέρδος ή η ζημία καθορίζεται λαμβάνοντας όλα τα έσοδα και αφαιρώντας όλα τα έξοδα τόσο από λειτουργικές όσο και από μη λειτουργικές δραστηριότητες.Αυτή η δήλωση είναι μία από τις τρεις καταστάσεις που χρησιμοποιούνται τόσο στα εταιρικά χρηματοοικονομικά (συμπεριλαμβανομένου του χρηματοοικονομικού μοντέλου) όσο και στη λογιστική. . Η δήλωση μπορεί να είναι έτοιμη να καλύψει έναν καθορισμένο κύκλο, είτε μηνιαία, τριμηνιαία ή ετησίως. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, απαιτείται η τήρηση των γενικά αποδεκτών λογιστικών αρχών (GAAP).

Η κατάσταση των κερδών εις νέον καταρτίζεται κυρίως για εξωτερικά μέρη, όπως επενδυτές και δανειστές, δεδομένου ότι τα εσωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν ήδη να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες για τα κέρδη εις νέον. Μερικές από τις πληροφορίες που ενδιαφέρονται εξωτερικοί ενδιαφερόμενοι είναι το καθαρό εισόδημα που διανέμεται ως μερίσματα στους επενδυτές.

Χρήσεις των Διατηρούμενων Κερδών

Τα κέρδη εις νέον είναι τα κέρδη που διατηρεί η εταιρεία για χρήση εσωτερικά ή για όταν υπάρχει ανάγκη. Τα κέρδη μπορούν να επανεπενδυθούν σε ορισμένες δραστηριότητες που δημιουργούν έσοδα της εταιρείας ή να χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή χρεών. Άλλες πιθανές χρήσεις των διατηρούμενων κερδών περιλαμβάνουν:

1. Επέκταση

Η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει τα διατηρούμενα κέρδη για να χρηματοδοτήσει την επέκταση των δραστηριοτήτων της. Τα κεφάλαια μπορεί να διατεθούν για την κατασκευή ενός νέου εργοστασίου, την αναβάθμιση της τρέχουσας υποδομής ή την πρόσληψη περισσότερου προσωπικού για την υποστήριξη της επέκτασης.

2. Νέα κυκλοφορία προϊόντων

Μια εταιρεία μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει τα παρακρατούμενα κέρδη για να χρηματοδοτήσει μια νέα κυκλοφορία προϊόντων για να αυξήσει τον κατάλογο των προσφορών προϊόντων της εταιρείας. Για παράδειγμα, μια εταιρεία επεξεργασίας ποτών μπορεί να εισαγάγει μια νέα γεύση ή να ξεκινήσει ένα εντελώς διαφορετικό προϊόν που ενισχύει την ανταγωνιστική του θέση στην αγορά.

3. Πληρωμές μερισμάτων

Το πλεόνασμα μπορεί να διανεμηθεί στους μετόχους της εταιρείας ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν στην εταιρεία.

4. Συγχώνευση ή εξαγορά

Κατά τη φάση ανάπτυξης της επιχείρησης, η διοίκηση μπορεί να αναζητά νέες στρατηγικές συνεργασίες που θα αυξήσουν την κυριαρχία και τον έλεγχο της εταιρείας στην αγορά.

Μια συγχώνευση συμβαίνει όταν η εταιρεία συνδυάζει τις δραστηριότητές της με άλλη συνδεδεμένη εταιρεία με στόχο την αύξηση των προσφορών προϊόντων, της υποδομής και της πελατειακής της βάσης. Η απόκτηση πραγματοποιείται όταν η εταιρεία αναλαμβάνει ένα ίδιο μέγεθος ή μικρότερη εταιρεία στον κλάδο της.

Δημιουργία δήλωσης παρακρατούμενων κερδών

Η κατάσταση των κερδών εις νέον συνήθως συμπυκνώνεται και δεν περιλαμβάνει τόσες πληροφορίες όπως άλλες οικονομικές καταστάσεις. Τα ακόλουθα είναι τα κύρια βήματα που λαμβάνονται κατά τον υπολογισμό του υπολοίπου των κερδών που παραμένουν στο τέλος της περιόδου αναφοράς:

1. Ξεκινήστε το υπόλοιπο έναρξης

Το αρχικό υπόλοιπο στην κατάσταση των κερδών εις νέον μεταφέρεται από το υπόλοιπο εις νέον της προηγούμενης περιόδου. Το αρχικό υπόλοιπο λαμβάνεται, για παράδειγμα, από τον ισολογισμό του προηγούμενου έτους. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι το υπόλοιπο κερδών για το προηγούμενο έτος είναι 100.000 $. Η εικόνα θα καταγραφεί ως εξής:

Υπόλοιπο αρχικών κερδών: 100.000 $

2. Προσθέστε καθαρό εισόδημα

Το επόμενο βήμα είναι να προσθέσετε το καθαρό εισόδημα (ή την καθαρή ζημία) για την τρέχουσα λογιστική περίοδο. Τα καθαρά έσοδα προέρχονται από την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων της εταιρείας, η οποία καταρτίζεται πρώτα πριν από την κατάσταση των κερδών εις νέον. Ας υποθέσουμε ότι το καθαρό εισόδημα για την τρέχουσα περίοδο είναι 50.000 $.

Υπόλοιπο αρχικών κερδών: 100.000 $

Προσθήκη: Καθαρό εισόδημα 50.000 $

Σημείωση: Εάν η εταιρεία υπέστη καθαρή ζημιά 50.000 $, το ποσό πρέπει να αφαιρεθεί από το αρχικό υπόλοιπο.

3. Έκπτωση μερισμάτων

Εάν η εταιρεία κατέβαλε μερίσματα σε επενδυτές κατά το τρέχον έτος, τότε το ποσό των μερισμάτων που καταβλήθηκε πρέπει να αφαιρεθεί από το σύνολο που προέκυψε από την προσθήκη του υπολοίπου των αρχικών κερδών και των καθαρών εσόδων. Εάν η εταιρεία δεν πληρώσει μερίσματα, η τιμή θα πρέπει να αναφέρεται ως 0 $. Ας υποθέσουμε ότι η εταιρεία πλήρωσε μερίσματα 30.000 $ από τα καθαρά έσοδα.

Υπόλοιπο αρχικών κερδών: 100.000 $

Προσθήκη: Καθαρό εισόδημα 50.000 $

Λιγότερα: Μερίσματα (30.000 $)

4. Υπολογίστε το υπόλοιπο των κερδών που διατηρούνται

Τέλος, υπολογίστε το ποσό των κερδών που διατηρούνται για την περίοδο προσθέτοντας καθαρά έσοδα και αφαιρώντας το ποσό των μερισμάτων που καταβλήθηκαν. Το τελικό υπόλοιπο των διακρατούμενων κερδών είναι το ποσό που καταχωρείται στα κέρδη εις νέον στον ισολογισμό του τρέχοντος έτους.

Υπόλοιπο αρχικών κερδών: 100.000 $

Προσθήκη: Καθαρό εισόδημα 50.000 $

Σύνολο: 150.000 $

Λιγότερα: Μερίσματα (30.000 $)

Λήξη υπολειπόμενου υπολοίπου κερδών 120.000 $

Ποιος χρησιμοποιεί τη δήλωση των διατηρούμενων κερδών

Ακολουθούν οι δύο κύριοι χρήστες της κατάστασης των κερδών εις νέον:

1. Επενδυτές

Ως μέτοχοι της εταιρείας, οι επενδυτές επιθυμούν να επωφεληθούν από τα αυξημένα μερίσματα ή την αυξανόμενη τιμή της μετοχής λόγω της συνεχούς κερδοφορίας της εταιρείας. Οι επενδυτές εξετάζουν το υπόλοιπο των κερδών του τρέχοντος έτους και του προηγούμενου έτους για να προβλέψουν μελλοντικές πληρωμές μερισμάτων και αύξηση της τιμής της μετοχής της εταιρείας.

2. Δανειστές

Οι δανειστές ενδιαφέρονται να γνωρίζουν την ικανότητα της εταιρείας να τηρήσει τις υποχρεώσεις της στο μέλλον. Οι δανειστές θέλουν να δανείζουν σε καθιερωμένες και κερδοφόρες εταιρείες που διατηρούν ορισμένα από τα αναφερόμενα κέρδη τους για μελλοντική χρήση. Ακόμα κι αν η εταιρεία αντιμετωπίζει επιβράδυνση στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, μπορεί ακόμα να κάνει χρήση των παρακρατούμενων κερδών για να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις χρέους της.

Επιπρόσθετοι πόροι

Το Finance προσφέρει την πιστοποίηση Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA® Συμμετάσχετε 350.600+ μαθητές που εργάζονται σε εταιρείες όπως το Amazon, το JP Morgan και το πρόγραμμα πιστοποίησης Ferrari για όσους θέλουν να πάρουν την καριέρα τους στο επόμενο επίπεδο. Για να συνεχίσετε να μαθαίνετε και να προωθείτε την καριέρα σας, οι ακόλουθοι πόροι χρηματοδότησης θα είναι χρήσιμοι:

  • Κατάσταση Ταμειακών Ροών Κατάσταση Ταμειακών Ροών Μια Κατάσταση Ταμειακών Ροών (επίσημα ονομάζεται Κατάσταση Ταμειακών Ροών) περιέχει πληροφορίες για το πόσα μετρητά έχει δημιουργήσει και χρησιμοποιήσει μια εταιρεία κατά τη διάρκεια μιας δεδομένης περιόδου. Περιλαμβάνει 3 ενότητες: μετρητά από πράξεις, μετρητά από επενδύσεις και μετρητά από χρηματοδότηση.
  • Κέρδη ανά μετοχή (EPS) Κέρδη ανά μετοχή (EPS) Τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) είναι μια βασική μέτρηση που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του μεριδίου του κοινού μετόχου στα κέρδη της εταιρείας. Το EPS μετρά το κέρδος κάθε κοινής μετοχής
  • Προγράμματα στοιχείων γραμμής ισολογισμού Προβολής προβολής στοιχείων γραμμής ισολογισμού Η προβολή στοιχείων γραμμής ισολογισμού περιλαμβάνει ανάλυση κεφαλαίου κίνησης, PP&E, μετοχικού κεφαλαίου και καθαρού εισοδήματος. Αυτός ο οδηγός αναλύει τον τρόπο υπολογισμού
  • Προβλέποντας στοιχεία γραμμής Κατάστασης εσόδων Προβλέποντας στοιχεία γραμμής Κατάστασης εισοδήματος Συζητάμε τις διάφορες μεθόδους προβολής στοιχείων γραμμής κατάστασης αποτελεσμάτων. Η προβολή των στοιχείων γραμμής δήλωσης εισοδήματος ξεκινά με έσοδα από πωλήσεις και, στη συνέχεια, με κόστος

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found