Μακροοικονομικός παράγοντας - Επισκόπηση, στοιχεία, τύποι

Ένας μακροοικονομικός παράγοντας είναι ένα μοτίβο, χαρακτηριστικό ή κατάσταση που προέρχεται από, ή σχετίζεται με, μια μεγαλύτερη πτυχή μιας οικονομίας παρά ενός συγκεκριμένου πληθυσμού. Το χαρακτηριστικό μπορεί να είναι ένα σημαντικό οικονομικό, περιβαλλοντικό ή γεωπολιτικό γεγονός που επηρεάζει ευρέως μια περιφερειακή ή εθνική οικονομία.

Μακροοικονομικός παράγοντας

Ένας μακροοικονομικός παράγοντας μπορεί να περιλαμβάνει κάτι που επηρεάζει την πορεία ή την κατεύθυνση μιας δεδομένης μεγάλης κλίμακας οικονομίας. Νομισματική πολιτική Νομισματική πολιτική Η νομισματική πολιτική είναι μια οικονομική πολιτική που διαχειρίζεται το μέγεθος και τον ρυθμό ανάπτυξης της προσφοράς χρήματος σε μια οικονομία. Είναι ένα ισχυρό εργαλείο για τη ρύθμιση μακροοικονομικών μεταβλητών όπως ο πληθωρισμός και η ανεργία. και άλλοι κανονισμοί, για παράδειγμα, μπορούν να επηρεάσουν τις εθνικές και κρατικές οικονομίες, ενώ παράλληλα θα έχουν δυνητικά μεγάλες παγκόσμιες συνέπειες.

Πληθωρισμός Πληθωρισμός Ο πληθωρισμός είναι μια οικονομική έννοια που αναφέρεται σε αυξήσεις στο επίπεδο τιμών των αγαθών για μια καθορισμένη χρονική περίοδο. Η άνοδος του επιπέδου των τιμών σημαίνει ότι το νόμισμα σε μια δεδομένη οικονομία χάνει την αγοραστική του δύναμη (δηλ. Λιγότερα μπορούν να αγοραστούν με το ίδιο χρηματικό ποσό). , το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕγχΠ), το εθνικό εισόδημα και τα επίπεδα ανεργίας είναι παραδείγματα μακροοικονομικών παραγόντων. Τέτοιες μετρήσεις οικονομικής απόδοσης παρακολουθούνται στενά από κράτη, εταιρείες και καταναλωτές. Η συσχέτιση μεταξύ διαφόρων μακροοικονομικών παραγόντων ερευνάται εκτενώς στον τομέα της μακροοικονομικής.

Περίληψη

  • Ένας μακροοικονομικός παράγοντας είναι ένα φαινόμενο, μοτίβο ή κατάσταση που προέρχεται από ή σχετίζεται με μια μεγάλη πτυχή μιας οικονομίας παρά ενός συγκεκριμένου πληθυσμού.
  • Ο πληθωρισμός, το ακαθάριστο εθνικό προϊόν (ΑΕγχΠ), το εθνικό εισόδημα και τα επίπεδα ανεργίας είναι παραδείγματα μακροοικονομικών παραγόντων.
  • Οι μακροοικονομικοί παράγοντες μπορεί να είναι είτε θετικοί, αρνητικοί είτε ουδέτεροι.

Κατανόηση της μακροοικονομικής

Η μακροοικονομική είναι ένα πεδίο οικονομικών που μελετά ευρύτερες οικονομικές τάσεις, όπως ο πληθωρισμός, οι ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης, τα επίπεδα τιμών, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) είναι ένα τυπικό μέτρο της οικονομικής υγείας μιας χώρας και δείκτης του βιοτικού του επιπέδου. Επίσης, το ΑΕγχΠ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση των επιπέδων παραγωγικότητας μεταξύ διαφορετικών χωρών. , εθνικό εισόδημα και αλλαγές στα επίπεδα ανεργίας.

Πληθωρισμός

Ο πληθωρισμός είναι μια προοδευτική αύξηση του μέσου κόστους αγαθών και υπηρεσιών στην οικονομία με την πάροδο του χρόνου.

Ποσοστό οικονομικής ανάπτυξης

Ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης είναι η ποσοστιαία μεταβολή στο κόστος της παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών σε μια χώρα σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, σε σχέση με μια προηγούμενη περίοδο.

Επίπεδο τιμών

Ένα επίπεδο τιμών είναι η διακύμανση των υφιστάμενων τιμών για οικονομικά παραγόμενα αγαθά και υπηρεσίες. Σε ευρύτερους όρους, το επίπεδο των τιμών αναφέρεται στο κόστος ενός αγαθού, μιας υπηρεσίας ή μιας ασφάλειας.

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕγχΠ)

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) είναι ένα ποσοτικό μέτρο της αγοραίας αξίας όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μια δεδομένη χρονική περίοδο.

Εθνικό εισόδημα

Το εθνικό εισόδημα είναι το συνολικό χρηματικό ποσό που δημιουργείται σε ένα έθνος.

Επίπεδο ανεργίας

Το επίπεδο ή το ποσοστό ανεργίας είναι το ποσοστό ανέργων του εργατικού δυναμικού σε μια δεδομένη χώρα, το οποίο υπολογίζεται και δηλώνεται ως ποσοστό.

Τύποι μακροοικονομικών παραγόντων

Μακροοικονομικός παράγοντας - Τύποι

1. Θετικό

Οι θετικοί μακροοικονομικοί παράγοντες περιλαμβάνουν γεγονότα που τελικά τονώνουν την οικονομική σταθερότητα και την επέκταση εντός μιας χώρας ή μιας ομάδας χωρών.

Κάθε εξέλιξη που οδηγεί σε αύξηση της ζήτησης αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. μείωση της τιμής) θεωρείται θετικός μακροοικονομικός παράγοντας. Καθώς η ζήτηση για προϊόντα και υπηρεσίες Προϊόντα και υπηρεσίες Ένα προϊόν είναι ένα απτό στοιχείο που διατίθεται στην αγορά για απόκτηση, προσοχή ή κατανάλωση, ενώ μια υπηρεσία είναι ένα άυλο είδος, το οποίο προκύπτει από αυξανόμενους, εγχώριους και ξένους προμηθευτές των προϊόντων θα αναπόφευκτα επωφεληθείτε από τα αυξημένα έσοδα που προκύπτουν από την αυξημένη κίνηση των πελατών. Στην πραγματικότητα, τα υψηλότερα κέρδη θα αυξήσουν τις τιμές των μετοχών σε μεγαλύτερη κλίμακα.

2. Αρνητικό

Οι αρνητικοί μακροοικονομικοί παράγοντες περιλαμβάνουν γεγονότα που μπορεί να απειλήσουν την εθνική ή παγκόσμια οικονομία

Οι ανησυχίες για πολιτική αβεβαιότητα που προκαλούνται από τη συμμετοχή ενός έθνους σε αστικές ή παγκόσμιες συγκρούσεις είναι πιθανό να επιδεινώσουν την οικονομική αναταραχή λόγω της ανακατανομής των πόρων ή ζημιών σε περιουσιακά στοιχεία, περιουσιακά στοιχεία και βιοποριστικά μέσα.

Οι αρνητικοί μακροοικονομικοί παράγοντες περιλαμβάνουν επίσης παγκόσμιες πανδημίες (π.χ. Covid-19) ή φυσικές καταστροφές, όπως τυφώνες, σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές κ.λπ.

3. Ουδέτερο

Ορισμένες οικονομικές αλλαγές δεν είναι ούτε θετικές ούτε αρνητικές. Αντίθετα, οι ακριβείς συνέπειες αξιολογούνται με βάση τον σκοπό της δράσης, όπως ο έλεγχος του εμπορίου πέρα ​​από τα περιφερειακά ή εθνικά σύνορα.

Η φύση μιας συγκεκριμένης δράσης, όπως η εφαρμογή ή η διακοπή ενός εμπορικού εμπάργκο, θα έρθει με μια ποικιλία συνεπειών που εξαρτώνται από τη χώρα που επηρεάζεται και τους στόχους πίσω από τη δράση που αναλαμβάνεται.

Σημασία των μακροοικονομικών παραγόντων

Οι οικονομικοί εμπειρογνώμονες και οι ερευνητές αναφέρονται συχνά στις τάσεις των μακροοικονομικών παραγόντων καθώς προσπαθούν να βρουν τρόπους για να αποσαφηνίσουν τους στόχους της οικονομικής πολιτικής και να προσπαθήσουν να επιτύχουν την οικονομική ευημερία. Προσπαθούν επίσης να προβλέψουν μελλοντικά ποσοστά απασχόλησης, πληθωρισμό και άλλους κύριους μακροοικονομικούς παράγοντες. Τέτοιες προβλέψεις επηρεάζουν τις αποφάσεις που λαμβάνονται από κράτη, άτομα και επιχειρήσεις.

Περισσότεροι πόροι

Το Finance προσφέρει την πιστοποίηση Πιστοποιημένου Τραπεζικού & Πιστοποιητικού Αναλυτή (CBCA) ™ CBCA ™ Η πιστοποίηση Πιστοποιημένου Τραπεζικού & Πιστωτικού Αναλυτή (CBCA) ™ είναι ένα παγκόσμιο πρότυπο για πιστωτικούς αναλυτές που καλύπτει χρηματοοικονομικά, λογιστικά, πιστωτική ανάλυση, ανάλυση ταμειακών ροών, μοντελοποίηση συμβολαίων, δάνειο αποπληρωμές και άλλα. πρόγραμμα πιστοποίησης για όσους θέλουν να πάρουν την καριέρα τους στο επόμενο επίπεδο. Για να συνεχίσετε να μαθαίνετε και να προωθείτε την καριέρα σας, οι ακόλουθοι πόροι θα είναι χρήσιμοι:

  • Οικονομικοί δείκτες Οικονομικοί δείκτες Ένας οικονομικός δείκτης είναι μια μέτρηση που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση, τη μέτρηση και την αξιολόγηση της συνολικής κατάστασης της υγείας της μακροοικονομίας. Οικονομικοί δείκτες
  • Νομισματική Πολιτική Νομισματική Πολιτική Η νομισματική πολιτική είναι μια οικονομική πολιτική που διαχειρίζεται το μέγεθος και τον ρυθμό ανάπτυξης της προσφοράς χρήματος σε μια οικονομία. Είναι ένα ισχυρό εργαλείο για τη ρύθμιση μακροοικονομικών μεταβλητών όπως ο πληθωρισμός και η ανεργία.
  • Ονομαστικό ΑΕΠ έναντι Πραγματικού ΑΕΠ Ονομαστικό ΑΕΠ έναντι Πραγματικού ΑΕΠ Ονομαστικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) και Πραγματικό ΑΕΠ και οι δύο ποσοτικοποιούν τη συνολική αξία όλων των αγαθών που παράγονται σε μια χώρα σε ένα έτος. Ωστόσο, το πραγματικό ΑΕΠ προσαρμόζεται για τον πληθωρισμό, ενώ το ονομαστικό ΑΕΠ δεν είναι.
  • Διαρθρωτική ανεργία Διαρθρωτική ανεργία Η διαρθρωτική ανεργία είναι ένας τύπος ανεργίας που προκαλείται από τη διαφορά μεταξύ των δεξιοτήτων που διαθέτει ο άνεργος πληθυσμός και των θέσεων εργασίας που διατίθενται στην αγορά. Η διαρθρωτική ανεργία είναι ένα μακροχρόνιο γεγονός που προκαλείται από θεμελιώδεις αλλαγές στην οικονομία.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found