Αντι-ντάμπινγκ - Επισκόπηση, Τρόπος υπολογισμού και παραδείγματα

Ο δασμός αντιντάμπινγκ είναι δασμολογικός δασμός Ο δασμός είναι μια μορφή φόρου που επιβάλλεται σε εισαγόμενα αγαθά ή υπηρεσίες. Τα τιμολόγια είναι ένα κοινό στοιχείο στο διεθνές εμπόριο. Οι πρωταρχικοί στόχοι της επιβολής που επιβάλλονται σε εισαγωγές που κατασκευάζονται σε χώρες του εξωτερικού και οι τιμές τους είναι χαμηλότερες από την εύλογη αξία ο αγοραστής. Η εύλογη αξία ισχύει για ένα προϊόν που πωλείται ή διαπραγματεύεται στην αγορά στην οποία ανήκει ή υπό κανονικές συνθήκες - και όχι σε ένα προϊόν που εκκαθαρίζεται. παρόμοιων προϊόντων στην εγχώρια αγορά. Η κυβέρνηση επιβάλλει δασμό αντιντάμπινγκ στις ξένες εισαγωγές όταν πιστεύει ότι τα εμπορεύματα «ντάμπινγκ» - μέσω της χαμηλής τιμολόγησης - στην εγχώρια αγορά.Επιβάλλεται δασμός αντιντάμπινγκ για την προστασία των τοπικών επιχειρήσεων και των αγορών από τον αθέμιτο ανταγωνισμό από ξένες εισαγωγές.

Υποχρέωση αντιντάμπινγκ

Ο δασμός τιμολογείται σε ποσό που ισούται με τη διαφορά μεταξύ του κανονικού κόστους των προϊόντων στη χώρα εισαγωγής και της αγοραίας αξίας παρόμοιων αγαθών στη χώρα εξαγωγής ή σε άλλες χώρες που παράγουν παρόμοια προϊόντα. Ο δασμός αντιντάμπινγκ μπορεί να κυμαίνεται από 0% έως 550% της τιμής τιμολογίου των εμπορευμάτων.

Ο ρόλος του ΠΟΕ στη ρύθμιση των μέτρων αντιντάμπινγκ

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη ρύθμιση των μέτρων αντιντάμπινγκ. Ως διεθνής οργανισμός, ο ΠΟΕ δεν ρυθμίζει τις επιχειρήσεις που κατηγορούνται ότι ασκούν δραστηριότητες ντάμπινγκ, αλλά διαθέτει την εξουσία να ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο οι κυβερνήσεις αντιδρούν στις δραστηριότητες ντάμπινγκ στην επικράτειά τους.

Μερικές κυβερνήσεις μερικές φορές αντιδρούν σκληρά σε ξένες εταιρείες που ασχολούνται με δραστηριότητες ντάμπινγκ με την επιβολή δασμών αντιντάμπινγκ στις ξένες εισαγωγές και ο ΠΟΕ μπορεί να έρθει για να διαπιστώσει εάν οι ενέργειες είναι γνήσιες ή αν αντιβαίνουν στην αρχή της ελεύθερης αγοράς του ΠΟΕ. είναι ένα οικονομικό σύστημα που επιτρέπει και ενθαρρύνει την ιδιωτική ιδιοκτησία των επιχειρήσεων που λειτουργούν για να αποφέρουν κέρδη. Επίσης γνωστό ως σύστημα αγοράς, ο καπιταλισμός χαρακτηρίζεται από ιδιωτικά δικαιώματα ιδιοκτησίας γης, ανταγωνιστικές αγορές, τον σταθερό κανόνα του δικαίου, ελεύθερα λειτουργούσες κεφαλαιαγορές.

Σύμφωνα με τη συμφωνία αντιντάμπινγκ του ΠΟΕ, το ντάμπινγκ είναι νόμιμο, εκτός εάν απειλεί να προκαλέσει σημαντική ζημία στην εγχώρια αγορά της χώρας εισαγωγής. Επίσης, ο οργανισμός απαγορεύει το ντάμπινγκ όταν η ενέργεια προκαλεί υλική καθυστέρηση στην εγχώρια αγορά.

Σε περίπτωση πρακτικής ντάμπινγκ, ο ΠΟΕ επιτρέπει στην κυβέρνηση της πληγείσας χώρας να λάβει νομικά μέτρα κατά της χώρας ντάμπινγκ, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις πραγματικής υλικής ζημίας σε βιομηχανίες στην εγχώρια αγορά. Η κυβέρνηση πρέπει να αποδείξει ότι το ντάμπινγκ πραγματοποιήθηκε, η έκταση του ντάμπινγκ όσον αφορά το κόστος και η ζημία ή η απειλή πρόκλησης ζημίας στην εγχώρια αγορά.

Υπολογισμός του δασμού αντιντάμπινγκ

Η συμφωνία αντιντάμπινγκ του ΠΟΕ επιτρέπει στις κυβερνήσεις να ενεργούν με τρόπο που δεν κάνει διάκριση μεταξύ εμπορικών εταίρων και τηρεί την αρχή DATT 1994 κατά τον υπολογισμό του δασμού. Η αρχή της GATT 1994 παρέχει μια σειρά κατευθυντήριων γραμμών για τη ρύθμιση του εμπορίου μεταξύ των μελών του ΠΟΕ. Απαιτεί τα εισαγόμενα αγαθά να μην υπόκεινται σε εσωτερικούς φόρους που υπερβαίνουν το κόστος που επιβάλλεται στα εγχώρια αγαθά.

Επίσης, απαιτεί τα εισαγόμενα προϊόντα να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως τα εγχώρια αγαθά σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς. Ωστόσο, επιτρέπει στην κυβέρνηση να επιβάλει δασμό στις ξένες εισαγωγές εάν υπερβαίνουν τα δεσμευμένα ποσοστά και απειλεί να προκαλέσει ζημία στην εγχώρια αγορά.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να προσδιοριστεί εάν ένα εισαγόμενο προϊόν έχει γίνει ντάμπινγκ ελαφρά ή βαριά, καθώς και το ποσό του δασμού που πρέπει να εφαρμοστεί. Η πρώτη μέθοδος είναι ο υπολογισμός του δασμού αντιντάμπινγκ με βάση την κανονική τιμή του προϊόντος.

Η δεύτερη εναλλακτική λύση είναι να χρησιμοποιήσετε την τιμή που χρεώνεται στο ίδιο προϊόν αλλά σε διαφορετική χώρα. Η τελευταία εναλλακτική λύση είναι να υπολογιστεί ο δασμός με βάση το συνολικό κόστος προϊόντος, τα έξοδα και τα περιθώρια κέρδους του κατασκευαστή Περιθώριο κέρδους Στη λογιστική και τη χρηματοδότηση, το περιθώριο κέρδους είναι ένα μέτρο των κερδών μιας εταιρείας σε σχέση με τα έσοδά της. Οι τρεις βασικές μετρήσεις περιθωρίου κέρδους είναι το μικτό κέρδος (συνολικά έσοδα μείον το κόστος των πωληθέντων αγαθών (COGS)), το λειτουργικό κέρδος (έσοδα μείον COGS και λειτουργικά έξοδα) και το καθαρό κέρδος (έσοδα μείον όλα τα έξοδα).

Παραδείγματα περιπτώσεων ντάμπινγκ στις Ηνωμένες Πολιτείες

Πρόσφατα, σημειώθηκε αύξηση του αριθμού των υποθέσεων αντιντάμπινγκ που ξεκίνησαν από αμερικανικές επιχειρήσεις. Οι τοπικές επιχειρήσεις βασίζονται σε νόμους αντιντάμπινγκ για να περιορίσουν τον αθέμιτο ανταγωνισμό από τις εισαγωγές κάτω από την αγοραία αξία που κατασκευάζονται στο εξωτερικό. Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου (ITC) επιβάλλει δασμούς αντιντάμπινγκ βάσει των συστάσεων του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ.

1. Οθόνες επίπεδης οθόνης με ντάμπινγκ από ιαπωνικές εταιρείες το 1991

Μετά από καταγγελίες αμερικανικών επιχειρήσεων σχετικά με την απόρριψη οθονών επίπεδης οθόνης (FPD) από ιαπωνικές εταιρείες, το Υπουργείο Εμπορίου έκρινε ότι οι ιαπωνικές εταιρείες ευθύνονται για την απόρριψη των οθονών FPD στην αγορά των ΗΠΑ. Κατά συνέπεια, η ITC ξεκίνησε έρευνα στις αρχές του 1991, και η εταιρεία διαπίστωσε ότι οι ιαπωνικές εταιρείες πέταξαν οθόνες FPD, προκαλώντας σημαντική ζημιά στις αμερικανικές επιχειρήσεις. Η ITC συνέστησε δασμό αντιντάμπινγκ 62,5% σε οθόνες FPD που εισήχθησαν από την Ιαπωνία.

2. Ντάμπινγκ χάλυβα από κινεζικές εταιρείες το 2015

Οι μεγάλοι αμερικανοί παραγωγοί χάλυβα υπέβαλαν καταγγελίες στο Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ για την απόρριψη χάλυβα από κινεζικές εταιρείες στις αγορές των ΗΠΑ. Οι αμερικανικές επιχειρήσεις παραπονέθηκαν ότι οι μεγάλες εισαγωγές χάλυβα οδήγησαν σε αθέμιτο ανταγωνισμό, καθώς οι εισαγωγές ήταν αδικαιολόγητα χαμηλές τιμές.

Η ITC διερεύνησε τους ισχυρισμούς μετά από σύσταση του Υπουργείου Εμπορίου για να μάθει αν υπήρχε τραυματισμός ή απειλή τραυματισμού στην εγχώρια αγορά. Το πρακτορείο έκρινε τις κινεζικές εταιρείες ένοχες για την απόρριψη προϊόντων χάλυβα και ότι προκάλεσε σημαντική ζημιά στις αμερικανικές επιχειρήσεις. Η ITC επέβαλε εισαγωγικό δασμό 500% σε επιλεγμένες εισαγωγές χάλυβα από την Κίνα για την προστασία της εγχώριας βιομηχανίας χάλυβα.

Σχετικές αναγνώσεις

Το Finance προσφέρει την πιστοποίηση Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA® Συμμετάσχετε 350.600+ μαθητές που εργάζονται σε εταιρείες όπως το Amazon, το JP Morgan και το πρόγραμμα πιστοποίησης Ferrari για όσους θέλουν να πάρουν την καριέρα τους στο επόμενο επίπεδο. Για να συνεχίσετε να μαθαίνετε και να προωθείτε την καριέρα σας, οι ακόλουθοι πόροι χρηματοδότησης θα είναι χρήσιμοι:

  • Κόστος Κατασκευασθέντων Εμπορευμάτων (COGM) Κόστος Κατασκευασθέντων Αγαθών (COGM) Το Κόστος Κατασκευασθέντων Εμπορευμάτων, γνωστό και ως COGM, είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται στη λογιστική διαχείρισης που αναφέρεται σε ένα χρονοδιάγραμμα ή δήλωση που δείχνει το συνολικό κόστος παραγωγής μιας εταιρείας κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
  • Ικανότητα αγοραστικής δύναμης (ΣΔΙΤ) Ισοτιμία αγοραστικής δύναμης Η έννοια της ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης (ΣΔΙΤ) χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση πολυμερών συγκρίσεων μεταξύ των εθνικών εισοδημάτων και του βιοτικού επιπέδου των διαφόρων χωρών. Η αγοραστική δύναμη μετράται από την τιμή ενός συγκεκριμένου καλαθιού αγαθών και υπηρεσιών. Έτσι, η ισοτιμία μεταξύ δύο χωρών συνεπάγεται ότι μια μονάδα νομίσματος σε μια χώρα θα αγοράσει
  • Εμπόριο εμποδίων Εμπόριο εμπορίου Τα εμπόδια εμπορίου είναι νομικά μέτρα που τίθενται σε εφαρμογή κυρίως για την προστασία της εγχώριας οικονομίας ενός έθνους. Μειώνουν συνήθως την ποσότητα αγαθών και υπηρεσιών που μπορούν να εισαχθούν. Αυτοί οι εμπορικοί φραγμοί έχουν τη μορφή δασμών ή φόρων και
  • Τιμολόγηση μεταβίβασης Τιμολόγηση μεταβίβασης Η τιμολόγηση μεταφοράς αναφέρεται στις τιμές αγαθών και υπηρεσιών που ανταλλάσσονται μεταξύ κοινώς ελεγχόμενων νομικών οντοτήτων εντός μιας επιχείρησης. Για παράδειγμα, εάν μια θυγατρική εταιρεία πωλεί αγαθά ή παρέχει υπηρεσίες στην εταιρεία χαρτοφυλακίου, η τιμή που χρεώνεται αναφέρεται ως τιμή μεταβίβασης

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found