ΟΟΣΑ - Επισκόπηση, Αποστολή και Στόχοι, Λειτουργίες

Ο ΟΟΣΑ, ή Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, είναι ένας διεθνής οργανισμός που προωθεί τον συντονισμό της πολιτικής και την οικονομική ελευθερία Οικονομία της αγοράς Η οικονομία της αγοράς ορίζεται ως ένα σύστημα όπου η παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών καθορίζεται σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες επιθυμίες και ικανότητες της αγοράς μεταξύ των ανεπτυγμένων εθνών. Ο ΟΟΣΑ προήλθε από τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Οικονομικής Συνεργασίας (ΟΟΣΑ) που ιδρύθηκε το 1948 για την παρακολούθηση αμερικανικών και καναδικών συνεισφορών στο πλαίσιο του σχεδίου Marshall.

ΟΟΣΑ

Με έδρα στο Παρίσι, Γαλλία, ο ΟΟΣΑ ιδρύθηκε το 1961 και περιελάμβανε μέλη από δημοκρατικά κράτη όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, χώρες της Δυτικής Ευρώπης, Ιαπωνία, Καναδάς, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία. Ο οργανισμός επεκτάθηκε τη δεκαετία του 1990 για να συμπεριλάβει τα κράτη του Μεξικού, της Νότιας Κορέας και της Ανατολικής Ευρώπης. Τα τελευταία χρόνια, η Ινδία, η Βραζιλία, η Κίνα και η Ινδονησία συνέβαλαν επίσης στην ημερήσια διάταξη εργασίας του ΟΟΣΑ.

Η αποστολή του ΟΟΣΑ

Η αποστολή του ΟΟΣΑ είναι να προωθήσει πολιτικές που θα βελτιώσουν την οικονομική και κοινωνική πρόνοια Κοινωνική ασφάλιση Η κοινωνική ασφάλιση είναι ένα πρόγραμμα ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ που παρέχει κοινωνική ασφάλιση και παροχές σε άτομα με ανεπαρκές ή καθόλου εισόδημα. Το πρώτο κοινωνικό των ανθρώπων στις ανεπτυγμένες χώρες.

Οι στόχοι του ΟΟΣΑ

Ο κύριος σκοπός του ΟΟΣΑ είναι να βελτιώσει την παγκόσμια οικονομία και να προωθήσει το παγκόσμιο εμπόριο. Παγκοσμιοποίηση Η παγκοσμιοποίηση είναι η ενοποίηση και αλληλεπίδραση των ατόμων του κόσμου, των κυβερνήσεων, των εταιρειών και των χωρών. Έχει επιτευχθεί μέσω του. Παρέχει διέξοδο στις κυβερνήσεις διαφόρων χωρών να συνεργαστούν για να βρουν λύσεις σε κοινά προβλήματα. Περιλαμβάνει συνεργασία με δημοκρατικά έθνη που έχουν κοινή δέσμευση για βελτίωση της οικονομίας και της ευημερίας του γενικού πληθυσμού.

Ο κύριος στόχος του ΟΟΣΑ είναι να βοηθήσει τις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο να επιτύχουν τα ακόλουθα:

 • Βελτιώστε την εμπιστοσύνη στις αγορές και τα ιδρύματα που τους βοηθούν να λειτουργήσουν.
 • Λάβετε υγιή δημόσια οικονομικά για να επιτύχετε μελλοντική βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.
 • Επίτευξη ανάπτυξης μέσω καινοτομίας, φιλικών προς το περιβάλλον στρατηγικών και της αειφορίας Αειφορία Η βιωσιμότητα είναι βασικά η ικανότητα κάλυψης των αναγκών της τρέχουσας γενιάς χρησιμοποιώντας διαθέσιμους πόρους χωρίς να προκαλεί τις μελλοντικές γενιές αναπτυσσόμενων οικονομιών.
 • Παρέχετε πόρους στους ανθρώπους για να αναπτύξουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να είναι παραγωγικοί.

Η οργανωτική δομή του ΟΟΣΑ

Η οργάνωση είναι δομημένη σε τρία επίπεδα: το Συμβούλιο, τη Γραμματεία και τις επιτροπές.

1. Το Συμβούλιο

Το Συμβούλιο αποτελείται από πρεσβευτές από τα κράτη μέλη. Ασκούν εξουσία στη λήψη αποφάσεων και στον καθορισμό στόχων για τον οργανισμό. Είναι υπεύθυνοι για τη στρατηγική κατεύθυνση του ΟΟΣΑ.

2. Η Γραμματεία

Η δεύτερη βαθμίδα είναι ο Γενικός Γραμματέας, ο αναπληρωτής και οι διευθύνσεις. Ο σημερινός Γενικός Γραμματέας του ΟΟΣΑ είναι ο Jose Angel Gurria, οικονομολόγος και διπλωμάτης του Μεξικού. Η Γραμματεία απαριθμεί 2.500 μέλη και περιλαμβάνει οικονομολόγους, επιστήμονες και δικηγόρους που είναι υπεύθυνοι για τη συλλογή δεδομένων και την έρευνα και ανάλυση. Το συμβούλιο και ο Γενικός Γραμματέας επιβλέπουν τις εργασίες της Γραμματείας.

3. Οι επιτροπές

Η τρίτη βαθμίδα είναι οι επιτροπές, οι οποίες περιλαμβάνουν εκπροσώπους από διαφορετικά κράτη μέλη που συναντιούνται για να συζητήσουν το περιβάλλον, την εκπαίδευση, το εμπόριο και τις επενδύσεις.

Οργανωτική δομή

Οι λειτουργίες του ΟΟΣΑ

Ο ΟΟΣΑ χρησιμοποιεί πληροφορίες για διάφορα θέματα για να καταπολεμήσει τη φτώχεια, να βοηθήσει τις κυβερνήσεις να ευδοκιμήσουν και να αποτρέψουν την οικονομική αστάθεια. Ο οργανισμός παρακολουθεί τις οικονομίες των κρατών μελών και τρίτων χωρών και η Γραμματεία συλλέγει και αναλύει πληροφορίες για διάφορες πτυχές της κοινωνίας.

Η επιτροπή συζητά τις σχετικές πολιτικές που πρέπει να εφαρμοστούν χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες και το συμβούλιο λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις σχετικά με τις πολιτικές. Οι κυβερνήσεις των διαφόρων κρατών εκτελούν τις προτεινόμενες στρατηγικές.

1. Κριτικές από ομοτίμους

Υπάρχουν διαδικασίες όπου η απόδοση των μεμονωμένων χωρών-μελών εποπτεύεται από τα άλλα μέλη του ΟΟΣΑ. Αυτή είναι μια βασική λειτουργία του οργανισμού και τους βοηθά να δημιουργήσουν πιο αποτελεσματικές πολιτικές. Μπορεί επίσης να βοηθήσει τις κυβερνήσεις να αποκτήσουν υποστήριξη για την εφαρμογή δύσκολων πολιτικών στη χώρα καταγωγής τους. Ένα παράδειγμα αξιολόγησης από ομοτίμους είναι όταν το Ηνωμένο Βασίλειο κλήθηκε να διατηρήσει την ξένη βοήθεια σε αξιέπαινο επίπεδο 0,7%. Αυτό έγινε για να διασφαλιστεί ότι τα επιπλέον χρήματα δαπανώνται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

2. Πρότυπα και συστάσεις

Σε επίπεδο επιτροπής, οι χώρες μέλη του ΟΟΣΑ συζητούν γενικές πολιτικές και κανόνες διεθνούς συνεργασίας. Υπάρχουν επίσημες συμφωνίες για θέματα όπως οι εξαγωγές, οι εισαγωγές, οι επενδύσεις και η καταπολέμηση της δωροδοκίας. Επίσης, θέτουν τα πρότυπα που πρέπει να ακολουθήσουν όλες οι χώρες σχετικά με το φορολογικό σύστημα και τις συνθήκες και παρέχουν προτάσεις για περιβαλλοντικές πρακτικές Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) Εταιρική κοινωνική ευθύνη (CSR) αναφέρεται σε στρατηγικές που οι εταιρείες εφαρμόζουν ως μέρος της εταιρικής διακυβέρνησης που έχουν σχεδιαστεί και εταιρικούς κανονισμούς.

3. Δημοσιεύσεις

Ο ΟΟΣΑ δημοσιεύει άρθρα σχετικά με τις οικονομικές προοπτικές, τις στατιστικές και μια γενική επισκόπηση.

 1. Οικονομική προοπτική του ΟΟΣΑ - Παρέχει πρόβλεψη για κράτη μέλη και τρίτες χώρες
 2. OECD Factbook - Χρησιμεύει ως οδηγός για οικονομίες που εφαρμόζουν νέες πολιτικές
 3. Going for Growth - Μια σύγκριση των χωρών, με βάση τις εθνικές επιδόσεις

Η αξιολόγηση από ομοτίμους, τα πρότυπα και οι συμφωνίες και οι δημοσιεύσεις βοηθούν τον ΟΟΣΑ να επιτύχει οικονομική ανάπτυξη για τα έθνη, παρέχοντας παράλληλα μια βάση για την εφαρμογή μελλοντικών πολιτικών.

συμπέρασμα

Ο γενικός στόχος του ΟΟΣΑ είναι να προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη στα κράτη μέλη και σκοπεύουν να συνεχίσουν και να βελτιώσουν την αποστολή τους. Αν και έχουν αντιμετωπίσει ανταγωνισμό από φόρουμ όπως η Σύνοδος Κορυφής της G20 και το Φόρουμ Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, παραμένουν ισχυροί μοχλοί στην αύξηση της οικονομικής αποτελεσματικότητας και στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου σε όλο τον κόσμο.

Σχετικές αναγνώσεις

Το Finance είναι ο επίσημος πάροχος του Financial Modeling and Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA® Certification Συμμετάσχετε 350.600+ φοιτητές που εργάζονται για εταιρείες όπως το Amazon, το JP Morgan και το πρόγραμμα πιστοποίησης Ferrari, σχεδιασμένο για να μετατρέψει οποιονδήποτε σε παγκόσμιο επίπεδο οικονομικός αναλυτής.

Για να συνεχίσετε να μαθαίνετε και να αναπτύσσετε τις γνώσεις σας σχετικά με την οικονομική ανάλυση, συνιστούμε ανεπιφύλακτα τους πρόσθετους πόρους χρηματοδότησης παρακάτω:

 • Ακαθάριστο εθνικό προϊόν Ακαθάριστο εθνικό προϊόν Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν (ΑΕΠ) είναι ένα μέτρο της αξίας όλων των αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται από κατοίκους και επιχειρήσεις μιας χώρας. Υπολογίζει την αξία των τελικών προϊόντων και υπηρεσιών που κατασκευάζονται από κατοίκους μιας χώρας, ανεξάρτητα από την τοποθεσία παραγωγής.
 • Συντελεστής Gini Συντελεστής Gini Ο συντελεστής Gini (δείκτης Gini ή λόγος Gini) είναι ένα στατιστικό μέτρο της οικονομικής ανισότητας σε έναν πληθυσμό. Ο συντελεστής μετρά τη διασπορά του εισοδήματος ή την κατανομή του πλούτου μεταξύ των μελών ενός πληθυσμού.
 • Hoover Index Hoover Index Ο δείκτης Hoover είναι μία από τις απλούστερες μετρήσεις ανισότητας που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της απόκλισης από την προτιμώμενη ίση κατανομή. Ο δείκτης ισούται με το τμήμα του κοινοτικού εισοδήματος που θα ληφθεί από τον πλουσιότερο μισό του πληθυσμού και θα δοθεί στο άλλο φτωχότερο μισό του πληθυσμού για μια κοινωνία να είναι απόλυτα ίση.
 • Ικανότητα αγοραστικής δύναμης ισοτιμία αγοραστικής δύναμης Η έννοια της ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης (ΣΔΙΤ) χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση πολυμερών συγκρίσεων μεταξύ των εθνικών εισοδημάτων και του βιοτικού επιπέδου των διαφόρων χωρών. Η αγοραστική δύναμη μετράται από την τιμή ενός συγκεκριμένου καλαθιού αγαθών και υπηρεσιών. Έτσι, η ισοτιμία μεταξύ δύο χωρών συνεπάγεται ότι μια μονάδα νομίσματος σε μια χώρα θα αγοράσει

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found